Avís Legal

1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

1.1- DRET D’INFORMACIÓ 

En aplicació del que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us descrivim com es tracten les dades personals a la Fundació Pere Tarrés.

1.1.1- Definicions

S’entén per:

1) Dades personals: qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable (l'interessat). Es considera persona física identificable qualsevol persona la identitat de la qual es pot determinar, directament o indirectament, fent servir un identificador, com pot ser un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.

2) Tractament: qualsevol operació o conjunt d'operacions que es facin sobre dades personals o d’un conjunt de dades personals per procediments automatitzats o no, com pot ser la recollida, el registre, l’organització, l’estructuració, la conservació, l’adaptació, la modificació, l’extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

3) Elaboració de perfils: qualsevol forma de tractament automatitzat de dades personals consistent a fer servir aquestes dades per avaluar aspectes personals d'una persona física; especialment, per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, la situació econòmica, la salut, les preferències personals, els interessos, la fiabilitat, el comportament, la ubicació o els moviments d'aquesta persona.

4) Seudonimització: tractament de dades personals de manera que no es puguin atribuir a un interessat sense fer servir informació addicional, sempre que aquesta informació estigui separada i subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que la informació personal no s'atribueix a una persona física identificada o identificable.

5) Fitxer: és un conjunt estructurat de dades personals accessibles seguint criteris determinats, tant si és centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional o geogràfica.

6) Responsable del tractament o responsable: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que, sol o juntament amb d’altres, decideix la finalitat del tractament.

7) Encarregat del tractament o encarregat: la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o qualsevol altre organisme que tracta dades personals per compte del responsable del tractament.

8) Destinatari: la persona a la qual es comuniquen dades personals, tant si és un tercer, com si no. Això no obstant, les autoritats públiques que poden rebre dades personals en el marc d'una investigació concreta no s’han de considerar com a destinataris.

9) Tercer: persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme diferent de l'interessat, del responsable del tractament, de l'encarregat del tractament i de les persones autoritzades per tractar les dades personals sota l'autoritat directa del responsable o de l'encarregat.

10) Consentiment de l’interessat: qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l'interessat accepta, mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, el tractament de dades personals que l’afecten.

11) Autoritat de control: l'autoritat pública independent establerta per un estat membre, d’acord amb el que disposa l'article 51 del RGPD.

12) Tractament transfronterer:

 • el tractament de dades personals fet en el context de les activitats d'establiments en més d'un estat membre d'un responsable o d’un encarregat del tractament a la Unió Europea, si el responsable o l'encarregat està establert en més d'un estat membre, o

 • el tractament de dades personals efectuat en el context de les activitats d'un únic establiment d'un responsable o d’un encarregat del tractament a la Unió, però que afecta o pot afectar substancialment interessats en més d'un estat membre.

1.1.2- Qui decideix sobre l’ús que es farà de les dades i dels mitjans que es faran servir per a fer el tractament?

El responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés

NIF: R5800395E

Domicili: Barcelona, c/ Numància, 149-151

Telèfon: 934301606

Correu electrònic: LOPD@peretarres.org

1.1.3- Qui vigila que s’apliquin correctament totes les normes que regulen el tractament de la informació a Fundació Pere Tarrés?

El delegat de protecció de dades és el Departament Jurídic de la Fundació, amb correu LOPD@peretarres.org. 

1.1.4- A quina finalitat destinarem les vostres dades, quina és la base jurídica d’aquests tractaments de dades i quan de temps les conservarem?

Finalitat Base jurídica Conservació

Prestació dels serveis que ens demaneu

Relació contractual

10 anys

Enviament d’informació d’activitats per correu electrònic o postal

Relació contractual i consentiment

Fins que es revoqui el consentiment

Sol·licitud d’informació

Consentiment

1 any

Gestió de donacions

Relació contractual i obligació legal

10 anys

Gestió de personal laboral

Relació contractual i obligació legal

5 anys

Gestió de proveïdors

Relació contractual i obligació legal

5 anys

Atenció d’obligacions legals i contractuals

Relació contractual i obligació legal

5 anys

Gestió d’imatges

Consentiment i art. 8 LO 1/1982

Fins que es revoqui el consentiment

Videovigilància

Interès legítim. Manteniment de la seguretat

Màxim 30 dies des de la seva captació

Currículums

Relació contractual i consentiment

1 any

1.1.5- Realitzem algun tractament de les seves imatges?

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o altres espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web del responsable del tractament o contactant amb el seu DPD.

1.1.6- Qui podrà accedir i conèixer el contingut de les vostres dades?

Per donar compliment a les anteriors finalitats, poden tenir accés a les dades personals les persones i entitats que s’enumeren a continuació. El seu accés estarà limitat a les dades que calguin per desenvolupar les funcions del responsable del tractament. Amb totes les entitats i persones destinatàries s’han signat acords de confidencialitat i/o convenis específics en què es regula l’accés a la informació, les mesures de seguretat i l’ús que es pot fer de les dades. Pot tenir accés a les dades:

   • El personal degudament autoritzat pel responsable del tractament. 
   • Els proveïdors que calen per donar compliment als serveis que demaneu o per donar compliment a les obligacions legals i contractuals. 
   • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències. 
   • Xarxes socials, sempre que hagueu consentit prèviament la difusió de les vostres dades identificatives.

Podeu ampliar aquesta informació consultant al Delegat de Protecció de Dades. 

1.1.7- Es fan tractaments transfronterers de dades?

