Troba el teu curs

Necessitats Educatives Especials a Escoles Bressol.

Quan finalitzis aquest curs coneixeràs els conceptes bàsics que configuren les necessitats educatives dels 0 als 3 anys, com també identificar els trets característics de cada una de les etapes evolutives. Seràs capaç, també, de reconèixer els diferents factors de risc i senyals d’alerta que poden comportar unes necessitats educatives especials. Així mateix, podràs distingir els diferents processos de derivació, segons les necessitats detectades, i saber quins són els diferents serveis o entitats o es poden derivar els infants, si s’escau.