Troba el teu curs

CFGS Educació infantil

CFGS Educació infantil

PREINSCRIPCIÓ OBERTA (PLACES LIMITADES)

INSCRIU-TE A LES SESSIONS INFORMATIVES

PRESENTACIÓ

La formació del Tècnic Superior en Educació Infantil de la Fundació Pere Tarrés està dissenyada perquè els alumnes adquireixin les competències necessàries per treballar en diferents àmbits de l’educació infantil, així com també les habilitats per adaptar-se a les demandes i requeriments del mercat laboral.

El Tècnic Superior en Educació Infantil dissenya, implementa i avalua projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica d’un mestre, i en tota l’etapa de l’àmbit no formal, generant entorns segurs i amb col·laboració d’altres professionals i famílies.

ORGANITZACIÓ CURRICULAR I CONTINGUTS

El cicle formatiu té una durada de 2.000 hores. S’organitza en dos cursos acadèmics, dedicant una part a la formació teòrica-pràctica en el centre educatiu i una altra a la formació en centres de treball.

PLA D’ESTUDIS

 • Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social (99h)
 • Didàctica de l’educació infantil (165h)
 • Autonomia personal i salut infantil (132h)
 • El joc infantil i la seva metodologia (165h)
 • Desenvolupament cognitiu i motriu (132h)
 • Desenvolupament socioafectiu (99h)
 • Formació i orientació laboral (66h)
 • Expressió i comunicació (198h)
 • Habilitats socials (132h)
 • Primers auxilis (66h)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66h)
 • Projecte d'atenció a la infantesa (231h)
 • Formació en centres de treball (449h)

QUÈ HI APRENDRÀS?

Competències personals, professionals i socials de les orientacions.

 • Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància a partir de les directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del context.
 • Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat responent a les necessitats i característiques dels infants.
 • Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i les estratègies metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.
 • Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, en el marc de les finalitats i procediments de la institució, per millorar el procés d’intervenció.
 • Donar resposta a les necessitats dels infants, així com de les famílies que requereixin la participació d’altres professionals o serveis, utilitzant els recursos i procediments apropiats.
 • Actuar davant contingències relatives a les persones, als recursos o als mitjans, transmetent seguretat i confiança i aplicant, si escau, els protocols d’actuació establerts.
 • Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la documentació associada al procés i transmetent la informació amb la finalitat de millorar la qualitat del servei.
 • Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a la seva activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida.
 • Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i en la realització d’activitats, respectant les línies pedagògiques i d’actuació de la institució en la qual desenvolupa la seva activitat.
 • Mantenir relacions fluïdes amb els infants i les seves famílies, els membres del grup en què s’estigui integrat i els altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions als conflictes que es presentin.
 • Generar entorns segurs, respectant la normativa i els protocols de seguretat en la planificació i en el desenvolupament de les activitats.

SORTIDES PROFESSIONALS

El Tècnic Superior en Educació Infantil ofert per la Fundació Pere Tarrés prepara els alumnes per a una sèrie de sortides laborals en el sector de l’educació infantil.

Algunes de les sortides laborals són les següents:

 • Educadors/es infantils del primer cicle d’educació infantil (I0, I1, I2) d’institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
 • Tècnic/a especialista en educació infantil en el segon cicle d’educació infantil (I3).
 • Educador/a en institucions i/o programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social.
 • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.
 • Educador/a infantil en espais de suport familiar.
 • Educador/a d’educació especial en centres de titularitat pública.

SORTIDES ACADÈMIQUES

Aquesta titulació permet l’accés a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que han obtingut un títol de tècnic superior o tècnica superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris (ECTS).

CONVALIDACIONS

Si estàs en possessió d’un certificat professional, consulta’ns les possibles convalidacions per unitats formatives o mòduls formatius amb els nostres cicles formatius.

PREINSCRIPCIÓ OBERTA (PLACES LIMITADES)

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Vull informació sobre:


Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02

660 698 357

ciclesformatius@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona