Fundació Pere Tarrés  
Aula Virtual
     Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés
Inici | Castellano | Contacte | | Intranet | Fundació Pere Tarrés

Certificats de professionalitat | Resum del Reial Decret

 

23/04/201323/04/2013: Real Decreto 189/2013 de modificación de Certificados de Profesionalidad, e-learning y Privado

El nou Reial Decret 189/2013, signat per la Ministra Fátima Báñez, modifica l’anterior D.D. 34/2008, pel qual es regulaven els certificats de professionalitat i els reials decrets.

Aquests es podran realitzar de manera privada per part de les entitats de formació i a través de la modalitat e-learning.

Punts que cal tenir en compte d’aquest Reial Decret:

Pràctiques

El mòdul de formació pràctica en centres de treball es realitzarà, preferentment, un cop realitzats la resta de mòduls formatius del Certificat de Professionalitat.
També clarifica de quina manera es poden convalidar els mòduls de pràctiques, sempre que estiguin dirigits a l’obtenció d’un certificat complert o formin part d’un itinerari formatiu prèviament aprovat.

Modalitats d’impartició

Presencial, e-learning o totes dues modalitats alhora, inclosa la distància dins la formació e-learning.

En els mòduls formatius que es desenvolupin on-line és necessària l’avaluació en els terminis que s’estableixen a l’article 14 i la realització d’una prova d’avaluació de caràcter presencial.

Aquesta prova serà elaborada pels centres i entitats de formació en els quals s’imparteixin les accions formatives, i serà autoritzada pels Serveis Públics de Treball competents. Tanmateix, els Serveis Públics de Treball podran supervisar l’aplicació d’aquestes proves finals.

Les accions formatives corresponents a CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT, es podran impartir en els següents centres:

 • Centres integrats de Formació Professional.
 • Centres de Referència Nacional.
 • Centres propis de l’Administració Laboral.
 • Centres o entitats de formació públiques o privades.
 • Entitats conformes als Contractes de Formació i aprenentatge.

Formació Privada

Independentment de la Formació Professional per al Treball finançada per fons públics, les empreses, els centres de formació i els centres integrats de formació professional d’iniciativa privada també podran desenvolupar accions formatives de cara a l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat.

Requisits dels centres

Reunir els requisits especificats en els reials decrets que regulin cadascun dels certificats.

En la modalitat presencial, els centres hauran de complir amb les prescripcions dels formadors i els requisits mínims d’espais, instal·lacions i equipament establerts per a tots els mòduls formatius que constitueixen els certificats de professionalitat, així com les especificacions que determinin les administracions laborals competents.

En la modalitat e-learning, els centres hauran de complir, per a tots els mòduls formatius que constitueixen el certificat de professionalitat, les prescripcions dels tutors-formadors establertes a l’article 13.4, així com els requisits de les plataformes i els suports contemplats en aquest apartat.

Els requisits que els centres hauran de complir per a la seva acreditació i impartició en la modalitat e-learning són:

 • Disposar d’un projecte formatiu.
 • Disposar de les instal·lacions i tots els recursos necessaris. Disposar d’una plataforma d’aprenentatge, autoritzada pel SEPE.

Requisits dels docents

 • Acreditar el domini del coneixement i les tècniques relacionades amb la unitat de competència del mòdul.
 • Acreditar la competència docent, cosa que es pot fer de diferents maneres (títol universitari, CAP, certificats, màster universitari).
 • En el cas de formació e-learning, també s’haurà d’acreditar una formació de, com a mínim, 30 hores, o bé experiència en aquesta modalitat.

Per garantir el seguiment i la qualitat en la modalitat e-learning, s’estableix un mínim de dedicació del tutor-formador de 10 hores setmanals per cada 20 alumnes, incloses les activitats presencials requerides.

Cada mòdul formatiu que s’imparteixi, combinat amb la formació presencial, tindrà assignat un tutor-formador amb les següents funcions:

 • Realitzar el pla d’acollida dels grups d’alumnes.
 • Orientar i guiar l’alumnat.
 • Fomentar la participació de l’alumnat.
 • Realitzar el seguiment i la valoració de les activitats realitzades per l’alumnat.
 • Realitzar l’avaluació de l’alumnat.
 • Coordinar les tutories presencials.
 • Participar en totes aquelles activitats que impliquin la coordinació amb la resta de l’equip responsable.