El responsable del tractament fa servir els següents programes, que poden implicar transferència de dades fora de l’espai Schengen: 

 1. Microsoft. Per a més informació podeu clicar: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

 2. Google Workspace. Per a més informació podeu clicar:

II.- Xarxes socials que consten anunciades a la nostra web.

En aquests casos la transferència de dades es realitza a països considerats adequats, en disposar d’una decisió d’adequació per la Comissió Europea; o bé de conformitat amb les garanties exigides pel RGPD, com disposar de clàusules tipus de protecció de dades aprovades per la Comissió Europea.

Tota la informació sobre els drets dels usuaris que han permès el tractament digitalitzat es troba als avisos legals de les webs que contenen els programaris i les aplicacions. Com que l’accés és lliure, donem per reproduït tot el contingut dels avisos. Atesa l’extensió dels continguts de les polítiques publicades, podeu demanar una còpia dirigint-vos al responsable del tractament o al delegat de protecció de dades, a les adreces que consten a l’apartat 1.3 d’aquest apartat.

1.1.8- Quins drets tenen els interessats i els titulars de les dades?

Dret d’accés. Està regulat a l’article 15 del RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016. Es tracta de demanar accés al responsable del tractament a fi d’obtenir gratuïtament tota la informació que tingui sobre les pròpies dades personals i de les comunicacions que s’hagin fet, o que s’hagi previst de fer.

Dret de rectificació. Està regulat a l’article 16 del RGPD. Es tracta de demanar al responsable del tractament que canviï el contingut de la informació sobre la seva persona i les seves dades, seguint instruccions del titular de la informació.

Dret de supressió. Està regulat a l’article 17 del RGPD 2016/679. Consisteix a demanar al responsable del tractament que esborri qualsevol informació sobre la persona del titular de les dades. La supressió implica bloquejar totes les dades i conservar-les a disposició de les administracions públiques durant el termini de previst perquè prescrigui el dret a exercir accions legals.

Dret a limitar el tractament. Regulat a l’article 18 del RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016. Es tracta de demanar al responsable del tractament que limiti el tractament de les vostres dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

i.- les dades personals no siguin exactes;

ii.- el tractament sigui il·lícit;

iii.- al responsable del tractament ja no li calgui tractar les dades;

iv.- quan els motius per a deixar de tractar les dades al·legats per l’afectat prevalguin sobre els del responsable del tractament.

El dret a la portabilitat de la informació. Està a l’article 20 del RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016. Consisteix a demanar al responsable del tractament que faciliti les dades personals del titular de la informació en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, a fi de transmetre-les a un altre responsable del tractament quan el tractament es faci amb mitjans automatitzats i estigui basat en el consentiment exprés.

Dret d’oposició. Regulat a l’article 21 del RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016. Es tracta de demanar al responsable del tractament que tracti les dades seguint unes instruccions determinades fetes pel titular de la informació personal.

Dret a la revocació del consentiment. Regulat a l’article 13.2.c) del RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016. És una ordre que dona el titular de les dades al responsable del tractament notificant-li que li retira el consentiment que li va donar per fer el tractament de les seves dades.

Dret a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades. És la petició al responsable del tractament que totes les decisions que tinguin efectes jurídics no siguin preses exclusivament per màquines.

Podeu exercir els vostres drets accedint als següents formularis i enviant-los per correu electrònic a l’adreça LOPD@peretarres.org o a les adreces del responsable del tractament:

També us podeu dirigir per escrit a les adreces del responsable del tractament o enviar un correu electrònic a l’adreça LOPD@peretarres.org amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte i adjuntant una fotocòpia del vostre DNI, NIE o passaport en aquest correu.

1.1.9- Com es pot fer una reclamació?

Us podeu posar en contacte amb el responsable de compliment intern fent servir el canal de denúncies que trobareu a la web www.peretarres.org.

Si considereu que s’han vulnerat els vostres drets, l’organisme competent per conèixer l’aplicació correcta de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan núm. 6 de Madrid. 

1.1.10- Quines obligacions tinc com a interessat?

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, fent-se responsable en cas de vulneració d’aquesta obligació.

En funció de la demanda que faci l’afectat, les dades que són obligatòries ja estan marcades als formularis de recollida. Si no es faciliten les dades obligatòries, podria perjudicar-se el dret a participar de l’activitat o impedir que es pugui facilitar el servei o la prestació que es demana.

1.1.11- El responsable del tractament pot elaborar perfils?

Per prestar una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, cal elaborar els perfils dels destinataris dels serveis. No s’elaboren perfils sense la intervenció directa d’una persona física.

2.- CONSENTIMENT DE L’USUARI 

S’entén que l’usuari accepta les condicions proposades si prem el botó ‘ACCEPTAR’, que es troba als formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració del responsable del tractament que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3.- SEGURETAT 

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i disposa de tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a les disposicions de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

4.- ÚS D’ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del vostre interès, podeu trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només s’aplica a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquestes normes en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

5. NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

5.1- GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

a) La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.

b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.

c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

d) La protecció de la joventut i de la infància.

e) El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.

f) El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.

g) En general, el respecte a la legalitat vigent.

5.2- PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del domini ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

 • Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
 • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El titular del domini es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de la direcció del centre.

En qualsevol cas, el titular del domini no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

5.3- ÚS DE CONTRASENYES

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya. Si no disposeu d’una, la podreu obtenir al registrar-vos

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

Per a qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu seguir les instruccions que trobareu en un link a la mateixa pantalla d’identificació”

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El titular del domini és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de la direcció del centre.

7. RESPONSABILITAT

El titular del domini no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

El titular del domini es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

8. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

La Fundació Pere Tarrés pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el titular del domini i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui a Barcelona.