Troba el teu curs

Monitor/a de lleure

Normativa vigent

Monitors de lleure

El curs de Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil prepara l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Aquest curs està reglat per la Direcció General de Joventut segons l’ordre BSF/196/2013, de 18 de juny de 2015, per la qual s’estableixen les etapes dels cursos de formació de Monitor/a i Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. DOGC 6436 de 26 de juliol de 1995.

D’altra banda, i en el marc europeu, s’han creat els Certificats de Professionalitat, amb titulació oficial expedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i vàlida a nivell estatal i europeu, i que acrediten un conjunt de competències per a l’exercici d’una activitat laboral. El certificat corresponent a Monitor/a de Lleure (SSCB0209) va ser aprovat sota la denominació de Dinamització d’activitats de lleure infantil i juvenil per el Reial Decret 1537/2011 del 31 d’octubre del 2011.

Formar-se continua sent una exigència i una responsabilitat envers els infants, la família i la societat, i és una opció educativa i social que va més enllà del pur entreteniment.

Punts forts

Participar de la formació de de Monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil a la Fundació Pere Tarrés t’aportarà un sòlid acompanyament i una gran vivència:

 • Compromís educatiu i social, fonamenta en valors
 • Més de 50 anys d’experiència en innovació
 • Docents del sector, amb sòlida formació
 • Departaments propis que generen coneixement
 • Revistes i portals especialitzats
 • Ens ajustem a les necessitats del territori i dels col·lectius
 • Lliurem un manual bàsic del curs de monitors
 • T’ho passaràs bé aprenent
 • Intercanviaràs experiències amb altres companys i docents
 • Metodologia activa i participativa, presencial i semipresencial (eLearning)
 • Biblioteca especialitzada d’accés lliure el primer any
 • Àmplia oferta de formació contínua
 • Borsa de treball activa per facilitar la teva inserció laboral
 • Wi-Fi gratuït a les aules de Carolines i Santaló

Tot això ens fa ser la número 1

Objectius

 • Assolir els coneixements necessaris que permetin dur a terme activitats de lleure i atendre els infants i els joves en horaris no lectius com esplais, caus, casals, menjadors i activitats extraescolars.
 • Adquirir les habilitats i aptituds adequades per aplicar-les en la realització de les tasques professionals o voluntàries.
 • Desenvolupar actituds per realitzar els diferents serveis.
 • Prendre consciència de la tasca d’educador i de les implicacions que comporta en l’actuació sobre els infants i els joves.

Titulacions i reconeixements

La formació que ofereix la Fundació Pere Tarrés permet accedir a la següent titulació:

Diploma i carnet de la Direcció General de Joventutde Monitor d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Ordre BSF/196/2013 del 2 d’agost de 2013)

Informació acadèmica | Etapa lectiva

L’itinerari formatiu dels curs de Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, d’una durada total de 150h, està estructurat en quatre mòduls formatius:

 • CODI MF 1866_2 - M1 Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil - 40 hores presencials - 20 hores a distància.
 • CODI MF 1867_2 - M2 Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil - 20 hores presencials - 10 hores a distància.
 • CODI MF 1868_2 - M3 Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure - 40 hores presencials - 20 hores a distància.

L’etapa lectiva s’imparteix de manera semipresencial i es basa en:

 • Preparació dels continguts didàctics: guies pedagògiques dels docents, guia de l’alumne, planificació i calendari, mòduls de continguts amb exercicis i bibliografia d ampliació.
 • Docents acreditats i formats en metodologies presencials i virtuals.
 • Planificació de l’aprenentatge i desenvolupament guiat.
 • Treball de les capacitats a desenvolupar per l’alumnat i l’aplicació en la pràctica educativa.
 • Acompanyament del professor i del coordinador /tutor del curs .
 • Avaluació contínua i final per mesurar el progrés de cada alumne.

Durant la realització curs:

 • L’alumne tindrà a la seva disposició una aula presencial i una aula virtual. Aquesta última, es tancarà tres setmanes després de l’última sessió presencial del curs.
 • Durant la formació presencial, l’alumne trobarà a l’aula virtual tota la informació del funcionament del curs sobre: continguts, memòria, avaluacions i pràctiques.
 • La part virtual serà asíncrona: els alumnes i el tutor no han de coincidir ni en l'espai ni en el temps.

Informació acadèmica | Etapa pràctica

Aquesta etapa implica la realització del mòdul de pràctiques professionals o de voluntariat, que té una durada de 160h, i d'una memòria guiada que inclou les diferents fases de l’activitat educativa desenvolupada.

Les pràctiques són la posada en funcionament dels objectius propis d’un monitor en una activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme.

Un cop finalitzat el mòdul de pràctiques, s’avaluarà el desenvolupament de les competències de l’alumne mitjançant dos documents:

 • El certificat de pràctiquesque realitza el director de lleure titulat on es valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
 • La memòria de pràctiquesque elabora l’alumne, per a la realització de la qual tindrà el suport de l’Escola de l’Esplai.

Avaluació

Per superar la formació, cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formació, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes.

L’alumne disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a partir del dia en què inicia el curs. Això implica que l’alumne ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació dins d’aquest termini i ha d’haver superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs, havent superat les proves d’avaluació corresponent, siguin presencials o d’e-learning.
 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
 • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul, i de la totalitat d’hores en el cas de la formació virtual.
 • Reunir les aptituds i actituds personalsidònies per complir la tasca d’educador com a monitor de lleure.
 • Un cop es disposi del certificat de pràctiques i la memòria de pràctiques, es lliuraran a la Secretaria Acadèmica de Formació Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrésen les convocatòries establertes per obtenir la titulació: abans del 30 de març, obtenint la nota final el 30 de maig, o bé abans del 30 de setembre, obtenint la nota final el 30 de novembre.

Requisits d'accés

Les persones matriculades han de ser majors de 18 anys en iniciar-se el curs, i han de tenir interès en l’obtenció de la titulació corresponent o bé estar col·laborant en colònies, centres, escoles, moviments educatius o altres institucions o programes.

Àrees de formació

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15