Avaluació de la formació

L’avaluació contínua de l’alumnat serà realitzada per mòduls i, si cal, per unitats formatives.

L’avaluació es desenvoluparà de manera sistemàtica amb estimació de dates: on, com i quant duren aquestes avaluacions.

Per obtenir l’acreditació de les unitats de competència, serà necessari superar amb avaluació positiva (APTE) els mòduls formatius associats a cadascuna d’elles.

En el cas de la modalitat e-learning, es realitzaran les proves de seguiment del procés d’aprenentatge i una prova final presencial. En el cas dels alumnes de pràctiques, es realitzarà conjuntament amb el tutor.

Documentació

El centre que imparteixi accions formatives corresponents a certificats de professionalitat haurà de disposar dels següents documents:

 • Planificació de l’avaluació.
 • Instruments d’avaluació.
 • Documentació amb els resultats obtinguts per als alumnes.
 • Actes d’avaluació.

Avaluació, seguiment i control de qualitat de la formació

Els centres s’hauran de sotmetre a les actuacions de seguiment i control., En el cas de la modalitat e-learning, caldrà proporcionar a l’administració competent l’accés a la plataforma virtual.

Hauran de complir les següents obligacions totes les entitats i centres de formació d’iniciativa privada, no finançades amb fons públics, degudament acreditades:

- Comunicar, amb una antelació no inferior a 30 dies de la data d’inici, les accions formatives que s’impartiran, per tal de poder-ne aconseguir l’autorització per a l’administració competent.

- Remetre a l’administració competent la comunicació d’aquestes accions formatives, on s’especificarà:

a) Les dates d’inici i finalització de cada acció formativa.
b) La relació d’alumnes participants.
c) La documentació justificativa de l’acreditació requerida per formadors i tutors-formadors que intervenen a l’acció formativa.
d) Una planificació del procés d’avaluació.
e) El conveni o l’acord entre els centres formatius i els centres de treball per a la realització de les pràctiques.
f) La documentació acreditativa de l’existència de la pòlissa d’assegurança.

- Comunicar les baixes i les altes dels alumnes, i les dates  en què es produeixen.
- Fer arribar a l’administració, en un termini no superior a tres mesos des de la finalització de l’acció formativa, la documentació relativa al procés d’avaluació i els qüestionaris d’avaluació de la qualitat de les accions formatives.

S’entén per administració competent el Servicio Público de Empleo de la Comunitat Autònoma on es trobi situat el centre de formació i, per tant, es desenvolupi l’acció formativa.

En el cas de la modalitat e-learning s’entén per Administració competent el Servicio Público de Empleo Estatal.

Requisits d’accés a la formació dels certificats de professionalitat:
Per als nivells de qualificació 2 i 3, els alumnes hauran de complir alguns dels requisits següents:

NIVELL 2 

Requisit

Document que ho acredita

Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria

Fotocòpia compulsada del títol 
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol) 

Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir

Fotocòpia compulsada del títol, certificat de professionalitat o acreditació parcial (cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)

Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir

Fotocòpia compulsada del certificat 
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)

Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà

Certificat de superació de la prova
(firmat i segellat pel centre on es va fer la prova)

Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà

Fotocòpia del títol o formació acadèmica corresponent

Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys

Certificat de superació de la prova 
(firmat i segellat pel centre)

 

NIVELL 3

Requisit

Document que ho acredita

Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics

Fotocòpia compulsada del títol
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)

Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al qual es vol accedir

Fotocòpia compulsada del títol, certificat de professionalitat o acreditació parcial
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)

Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir

Fotocòpia compulsada del certificat
(cal fotocopiar i compulsar les dues cares del títol)

Prova d’accés als cicles formatius de grau superior

Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on es va fer la prova)

Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior

Fotocopia del títol o formació acadèmica corresponent

Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Certificat de superació de la prova

 

Per a l’accés als certificats de professionalitat, es realitzaran proves de competència matemàtica i de comunicació en llengua castellana i en la llengua cooficial en el nivell que correspongui.

Les proves es podran realitzar directament als Serveis Públics de Treball o a través dels centres formatius, prèviament autoritzats, en base a les proves prèviament establertes o les que puguin proposar aquests centres.© Fundació Pere Tarrés | Avís legal | Mapa de la web | Accessibilitat | Contacte