Informació institucional Economia i finances Responsabilitat, sostenibilitat i qualitat Persones Canal ètic ODS Covid-19

Informació institucional

Com un exercici de transparència i rendició de comptes, estem sotmesos a diferents controls i auditories i disposem de codis, criteris i polítiques de gestió per garantir la sostenibilitat, la transparència i la qualitat del nostre projecte social i educatiu.

Núm. registre: 000115 (abans 40SE/F) (Registro de Entidades religiosas del Ministerio de Justicia)

Portal de transparència de la Fundació Pere Tarrés

Missió i Visió

La promoció de la persona des de l’educació, especialment en el lleure, i l’acció social fonamentades en els valors de l’humanisme cristià.

Veure més

Normativa aplicable

La Fundació Pere Tarrés es regeix per diversitat de normatives i lleis:

  • LLEI 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals Veure

  • LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes Descarregar (pdf)

  • Conveni Col·lectiu del lleure Descarregar (pdf)

  • Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic Veure

  • LEY 19/2013 DE 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de les ONG, fundacions i altres entitats privades Veure

  • LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern Descarregar (pdf)

  • LLEI 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública Descarregar (pdf)

  • Decret 276/16 de 5 de juliol d’activitats del lleure on participen menors de 18 anys Veure

  • Ordre JUS/152/2018 de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública

Estatuts

Memòries

L'impacte social Fundació Pere Tarrés

Pla Estratègic

Avui la Fundació Pere Tarrés forma part activa del teixit social català i de les entitats d’inspiració cristiana. L’equip humà que la conforma, tant des del voluntariat, en el cas de monitors/es dels centres d’esplai i altres àmbits, com els milers de treballadors i treballadores vinculats, creiem en el projecte. El Pla Estratègic, elaborat amb una participació significativa, dibuixa un horitzó que sempre és obert i que cada any concretem en el programa i objectius que després avaluem.

Les línies estratègiques del 5è Pla Estratègic Institucional 2016-2020 de la Fundació Pere Tarrés són:

5è Pla Estratègic Institucional 2016-2020

 • Excel·lència en la prestació de serveis. Millora de l’impacte social i la qualitat en la gestió

 • Creixement sostenible, a través de la identificació de noves oportunitats, el reforç de la innovació i la millora de la sistemàtica comercial i l'adequació dels serveis

 • Identitat, generació, transferència i difusió del coneixement com a elements diferencials de la FPT

 • Reforç de les capacitats directives i desenvolupament professional

 • Esdevenir entitat referent en el Tercer Sector, obtenint reconeixement i generant eminència

 • Estudi de la viabilitat d’incorporar una nova seu corporativa