Fundació Pere Tarrés  
Aula Virtual
     Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés
Inici | Castellano | Contacte | | Intranet | Fundació Pere Tarrés
Estàs a: Inici  > Subvencionats  > Programació

Certificats de professionalitat subvencionats

  Altres cursos subvencionats

 

Inscriu-te a les sessions informatives dels Certificats de Professionalitat

 

Certificats de Professionalitat finançats per l’Obra Social de la Caixa i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb reconeixement oficial del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri de Treball i Seguretat Social

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Hores totals: 450

Teòriques: 370

Pràctiques: 80

Horari: Matí o tarda

Lloc: Barcelona, Cunit i Lleida

Més informació:

Barcelona

Cunit

Lleida

 

 

Certificats de Professionalitat subvencionats per l’Acord Marc d’hosteleria i turisme 2017

Prioritari per a persones en situació d’atur

Dinamització d’activitats de temps lliure infantil i juvenil

Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps de lleure educatiu dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Hores totals: 310

Teòriques: 150

Pràctiques: 160

Horari: Matí i Tarda

Lloc: Barcelona i Guissona 

Més informació (Barcelona)

 Més informació (Guissona)

 

Direcció i coordinació d’activitats de temps lliure infantil i juvenil

El Director i coordinador d’activitats de lleure s’encarrega principalment de planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, representant interna i externament als mateixos, assumint la creació, control i dinamització de l'equip de personal monitor.

Hores totals: 410

Teòriques: 290

Pràctiques: 120

Horari: Matí i Tarda
Lloc: Barcelona

Més informació

 

Certificats de Professionalitat subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Prioritaris per a persones en actiu

 

Gestió de trucades de teleassistència

Rebre, emetre i gestionar les trucades per prestar el servei de teleassistència, gestionant les eines telemàtiques, tècniques d'atenció telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip, donant resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries i mobilitzant els recursos necessaris si s’escau, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la confidencialitat de la informació.

Hores totals: 310

Teòriques: 230

Pràctiques: 80

Horari: Tarda

Més informació

 

Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals

Dinamitzar, programar i desenvolupar planificacions, programacions i accions culturals en espais i organitzacions dedicats a la creació i al consum cultural seleccionant i organitzant infraestructures, assignant funcions als col•laboradors al seu càrrec, dinamitzant projectes culturals, establint accions vinculades a les estratègies de mercat i implicant a xarxes associatives culturals.

Hores totals: 480

Teòriques: 400

Pràctiques: 80

Horari: Matí

Més informació

 

Docència de la formació professional per a l’ocupació

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l’ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de manera permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.

Hores totals: 380

Teòriques: 340

Pràctiques: 40

Més informació

 

Atenció Alumnat amb necessitats educatives especials

Acompanyar a l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) tant en els desplaçaments, com en la realització de les activitats relacionades amb els programes d'autonomia personal i higiene i d'ensenyament-aprenentatge, durant el període escolar, utilitzant metodologia, tècniques i recursos, sota la supervisió de l'equip interdisciplinari del centre educatiu, per satisfer les necessitats bàsiques de neteja, alimentació i descans de l'alumnat amb NEE, procurant la seva autonomia i garantint la seguretat del mateix, complint amb la normativa aplicable en els centres educatius.

Hores totals: 550

Teòriques: 470

Pràctiques: 80

Horari: Tarda

Més informació

 

Interpretació i educació ambiental

Comunicar sobre el medi ambient, interpretar els seus valors i problemàtica, guiar i capacitar a les persones per contribuir a la conservació i millora ambiental.

Hores totals: 500

Teòriques: 420

Pràctiques: 80

Horari: Tarda

OPCIÓ MODULAR (3MF)

  • Hores totals (teòriques): 300
  • Horari: Tarda

OPCIÓ MODULAR (1MF)

  • Hores totals (teòriques): 120
  • Horari: Matí

OPCIÓ MODULAR (PRÀCTIQUES):

  • Hores totals (pràctiques): 80

Més informació

 

Informació Juvenil

Organitzar i gestionar serveis d’informació per a joves que responguin als interessos i necessitats d’aquest sector de la població.  L’alumne/a desenvoluparà accions d’informació, orientació, dinamització de la mateixa, per promoure activitats socioeducatives en el marc de l’educació no formal i orientades a fer efectiva la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament integral dels joves com a ciutadans/es en el context d’una societat democràtica.

Hores totals: 480

Teòriques: 360

Pràctiques: 120

Horari: Matí

Més informació

 

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Hores totals: 450

Teòriques: 370

Pràctiques: 80

Més informació

 

Dinamització d'activitats de temps lliure infantil i juvenil

El Dinamitzador d’activitats de lleure te com a tasques organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps de lleure educatiu dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Hores totals: 310

Teòriques: 150

Pràctiques: 160

Més informació

 

Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure infantil i juvenil

El Director i coordinador d’activitats de lleure s’encarrega principalment de planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, representant interna i externament als mateixos, assumint la creació, control i dinamització de l'equip de personal monitor.

Hores totals: 410

Teòriques: 290

Pràctiques: 120

Més informació

 

 

Certificats de Professionalitat subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya

Prioritaris per a persones en situació d’atur

 

Atenció sociosanitària a persones en el domicili

Ajudar en l'àmbit socio-sanitari en el domicili a persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Hores totals: 600

Teòriques: 480

Pràctiques: 120

Horari: Matí o tarda

Més informació

 

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Hores totals: 450

Teòriques: 370

Pràctiques: 80

Horari: Matí o tarda

Més informació

Més informació. Curs a Masnou

Més informació. Cursos a Lleida

Més informació. Curs a Cunit

 

Gestió ambiental

El Gestor Ambiental s’encarrega principalment d’elaborar la documentació, executar l'engegada, manteniment i proposar accions per a la millora del sistema de gestió ambiental (SGA) aprovat per l'organització.

Hores totals: 500

Teòriques: 420

Pràctiques: 80

Horari: Tarda

Més informació

 

Interpretació i educació ambiental

Comunicar sobre el medi ambient, interpretar els seus valors i problemàtica, guiar i capacitar a les persones per contribuir a la conservació i millora ambiental.

Hores totals: 500

Teòriques: 420

Pràctiques: 80

Horari: Matí o tarda

Més informació

 

Inserció laboral de persones amb discapacitat

Intervenir en l'entorn personal i sociolaboral aplicant la Metodologia d'Ocupació amb Suport per facilitar l'accés i manteniment del lloc de treball de les persones amb discapacitat, realitzant l'entrenament de les habilitats sociolaborals necessàries per a la inserció, mantenint contactes amb l'entorn i col•laborant en l'anàlisi de llocs de treball, així com realitzant la gestió d'informació sobre recursos formatius i sociolaborals existents d'acord amb les directrius establertes.

Hores totals: 470

Teòriques: 350

Pràctiques: 120

Horari: Matí o tarda

Més informació

 

Mediació Comunitària

Gestionar alternatives per a la resolució de conflictes entre persones en l'àmbit comunitari, aplicant estratègies i procediments de mediació, facilitant i generant actuacions que facilitin la prevenció d'aquests.

Hores totals: 420

Teòriques: 340

Pràctiques: 80

Horari: Matí o tarda

Més informació

 

Gestió integrada de recursos humans

Realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació derivada en el marc d’una organització, d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent.

Hores totals: 790

Teòriques: 670

Pràctiques: 120

Horari: Matí o tarda

Més informació

 

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (El Masnou)

Aprendràs les tasques administratives bàsiques d’oficina, la gestió d’arxius físics i informàtics i entrenaràs les habilitats de comunicació oral i escrita necessàries per a treballar en l’equip d’una empresa. 

Hores totals: 430

Teòriques: 390

Pràctiques: 40

Horari: Matí

Més informació

 

Dinamització Comunitària

Programar, organitzar, dinamitzar i avaluar actuacions d’intervenció social encaminats al desenvolupament de la participació ciutadana i a l’articulació de processos comunitaris.

Hores totals: 610

Teòriques: 490

Pràctiques: 120

Horari: Tarda

Més informació

 

Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes

Detectar situacions de desigualtat, visibilitzant-les davant el conjunt de la societat, treballant en la seva prevenció i en la seva eradicació en col·laboració amb l’equip d’intervenció, les institucions i els agents socials, i potenciant la participació ciutadana de les dones, així com l’articulació de processos comunitaris enfocats cap al seu «apoderament».

Hores totals: 570

Teòriques: 450

Pràctiques: 120

Horari: Tarda

Més informació

 

Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

Organitzar, desenvolupar i avaluar intervencions socioeducatives adreçades a persones amb discapacitat, en col·laboració amb equips interdisciplinar, utilitzant recursos que vetllin per l’autonomia personal i la inclusió a través d’accions d’acompanyament, tant en contextos socials com educatius i de lleure, amb l’entrenament d’habilitats i estratègies cognitives i tenint en compte el seu entorn familiar.

Hores totals: 450

Teòriques: 370

Pràctiques: 80

Horari: Tarda

Més informació

 

Atenció Alumnat amb necessitats educatives especials

Acompanyar a l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) tant en els desplaçaments, com en la realització de les activitats relacionades amb els programes d'autonomia personal i higiene i d'ensenyament-aprenentatge, durant el període escolar, utilitzant metodologia, tècniques i recursos, sota la supervisió de l'equip interdisciplinari del centre educatiu, per satisfer les necessitats bàsiques de neteja, alimentació i descans de l'alumnat amb NEE, procurant la seva autonomia i garantint la seguretat del mateix, complint amb la normativa aplicable en els centres educatius.

Hores totals: 550

Teòriques: 470

Pràctiques: 80

Horari: Tarda

Més informació

 

Informació Juvenil

Organitzar i gestionar serveis d’informació per a joves que responguin als interessos i necessitats d’aquest sector de la població.  L’alumne/a desenvoluparà accions d’informació, orientació, dinamització de la mateixa, per promoure activitats socioeducatives en el marc de l’educació no formal i orientades a fer efectiva la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament integral dels joves com a ciutadans/es en el context d’una societat democràtica.

Hores totals: 480

Teòriques: 360

Pràctiques: 120

Horari: Matí o tarda

Més informació

 

Gestió de trucades de teleassistència

Rebre, emetre i gestionar les trucades per prestar el servei de teleassistència, gestionant les eines telemàtiques, tècniques d'atenció telefònica i habilitats psicosocials i de treball en equip, donant resposta a les necessitats i demandes de les persones usuàries i mobilitzant els recursos necessaris si s’escau, garantint en tot moment la qualitat del servei, el tracte personalitzat i la confidencialitat de la informació.

Hores totals: 310

Teòriques: 230

Pràctiques: 80

Horari: Tarda

Més informació

 

Operacions de gravació i tractament de dades i documents (Lleida)

Transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerida en las tasques administratives i de gestió. Aprendràs a utilitzar processadors de textos i presentacions d’informació, tractament de bases de dades i fulls de càlcul i la gestió d’arxiu convencional i informàtic.

Hores totals: 440

Teòriques: 360

Pràctiques: 40

Horari: Tarda

Més informació

 © Fundació Pere Tarrés | Avís legal | Mapa de la web | Accessibilitat | Contacte