Compromís ètic

Disposem d'un codi ètic que marca les pautes essencials per fer seguiment de la nostra missió i la manera de relacionar-nos amb la societat i amb les persones usuàries i beneficiàries. Aquest codi es concreta en una guia de bones pràctiques per a cada categoria professional i per als diferents àmbits d’activitat i en un canal ètic que té l’objectiu de prevenir les infraccions de les normes de conducta de qualsevol membre de la Fundació, així com de col·laboradors i tercers. 

Amb ètica i bon govern

CODI ÈTIC

Des de fa anys el nostre codi ètic ens marca les pautes essencials que ens permeten identificar-nos tant amb la missió i les actuacions, com amb la forma de procedir i de relacionar-nos amb la societat, els nostres usuaris i beneficiaris i l’equip de l’entitat.

CODI ÈTIC DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS Principals acords del Patronat 2021

CANAL ÈTIC

Des del 2018, disposem d’un canal ètic que té per objectiu prevenir les infraccions de les normes internes o externes de conducta que puguin ésser comeses per part de qualsevol membre de la Fundació, així com per col·laboradors i tercers que es relacionen amb l’entitat.

ACCEDEIX AL CANAL ÈTIC

CODI DE BONES PRÀCTIQUES

L’any 2021 hem fet seguiment de la guia de bones pràctiques, creada l’any 2019, que concreta el codi ètic de la Fundació. Aquestes bones pràctiques estan classificades en tres grans apartats en funció del càrrec o àmbit a què concerneixen. S’estableixen bones pràctiques per a cada categoria de càrrec (patronat, direcció, treballadors/es), per a certs àmbits (contractació, fundraising, relació amb altres entitats) i, finalment, pràctiques transversals, orientades al bon funcionament de la Fundació en la seva totalitat. Podeu consultar l’informe del seguiment al web.

Transparència i bon govern

Un any més, mantenim l’acreditació de bones pràctiques en transparència i bon govern que atorga la Fundación Lealtad, institució independent i sense ànim de lucre que audita les principals entitats i ONG de l’Estat.

Transparència i bon govern
Compra responsable i qualitat

Compra responsable i qualitat

Evitem les relacions econòmiques i contractuals amb activitats contràries als drets humans o a la missió i valors de la Fundació i procurem triar serveis i productes d’entitats socials, respectuosos amb el medi ambient o que aportin un valor social i cultural.

Per garantir aquesta responsabilitat, apliquem procediments de control de la gestió econòmica i cada any ens sotmetem a una auditoria de comptes, així com a una auditoria de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015 i al Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI), implantat d’acord amb la norma ISO/IEC 27001:2013. La Facultat d’Educació Social i Treball Social, a més del sistema ISO, té la certificació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de l’AQU Catalunya.  

També activem accions per avaluar i garantir la satisfacció de les necessitats de les persones usuàries dels nostres serveis, escoltant les seves necessitats i acompanyant-les a través d’enquestes periòdiques dels nostres programes, serveis, instal·lacions i formacions que ens permeten reforçar els punts forts de la nostra acció i millorar els punts febles. 

Auditories i controls

Per garantir la sostenibilitat i la responsabilitat de la nostra entitat, es realitza un seguiment constant del pressupost. A més s’apliquen polítiques i procediments sistemàtics de control de la gestió econòmica pel que fa a l’avaluació i l’autorització en la contractació de proveïdors, la realització de compres, la facturació i el pagament, seguint uns criteris de sostenibilitat econòmica, qualitat i ètica. Cada any ens sotmetem a una auditoria de comptes.

Auditories i controls
Desenvolupament, formació i identitat

Identitat

El 2023 hem aprovat un nou Pla d’Igualtat i Conciliació, una estratègia destinada a assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a la Fundació. Aquest pla de mesures que s’aniran desplegant fins el 2027 té com a objectiu eliminar els estereotips i els obstacles que dificulten a les dones accedir a determinats llocs de treball i promoure accions per afavorir-ne la incorporació, la permanència i el desenvolupament de la seva carrera professional, així com obtenir una participació equilibrada de dones i homes en totes les ocupacions i en tots els nivell de responsabilitat. 

Prevenció de riscos laborals

Fins a mitjans del 2022 la tasca del servei de Prevenció de Riscos Laborals ha continuat molt centrada en la gestió preventiva i informativa de la pandèmia, especialment a través de sessions online o mitjançant la realització de simulacres de manera teòrica. La metodologia online ha permès incrementar les formacions en prevenció de riscos laborals, així com en aspectes relacionats amb la covid-19. També hem digitalitzat els processos de vigilància de la salut. Amb la introducció del treball remot, hem donat pautes ergonòmiques i de seguretat a les persones que tenen part de la jornada laboral en format remot.

Prevenció de riscos laborals
Declaració de compromís institucional amb la protecció a la infància

Declaració de compromís institucional amb la protecció a la infància

La protecció dels nens i nenes ha de suposar una obligació institucional per les organitzacions socials. És per això que des de la Fundació Pere Tarrés assumim el repte de visibilitzar-ho i ens comprometem a construir de forma continuada una política de protecció a la infància i bon tracte (política de protecció a la infància i l’adolescència) que marcarà tots els aspectes rellevants referits a activitat adreçada a nens i nenes en les que participi la nostra organització.

Veure la declaració

Política de bon tracte a la infància i l'adolescència de la Fundació Pere Tarrés