Amb ètica i bon govern

La responsabilitat i el compromís són dos dels elements essencials que caracteritzen la identitat de la Fundació Pere Tarrés i la seva manera d’actuar. Es tracta d’un model d’actuació de l’entitat que es deriva dels seus principis per fixar codis, criteris, polítiques i orientacions pràctiques, tant per al funcionament intern de la Fundació com per a la seva activitat externa.

Amb ètica i bon govern

CODI ÈTIC

Des de fa anys el nostre codi ètic ens marca les pautes essencials que ens permeten identificar-nos tant amb la missió i les actuacions, com amb la forma de procedir i de relacionar-nos amb la societat, els nostres usuaris i beneficiaris i l’equip de l’entitat.

CODI ÈTIC DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS Principals acords del Patronat 2021

CANAL ÈTIC

Des del 2018, disposem d’un canal ètic que té per objectiu prevenir les infraccions de les normes internes o externes de conducta que puguin ésser comeses per part de qualsevol membre de la Fundació, així com per col·laboradors i tercers que es relacionen amb l’entitat.

ACCEDEIX AL CANAL ÈTIC

CODI DE BONES PRÀCTIQUES

L’any 2021 hem fet seguiment de la guia de bones pràctiques, creada l’any 2019, que concreta el codi ètic de la Fundació. Aquestes bones pràctiques estan classificades en tres grans apartats en funció del càrrec o àmbit a què concerneixen. S’estableixen bones pràctiques per a cada categoria de càrrec (patronat, direcció, treballadors/es), per a certs àmbits (contractació, fundraising, relació amb altres entitats) i, finalment, pràctiques transversals, orientades al bon funcionament de la Fundació en la seva totalitat. Podeu consultar l’informe del seguiment al web.

Acreditació de transparència i bon govern

La Fundació Pere Tarrés també manté, un any més, l’acreditació de bones pràctiques en transparència i bon govern que atorga Fundación Lealtad, institució independent i sense ànim de lucre que audita les principals entitats i ONG de l’Estat espanyol. Es tracta d'un distintiu únic a Espanya que ajuda els donants a reconèixer de forma clara i senzilla aquelles ONG que compleixen les exigències actuals de transparència i eficàcia en la gestió.

Acreditació de transparència i bon govern
Polítiques de contractació i compres

Polítiques de contractació i compres

El nostre codi ètic ens insta a evitar les relacions econòmiques i contractuals amb activitats contràries als drets humans reconeguts als tractats internacionals o a la missió i valors de la Fundació, a més de procurar establir relacions amb proveïdors que treballen amb valors propers als que regeixen la nostra activitat. En aquest sentit, la política de contractació i compres es regeix per criteris com l’objectivitat, la qualitat i la independència.

Les orientacions pràctiques que es deriven d’aquests criteris són, per exemple, valorar el valor social que aporten els proveïdors, procurar triar els serveis i productes d’entitats socials (empreses d’inserció, cooperatives, etc.), prioritzar la compra i l’ús interns de serveis i productes respectuosos amb el medi ambient, sostenibles, de comerç just i, en conjunt, que tinguin un valor social i cultural.

Auditories i controls

Per garantir la sostenibilitat i la responsabilitat de la nostra entitat, es realitza un seguiment constant del pressupost. A més s’apliquen polítiques i procediments sistemàtics de control de la gestió econòmica pel que fa a l’avaluació i l’autorització en la contractació de proveïdors, la realització de compres, la facturació i el pagament, seguint uns criteris de sostenibilitat econòmica, qualitat i ètica. Cada any ens sotmetem a una auditoria de comptes; l’any 2021 la va realitzar Pleta Auditors.

Auditories i controls
Desenvolupament, formació i identitat

Desenvolupament, formació i identitat

Durant l'any 2022 es van formar gairebé 9.000 professionals de la Fundació Pere Tarrés, la majoria de manera telemàtica, amb l'objectiu d'ampliar les possibilitats de desenvolupament competencials de l’equip de l’entitat. La formació e-learning ha continuat sent una opció per poder arribar als equips dispersos geogràficament i poder compartir espais virtuals amb altres companys/es, així com la professionalització dels diferents col·lectius.

Durant l’any 2022 es va aprofundir en treballar la identitat i els valors de l’equip amb l’entitat, així com desenvolupar espais d’espiritualitat i interioritat. 

Prevenció de riscos laborals

Fins a mitjans del 2022 la tasca del servei de Prevenció de Riscos Laborals ha continuat molt centrada en la gestió preventiva i informativa de la pandèmia, especialment a través de sessions online o mitjançant la realització de simulacres de manera teòrica. La metodologia online ha permès incrementar les formacions en prevenció de riscos laborals, així com en aspectes relacionats amb la covid-19. També hem digitalitzat els processos de vigilància de la salut. Amb la introducció del treball remot, hem donat pautes ergonòmiques i de seguretat a les persones que tenen part de la jornada laboral en format remot.

Prevenció de riscos laborals
Declaració de compromís institucional amb la protecció a la infància

Declaració de compromís institucional amb la protecció a la infància

La protecció dels nens i nenes ha de suposar una obligació institucional per les organitzacions socials. És per això que des de la Fundació Pere Tarrés assumim el repte de visibilitzar-ho i ens comprometem a construir de forma continuada una política de protecció a la infància i bon tracte (política de protecció a la infància i l’adolescència) que marcarà tots els aspectes rellevants referits a activitat adreçada a nens i nenes en les que participi la nostra organització.

Veure la declaració

Política de bon tracte a la infància i l'adolescència de la Fundació Pere Tarrés