Gestió Estratègica d'ONL

Editorial: -
Any: 2008

Gestió Estratègica d'ONL

Jaume Garau, Rafael Ruiz de Gauna, Montse Tohà

Un dels reptes de les entitats del tercer sector és la millora de la seva capacitat estratègica. En aquest sentit, algunes entitats fa temps que tenim interès a progressar en el disseny i la gestió de les nostres respectives estratègies mitjançant eines  avançades com el Quadre de Comandament Integral (QCI), ja que aquest model està concebut especialment per a la gestió estratègica de les organitzacions en el nou context de Societat del Coneixement i, com a tal, es basa en la importància que actualment ha adquirit l’estratègia en els processos de desenvolupament organitzatiu encarats a generar un major impacte social i la sostenibilitat d’aquest.

Des de fa més de tres anys, les organitzacions promotores d’aquest projecte hem estat interessades en el desenvolupament d’un model de QCI adequat a la nostra realitat. El suport tant de l’Obra Social de la Caixa, per mitjà de la convocatòria de subvencions per a l’Enfortiment Institucional, com de l’ICASS donaven una bona cobertura a aquesta intenció.

A més, donada la complexitat d’aquests processos i la conveniència de conèixer altres experiències similars on emmirallar-se i establir un cert benchmarking, vam plantejar l’oportunitat de desenvolupar-lo amb una metodologia col·laborativa que sumés esforços.

Es va iniciar un procés conjunt d’implantació d’aquesta eina a les nostres respectives entitats tot promovent un treball que disposés de parts conjuntes, per aprofitar recursos i generar sinèrgies, i parts individualitzades, per a concretar i implantar en la realitat singular de cada organització.

Aquest és en definitiva un projecte que aposta per la visió col·laborativa i relacional, que sorgeix de la necessitat de cadascuna de les entitats, però també de l’anàlisi dels reptes comuns del tercer sector. I de la voluntat de créixer com a sector, compartint metodologia, anàlisis, bones pràctiques, etc., alhora que rendibilitzant l’esforç. Hem comptat en aquest procés amb el suport professional de Josep Maria Canyelles, que ha dirigit el projecte i, per mitjà del seminari i la consultoria, ha aportat metodologia i coneixements.

El procés d’implantació ha suposat un fil de reflexió aplicat a cada realitat, per mitjà del qual no hem pretès abordar la totalitat dels reptes o necessitats. En aquest sentit, no espereu trobar en aquests fulls cap esbós de solució perfecta sinó l’inici d’un camí de millora de la comprensió de la pròpia organització i de gestió estratègica orientada a la missió.

El QCI i la representació gràfica del Mapa Estratègic són, doncs, una manera de definir, concretar i comunicar els pensaments que hem anat endreçant d’acord amb una metodologia que posa el focus en el rendiment, el qual pot concebre’s també per als aspectes socials. No ha de sobtar que cadascuna de les organitzacions expressi el seu resultat per mitjà de mapes ben diversos tant des d’un punt de vista conceptual com també formal.

Estem convençuts que aquests projectes pioners poden derivar en un objectiu de major abast que depassi el propi marc institucional, tot vinculant-se al repte que la gestió estratègica suposa per al tercer sector. Podem, doncs, caminar en la línia de desenvolupar eines avançades que permetin enfortir el sector.

L’opció de treballar col·laborativament aquest projecte permetrà comunicar millor la rellevància d’una aposta d’aquestes característiques a la resta del sector i a la societat. És per això que finalment vam plantejar l’oportunitat d’editar una publicació que reculli les experiències i faciliti donar-les a conèixer.

Més informació