COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Àmbits d’actuació del Treball Social

Àmbits d’actuació del Treball Social

Elena Requena
Directora del Grau en Treball Social de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL
Veure tots els articles | Fitxa d’experta

07.09.21

Sovint, el treball social s’identifica com una professió centrada en ajudar a persones que tenen problemàtiques personals i socials que impedeixen la seva integració a la societat. Tanmateix, el treball social va molt més enllà i està present en molts àmbits de la nostra societat. Sabies que hi ha treballadores socials a les escoles, les mútues o les empreses? Anem a descobrir-ho.

El Treball Social és una disciplina acadèmica i una professió que es caracteritza per acompanyar persones, grups, comunitats... al llarg del seu cicle vital, especialment, quan hi ha situacions de vulnerabilitat o risc social, en processos de canvi i de crisi, o -en definitiva- quan es tracta de millorar la qualitat de vida de la població, tot tenint en compte la perspectiva dels Drets Humans. 

Es podria dir que allà on hi ha persones, grups... el Treball Social hi té cabuda. Els principals àmbits on està present el Treball Social són:

1. En Serveis socials: Atenent a la societat en general, a les necessitats que pugui presentar la població i anticipant-se a les que puguin aparèixer.

2. En l’àmbit de la justícia: on aporta elements psicosocials als òrgans judicials que facilitin la presa de decisions; en equips d’atenció a la víctima, en justícia juvenil, en els propis centres penitenciaris, en serveis postpenitenciaris, en justícia restaurativa... Això ho fa a través de programes comunitaris i individuals de suport a la persona i al seu entorn immediat.

3. En l’àmbit de la salut: en entorns d’hospitals generals, àrees bàsiques de salut, centres sociosanitaris, recursos en salut mental i addiccions... El treball social persegueix incidir especialment en la prevenció i la intervenció en els factors socials que incideixen en la salut de les persones i els grups.

4. En l’àmbit de la família i la infància i l’adolescència: el treball social forma part d’equips multidisciplinars que donen suport a les famílies, participant en programes de promoció de competències parentals i de parentalitat positiva, però també intervenint en situacions de desemparament i de risc greu per als infants, en acolliments i adopcions, així com situacions de violència de gènere i familiar.

5. En l’àmbit de la promoció de l’autonomia personal: és el cas de la dependència en persones grans, però també en altres grups en què cal intervenir a aquest nivell, com pot ser amb persones amb diversitat funcional, persones sense llar, persones refugiades, persones menors d’edat que han arribat al nostre territori soles...

6. En l’àmbit escolar: integrant-se en equips d’assessorament i orientació psicopedagògica, donant resposta a necessitats educatives especials, valorant les necessitats socials de les famílies i els alumnes, fent de pont entre la família i l’escola, dissenyant plans contra l’absentisme escolar, prevenció de l’assetjament escolar, promovent la mediació i la resolució alternativa de conflictes...

7. En l’àmbit de l’empresa i de l’Administració pública: en la prevenció de riscos laborals, en recursos humans i temes de responsabilitat social corporativa, en assessorament, planificació i avaluació de polítiques de benestar social, en la gestió de serveis i equipaments socials...

8. En l’àmbit del treball comunitari i la cooperació internacional: a través de la participació en projectes locals i internacionals que millorin les condicions de vida de la comunitat.

9. En l’atenció a situacions de catàstrofe i d’emergències socials: intervenint en el disseny i implementació de programes de prevenció, en la valoració de necessitats en el moment que es produeix l’emergència, en la gestió de recursos, en tasques d’informació, contenció i suport emocional, de mediació entre els afectats i els equips professionals intervinents, en la gestió de recursos i prestacions...

En definitiva, el Treball Social dona resposta a les necessitats socials de la ciutadania en tots els àmbits de la societat, anant molt més enllà de les primeres intervencions del segle XIX basades en l’assistència caritativa. Avui, el Treball Social s’entén com una professió fonamentada en coneixements científics i al servei de les persones i del benestar social. 

El Treball Social és un acompanyament professional però sensible a les necessitats psicosocials de tots nosaltres: a la família que desitja acollir un infant, a la persona que ha d’integrar-se de nou a la societat després d’una condemna, a l’alumne amb necessitats especials que ha d’integrar-se en una escola ordinària, a les persones grans que no disposen de xarxa social, a empreses amb polítiques d’inclusió social... Tot això i més és el Treball Social. Descobreix-lo!

Comparteix l’article

Etiquetes