Troba el teu curs

Les nostres solucions

El nostre model formatiu de desenvolupament de competències

Model formatiu

COM HO FEM?

Desenvolupem

 • Formació a l'aula i/o residencial. 
 • Elaboració de materials formatius.
 • Creació de plataformes virtuals corporatives a mida.

Gestionem el crèdit

 • Desenvolupament de competències.
 • Transmissió de valors d'acord a la cultura de l'organització.

Continguts innovadors

Generem coneixement en xarxa

Professorat expert i en actiu

A la teva entitat o a les nostres instal·lacions

Metodologia

 • Activa i participativa.
 • Desenvolupament per competències i atenció personalitzada.
 • E-learning, social learning i m-learning.
 • Coaching individual i grupal.

Pla de Transferència de la Fundació Pere Tarrés

Com es treballen les formacions amb impacte

Les formacions amb impacte són formacions a mida que es dissenyen personalitzades per cada client i per cada grup de participants amb la mirada posada sobre la transferència dels coneixements adquirits al seu lloc de feina i posterior impacte positiu sobre l’entitat.

Formacions estratègiques

FORMACIONS ESTRATÈGIQUES

Escollir les formacions estratègiques que li interessen al client (transformació, lideratge, canvi a les organitzacions, formacions de caps i directius, altres formacions clau de l'entitat...)

Acceptació contactual

ACCEPTACIÓ CONTRACTUAL

Consensuar el servei de la formació de transferencia.

Pressupostos i serveis

PRESSUPOST I SERVEIS

Enviament del pressupost al client que pot incloure:

 • Definició d'instruments d'impacte i dedicació per obtenir la informació.
 • Sessions de coaching.
 • Session de formació diferides (acompanyament i revisio de desenvolupament de plans de treball).
 • Informe final de la formació de canvi i impacte generat.
Protocol d'actuació

PROTOCOL D'ACTUACIÓ

Una vegada acceptat el pressupost, el/la coordinador/professor de la formació fa arribar el protocol de la Fundació Pere Tarrés al client.

Fases del disseny de la proposta formativa

Objectiu

OBJECTIU

Es defineix l'objectiu que el client vol treballar.

Definició d'indicadors

DEFINICIÓ D'INDICADORS

Es proposen uns instruments d'avaluació i uns indicadors de seguiment que permeten mesurar la consecució i desenvolupament de la feina abans, durant i després de la posada en pràctica de la formació. Per fer una correcta medició necessitarem informació per part del client que es definirà abans de començar tot el procés i que necessitarem al llarg del procés (satisfacció, transferència i impacte).

Metodologia didàctica

METODOLOGIA DIDÀCTICA

Es defineix la metodologia didàctica que generi més impacte en cada cas. I es valora si es necessitarà un reforç de materials i seguiment per part del o de la docent a través de l'aula virtual més personalitzat.

Calendari de treball

CALENDARI DE TREBALL

S'estableix un calendari de treball on s'especificaran les etapes: 1. definició del projecte, 2. formació, 3. implementació, 4. avaluació diferida (mínim 3 mesos) i impacte.

Pressupost

PRESSUPOST

Finalment es tancarà el pressupost tenint en compte les hores de formació i tots els elements citats anteriorment.

Aspectes a tenir en compte en el desenvolupament de la formació

Competències dels docents

COMPETÈNCIES DELS DOCENTS

El/la docent té les competències adequades per poder treballar segons aquest nou mètode, si no a la Fundació Pere Tarrés el formem.

Pla de treball

PLA DE TREBALL

Durant el desenvolupament del curs es definirà un pla de treball per garantir la transferència en el moment que els i les participants posen en pràctica els aprenentatges al lloc de treball.

Compromís

COMPROMÍS

La metodologia necessita de la implicació i la pro-activitat dels/de les participants i sobretot implica compromís.

Avaluació continuada

AVALUACIÓ CONTINUADA

Revisió i avaluació continuada dels objectius d’aprenentatge, i compartir-ho conjuntament amb el grup de participants.

Coaching

COACHING

Disposar de sessions de coaching grupal que permetin abordar els resultats d’aprenentatge del curs en el context professional.

Informe global

 

INFORME GLOBAL

Lliurament d’un informe global amb l’avaluació de tot el procés a partir del recull de dades treballades durant el seguiment de la proposta formativa.

Plataforma de detecció de necessitats formatives

Amb l’objectiu de millorar les competències dels equips de les entitats i l’eficàcia de les organitzacions, a la Fundació Pere Tarrés oferim formació a mida per a empreses i formació específica per a entitats del tercer sector.

Els nostres serveis de formació per a empreses i entitats:

 • Detectem necessitats formatives
 • Dissenyem plans de formació
 • Impartim les formacions
 • Oferim processos de consultoria i supervisió
 • Creem materials i entorns virtuals d’aprenentatge (online)
 • Avaluem la transferència de les accions formatives
 • Gestionem el crèdit de formació programada

Quin tipus de formació necessites?

Quin tipus de formació necessites?

La formació per a empreses a mida que impartim a la Fundació té diverses tipologies i formats, i sempre ens adeqüem a les necessitats de l’organització. Un petit esbós:

 • Formació presencial, semipresencial i online: a les vostres instal·lacions o a les nostres aules, adaptant horaris, continguts i metodologies.
 • Cursos en obert: per atendre necessitats individuals i intercanviar experiències entre professionals de diverses organitzacions. 
 • Certificats de professionalitat: impartim més de 20 titulacions i disposem d’aules homologades en diferents territoris. 
 • Formació universitària: graus, màsters i postgraus amb el reconeixement de la Facultat d’Educació i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull.
 • Jornades i seminaris: càpsules formatives de curta durada i de temàtica especialitzada.

Formació online: proposta pedagògica

Idees clau

IDEES CLAU

 • 15 anys d'experiència en formació ONLINE
 • Sistema flexible, ajustat i adaptat a l'alumnat i a les seves necessitats formatives.
 • L'alumnat com a subjecte actiu se situa en el centre del procés i construeix el seu propi aprenentatge.
 • Model adaptat a la resolució de reptes i desenvolupament de competències per donar resposta als reptes professionals.
Model pedagògic

MODEL PEDAGÒGIC

 • Recursos per democratitzar la formació sense la necessitat d'assistir a les aules.
 • Adaptació a les noves eines i metodologies de formació a distància.
 • Itineraris propis segons els interessos i necessitats, facilitador de la comunicació constant i accesible.
 • Activitats significatives, properes i reals al context professional i en interacció amb l'entorn.
 • Aprenentatge actiu, constructiu i en entorns de discusió i interacció amb la comunitat d'aprenents.
 • Màxima participació de l'aprenent per a resoldre situacions concretes i garantir el desenvolupament de competències.
 • Propostes i accions formatives que parteixen de la realitat de l'àmbit professional, plantejant un repte al qual cal donar resposta amb propostes de treball, individuals i col·laboratives.
Solució tècnica

SOLUCIÓ TÈCNICA

 • Amigable, accesible i interactiva.
 • En qualsevol lloc, moment i dispositiu.
 • Diversitat de recursos que ajuden a comprendre i adquirir el coneixement.
 • Tecnologia LMS (Learning Management System) rica en diversitat d'elements interactius amb gamificació simple i molt estructurada. 
 • Elements variats, cartes d'aprenentatge, casos pràctics, infografies; ajuden a fixar l'atenció per a contribuïr al desenvolupament de les competències professionals.

La Fundació Pere Tarrés compta amb els equips tècnics necessaris per a la creació d'aquests espais virtuals d'aprenentatge que són totalment compatibles amb els LMS actuals i poden aportar valor i experiència tant des del punt de vista tecnològic, amb eines i programari capdavanter en la creació de recursos formatius online, com pedagògics, agrupant la llarga experiència docent de la casa.

Solucions digitals (generació de materials, lloguer de plataforma / campus virtual)

 • Elaboració de materials formatius.
 • Creació de plataformes virtuals corporatives a mida.

 

Gestió del crèdit de la formació programada

Totes les entitats i organitzacions que tinguin centres de treball en el territori estatal, qualsevol que sigui la seva mida o ubicació, que desenvolupin formació per als seus treballadors i que cotitzin per la contingència de Formació Professional a la Seguretat Social podran accedir als ajuts per a la formació mitjançant el sistema de bonificacions.

Per fer ús d’aquest crèdit, les organitzacions poden encarregar l’organització de les seves accions formatives a una entitat acreditada que les ajudarà a:

 • Aprofitar tot el crèdit.
 • Acomplir amb la normativa del procés.
 • Realitzar els tràmits administratius a l’aplicatiu de Fundae.

Àrees de formació

Demana més informació

Nom Entitat
Càrrec
Nom
Cognoms
Correu electrònic
Telèfon
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 (ext 3536) promocio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona