Informació institucional Economia i finances Responsabilitat, sostenibilitat i qualitat Persones Canal ètic ODS Covid-19

Responsabilitat, sostenibilitat i qualitat

La responsabilitat i el compromís són dos dels elements essencials que caracteritzen la identitat de la Fundació Pere Tarrés i la seva manera d’actuar. Es tracta d’un model d’actuació de l’entitat que es deriva dels seus principis per fixar codis, criteris, polítiques i orientacions pràctiques, tant per al funcionament intern de la Fundació com per a la seva activitat externa.

Codi ètic de la Fundació Pere Tarrés

Codi ètic

La finalitat del Codi Ètic és marcar unes pautes essencials i precises que clarifiquin què som i com actuem davant la societat, els nostres usuaris i beneficiaris i els nostres col·laboradors. Són, doncs les pautes que ens permeten identificar-nos tant amb els objectius i les actuacions, com amb la forma de procedir i de relacionar-nos amb l'entorn.

Codi ètic de la Fundació Pere Tarrés
Guia de bones pràctiques. Concreció del codi ètic de la Fundació Pere Tarrés.
Principals acords del Patronat 2021
Informe de Govern Corporatiu del Patronat de la Fundació Pere Tarrés 2021

Projectes solidaris de la Fundació Pere Tarrés

Projectes solidaris

La Fundació Pere Tarrés treballa perquè els infants en situació vulnerable aprenguin i creixin a través d’activitats educatives i de lleure, i tinguin un futur amb les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes. “Ajuda’ls a créixer” engloba tots aquells projectes de la Fundació Pere Tarrés que van dirigits a reduir les desigualtats socials i que permeten a milers de nens i nenes en risc d’exclusió social participar en activitats d’educació en el lleure durant tot l’any, en els centres oberts i diaris, en les colònies escolars o en les colònies i casals d’estiu.

Més informació

Polítiques de contractació i compres de la Fundació Pere Tarrés

Polítiques de contractació i compres

El nostre codi ètic ens insta a evitar les relacions econòmiques i contractuals amb activitats contràries als drets humans reconeguts als tractats internacionals o a la missió i valors de la Fundació. A més de procurar establir relacions amb proveïdors que treballen amb valors més propers als que regeixen la nostra activitat. En aquest sentit, la política de contractació i compres es regeix per criteris com l’objectivitat, qualitat i independència.

Les orientacions pràctiques que es deriven d’aquests criteris són per exemple valorar el valor social que aporten els proveïdors, procurar triar els serveis i productes d’entitats socials (empreses d’inserció, cooperatives, etc.), prioritzar la compra i ús interns de serveis i productes respectuosos amb el medi ambient, sostenibles, de comerç just i, en conjunt, que tinguin un valor social i cultural.

Polítiques d'igualtat de la Fundació Pere Tarrés

Polítiques d'igualtat

Tenim en marxa el segon Pla d’Igualtat i Conciliació que busca conciliar la vida laboral i familiar, evitar qualsevol tipus d’actituds sexistes, difondre la perspectiva de gènere, reduir l’absentisme laboral, normalitzar la utilització del llenguatge no sexista i afavorir la diversitat. Tot plegat, per assolir un projecte professional coherent que respecti els drets dels treballadors i les treballadores.

Polítiques de qualitat de la Fundació Pere Tarrés

Polítiques de qualitat

La Fundació Pere Tarrés disposa d’un Sistema de Gestió de Qualitat implantat i certificat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015. L’empresa certificadora és TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. La Facultat de Treball Social i Educació Social, a més del sistema de gestió certificat conforme aquesta ISO, té la certificació del SGIQ per part de AQU Catalunya.

A més, l’Alberg Pere Tarrés compta amb el distintiu de qualitat mediambiental reconegut per la Generalitat de Catalunya, disposa de la Q de qualitat, atorgada per la Federació Internacional d’Albergs de Joventut, Hostelling International, i està acreditat amb el distintiu AMED, que garanteix la qualitat d’un menjar sa sota els principis de la dieta mediterrània.

Política de qualitat i medi ambient

Segell de Qualitat TUV   Agencia per a la Qualitat Universitària

Veure més 
Polítiques de sostenibilitat i media ambient de la Fundació Pere Tarrés

Sostenibilitat i medi ambient

La Fundació Pere Tarrés desenvolupa la seva activitat mantenint una coherència en l'ús de recursos i la sostenibilitat ambiental.

Per tal d’aconseguir-ho es treballa en les següents línies:

  • Implementació de bones pràctiques ambientals: Es treballa per la correcta segregació de residus, sobretot aquells més perillosos com poden ser els residus elèctrics i electrònics, olis utilitzats en cuines, bombetes i envasos especials. També es posa especial atenció en l’ús de paper reciclat, la reducció d’envasos de plàstic mitjançant la col·locació de fonts...
  • Millores en l’eficiència de les instal·lacions: en més del 90% de les instal·lacions, la Fundació Pere Tarrés té contractada energia elèctrica d'origen 100% renovable. Seguim impulsant eines de control digital de consums energètics per aplicar programes d'acció per a la seva reducció. Durant l'any 2019 es van realitzar diferents accions, destacant algunes millores constructives en alguns dels edificis de la Fundació (aïllaments, tancaments, il·luminació LED, etc.), per millorar-ne l'eficiència energètica.
  • Formació Ambiental i implicació social: cal destacar la continuïtat dels programes de formació en medi ambient i d'activitats educatives dins del marc de l'educació ambiental, per tal de conscienciar de la importància i la necessitat de conèixer, respectar i conservar l'entorn on vivim. La Fundació destaca per una llarga tradició en l’educació ambiental mitjançant les colònies amb centres escolars, on destaca la casa de la Ruca com a centre d’Educació Ambiental.

Es continua treballant per la implantació d'un sistema de gestió ambiental, per tal de prevenir la contaminació, reduir l'impacte ambiental i fomentar la sostenibilitat. Al 2019 s'ha dut a terme la certificació inicial del sistema de gestió ambiental implantat a la seu central del carrer Numància i al centre de formació i consultoria del carrer Carolines, d'acord amb la norma ISO 14001:2015 i progressivament s’anirà ampliant la certificació.

Veure més