Troba el teu curs

Monitor/a de lleure

Normativa vigent

Monitors de lleure

El curs de Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil prepara l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Aquest curs està reglat per la Direcció General de Joventut segons l’ordre BSF/192/2015, de 18 de juny de 2015, per la qual s’estableixen les etapes dels cursos de formació de Monitor/a i Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. DOGC 6899 de 25 de juny de 2015.

D’altra banda, i en el marc europeu, s’han creat els Certificats de Professionalitat, amb titulació oficial expedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i vàlida a nivell estatal i europeu, i que acrediten un conjunt de competències per a l’exercici d’una activitat laboral. El certificat corresponent a Monitor/a de Lleure (SSCB0209) va ser aprovat sota la denominació de Dinamització d’activitats de lleure infantil i juvenil per el Reial Decret 1537/2011 del 31 d’octubre del 2011.

Formar-se continua sent una exigència i una responsabilitat envers els infants, la família i la societat, i és una opció educativa i social que va més enllà del pur entreteniment.

Punts forts

Participar de la formació de de Monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil a la Fundació Pere Tarrés t’aportarà un sòlid acompanyament i una gran vivència:

 • Compromís educatiu i social, fonamenta en valors
 • Més de 50 anys d’experiència en innovació
 • Docents del sector, amb sòlida formació
 • Departaments propis que generen coneixement
 • Revistes i portals especialitzats
 • Ens ajustem a les necessitats del territori i dels col·lectius
 • Lliurem un manual bàsic del curs de monitors
 • T’ho passaràs bé aprenent
 • Intercanviaràs experiències amb altres companys i docents
 • Metodologia activa i participativa, presencial i semipresencial (eLearning)
 • Biblioteca especialitzada d’accés lliure el primer any
 • Àmplia oferta de formació contínua
 • Borsa de treball activa per facilitar la teva inserció laboral
 • Wi-Fi gratuït a les aules de Carolines i Santaló

Tot això ens fa ser la número 1

Objectius

 • Assolir els coneixements necessaris que permetin dur a terme activitats de lleure i atendre els infants i els joves en horaris no lectius com esplais, caus, casals, menjadors i activitats extraescolars.
 • Adquirir les habilitats i aptituds adequades per aplicar-les en la realització de les tasques professionals o voluntàries.
 • Desenvolupar actituds per realitzar els diferents serveis.
 • Prendre consciència de la tasca d’educador i de les implicacions que comporta en l’actuació sobre els infants i els joves.

Titulacions i reconeixements

La formació que ofereix la Fundació Pere Tarrés permet accedir a la següent titulació:

Diploma i carnet de la Direcció General de Joventut de Monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Ordre BSF/192/2015 del 18 d’e juny de 2015)

Informació acadèmica | Etapa lectiva

L’itinerari formatiu dels curs de Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, d’una durada total de 150h, està estructurat en quatre mòduls formatius:

 • CODI MF 1866_2 - M1 Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil - 40 hores presencials - 20 hores a distància.
 • CODI MF 1867_2 - M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil - 20 hores presencials - 10 hores a distància.
 • CODI MF 1868_2 - M3 Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure - 40 hores presencials - 20 hores a distància.

L’etapa lectiva s’imparteix de manera semipresencial i es basa en:

 • Preparació dels continguts didàctics: guies pedagògiques dels docents, guia de l’alumne, planificació i calendari, mòduls de continguts amb exercicis i bibliografia d ampliació.
 • Docents acreditats i formats en metodologies presencials i virtuals.
 • Planificació de l’aprenentatge i desenvolupament guiat.
 • Treball de les capacitats a desenvolupar per l’alumnat i l’aplicació en la pràctica educativa.
 • Acompanyament del professor i del coordinador /tutor del curs .
 • Avaluació contínua i final per mesurar el progrés de cada alumne.

Durant la realització curs:

 • L’alumne tindrà a la seva disposició una aula presencial i una aula virtual. Aquesta última, es tancarà tres setmanes després de l’última sessió presencial del curs.
 • Durant la formació presencial, l’alumne trobarà a l’aula virtual tota la informació del funcionament del curs sobre: continguts, memòria, avaluacions i pràctiques.
 • La part virtual serà asíncrona: els alumnes i el tutor no han de coincidir ni en l'espai ni en el temps.

Informació acadèmica | Etapa pràctica

Aquesta etapa implica la realització del mòdul de pràctiques professionals o de voluntariat, que té una durada de 160h, i d'una memòria guiada que inclou les diferents fases de l’activitat educativa desenvolupada.

Les 160 hores de pràctiques son d’intervenció directa amb infants i joves.

Les pràctiques són la posada en funcionament dels objectius propis d’un monitor en una activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme.

La cerca del centre de pràctiques corre a càrrec de l’alumne.

Actualment, la gestió de l’etapa pràctica es realitza de forma telemática

Un cop finalitzat el mòdul de pràctiques, s’avaluarà el desenvolupament de les competències de l’alumne mitjançant dos documents:

 • El certificat de pràctiques que realitza el director de lleure titulat on es valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
 • La memòria de pràctiques que elabora l’alumne, per a la realització de la qual tindrà el suport de l’Escola de l’Esplai.

Avaluació

Per superar la formació, cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formació, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes.

L’alumne disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a partir del dia en què inicia la part teòrica del curs. Això implica que l’alumne ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació dins d’aquest termini i ha d’haver superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs, havent superat les proves d’avaluació corresponent, siguin presencials o d’e-learning.
 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques mitjançant el certificat i la memòria de pràctiques. Es lliuraran en les convocatòries establertes per obtenir la titulació: abans del 30 de març, obtenint la nota final el 30 de maig, o bé abans del 30 de setembre, obtenint la nota final el 30 de novembre.
 • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul, i de la totalitat d’hores en el cas de la formació virtual.
 • Reunir les aptituds i actituds personals idònies per complir la tasca d’educador com a Monitor de lleure.

Requisits d'accés

Les persones matriculades han de ser majors de 18 anys en iniciar-se el curs, i han de tenir interès en l’obtenció de la titulació corresponent o bé estar col·laborant en colònies, centres, escoles, moviments educatius o altres institucions o programes.

Àrees de formació

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona