Troba el teu curs

Director/a de lleure

El curs de Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil prepara l’alumne per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure, i que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

Aquest curs està reglat per la Direcció General de Joventut segons l’ordre BSF/192/2015, de 18 de juny de 2015, per la qual s’estableixen les etapes dels cursos de formació de Monitor/a i Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. DOGC 6899 de 25 de juny de 2015.

D’altra banda, i en el marc europeu, s’han creat els Certificats de Professionalitat, amb titulació oficial expedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i vàlida a nivell estatal i europeu, i que acrediten un conjunt de competències per a l’exercici d’una activitat laboral. El certificat corresponent a Monitor/a de Lleure (SSCB0209) va ser aprovat sota la denominació de Direcció i coordinació d’activitats de lleure infantil i juvenil per el Reial Decret 1537/2011 del 31 d’octubre del 2011.

Formar-se continua sent una exigència i una responsabilitat envers els infants, la família i la societat, i és una opció educativa i social que va més enllà del pur entreteniment.

Punts forts

Participar de la formació de de Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil a la Fundació Pere Tarrés t’aportarà un sòlid acompanyament i una gran vivència:

 • Compromís educatiu i social, fonamenta en valors
 • Més de 50 anys d’experiència en innovació
 • Docents del sector, amb sòlida formació
 • Departaments propis que generen coneixement
 • Revistes i portals especialitzats
 • Ens ajustem a les necessitats del territori i dels col·lectius
 • Lliurem un manual bàsic del curs de monitors
 • T’ho passaràs bé aprenent
 • Intercanviaràs experiències amb altres companys i docents
 • Metodologia activa i participativa, presencial i semipresencial (eLearning)
 • Biblioteca especialitzada d’accés lliure el primer any
 • Àmplia oferta de formació contínua
 • Borsa de treball activa per facilitar la teva inserció laboral
 • Wi-Fi gratuït a les aules de Carolines i Santaló

Tot això ens fa ser la número 1

Objectius

 • Preparar els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Planificar, organitzar, gestionar, i avaluar projectes de lleure educatiu en tots els seus aspectes.
 • Representar els projectes en que es participa, assumint la creació, el control i la dinamització del l’equip de personal monitor.
 • Capacitar per a l’exercici de les funcions que li són pròpies.

Titulacions i reconeixements

La formació que ofereix la Fundació Pere Tarrés permet accedir a la següent titulació:

Diploma i carnet de la Direcció General de Joventut de Director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Ordre BSF/192/2015, del 18 de juny de 2015)

Com aconseguir aquesta titulació:

1. Tens el títol de monitor/a de lleure o alguna de les formacions que es detallen en el camp de requisits*? Si és així només hauràs de fer els següents dos mòduls:

Director/a de lleure

A partir d’ara les persones amb el CAP o Màster de secundària podran accedir al curs de directors de dos mòduls. [Més informació]

2. Si no reuneixes els requisits anteriors, et caldrà realitzar la formació de la manera següent:

Directors de lleure opció 2

Si ets major de 18 anys i t’interessa el repte, matricula’t!

Caldrà presentar la documentació acreditativa requerida prèviament a l’inici del curs, enviant-la escanejada a secretariaif@peretarres.org.

Informació acadèmica | Etapa lectiva

L’etapa lectiva s’imparteix de manera semipresencial i es basa en:

 • Preparació dels continguts didàctics: guies pedagògiques dels docents, guia de l’alumne, planificació i calendari, mòduls de continguts amb exercicis i bibliografia d ampliació.
 • Docents acreditats i formats en metodologies presencials i virtuals.
 • Planificació de l’aprenentatge i desenvolupament guiat.
 • Treball de les capacitats a desenvolupar per l’alumnat i l’aplicació en la pràctica educativa.
 • Acompanyament del professor i del coordinador /tutor del curs .
 • Avaluació contínua i final per mesurar el progrés de cada alumne.

Durant la realització curs:

 • L’alumne tindrà a la seva disposició una aula presencial i una aula virtual. Aquesta última, es tancarà tres setmanes després de l’última sessió presencial del curs.
 • Durant la formació presencial, l’alumne trobarà a l’aula virtual tota la informació del funcionament del curs sobre: continguts, memòria, avaluacions i pràctiques.
 • La part virtual serà asíncrona: els alumnes i el tutor no han de coincidir ni en l'espai ni en el temps.

Informació acadèmica | Etapa pràctica

Aquesta etapa implica la realització del mòdul de pràctiques professionals o de voluntariat, que té una durada de 120h, i d'una memòria guiada que inclou les diferents fases de l’activitat educativa desenvolupada.

Les pràctiques són la posada en pràctica de les funcions pròpies d’un Director en una activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme.

La cerca del centre de pràctiques corre a càrrec de l’alumne.

Actualment, la gestió de l’etapa pràctica es realitza de forma telemàtica.

Un cop finalitzat el mòdul de pràctiques, s’avaluarà el desenvolupament de les competències de l’alumne mitjançant dos documents:

 • El certificat de pràctiques que realitza el director de lleure titulat on es valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
 • La memòria de pràctiques que elabora l’alumne, per a la realització de la qual tindrà el suport de l’Escola de l’Esplai.

Avaluació

Per superar la formació, cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formació, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes.

L’alumne disposa d’un termini màxim de cinc anys per finalitzar la formació, a partir del dia en què inicia la part teòrica del curs. Això implica que l’alumne ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació dins d’aquest termini i ha d’haver superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs, havent superat les proves d’avaluació corresponent, siguin presencials o d’e-learning.
 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques mitjançant el certificat i la memòria de pràctiques. Es lliuraran en les convocatòries establertes per obtenir la titulació: abans del 30 de març, obtenint la nota final el 30 de maig, o bé abans del 30 de setembre, obtenint la nota final el 30 de novembre.
 • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul, i de la totalitat d’hores en el cas de la formació virtual.
 • Reunir les aptituds i actituds personals idònies per complir la tasca d’educador com a Director de lleure.

Requisits d'accés

Les persones matriculades han de ser majors de 18 anys en iniciar-se el curs, i han de tenir interès en l’obtenció de la titulació corresponent o bé estar col·laborant en colònies, centres, escoles, moviments educatius o altres institucions o programes.

Per a obtenir l’exempció dels mòduls MF1869_3 i MF1870_3 corresponents a la part lectiva l’alumne haurà de complir algun dels requisits que es detallen en la secció: “Com aconseguir aquesta titulació”

Àrees de formació

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona