Troba el teu curs

Cicle Formatiu: Tècnic Superior en Integració Social.


La formació del Tècnic Superior en Integració Social de la Fundació Pere Tarrés, està dissenyada perquè els alumnes adquireixin les competències necessàries per treballar en diferents àmbits de la integració social, així com les habilitats per adaptar-se a les demandes i requisits del mercat laboral. La formació corresponent al Tècnic Superior en Integració Social té un cost de 3.650€ per curs acadèmic. Dels quals, 50€ són en concepte de prematrícula (import no retornable), i 3.600€ de la formació. Consulta els nostres descomptes i modalitats de pagament.

Codi Curs
19251

Llengua vehicular

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
12/09/2024

Data Fi
21/06/2025

Hores teòriques
1551 h

Hores pràctiques
449 h

50€

Codi Curs: 19251

Llengua vehicular:

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 12/09/2024

Data Fi: 21/06/2025

Hores teòriques: 1551 h

Hores pràctiques: 449 h

Preu: 50€

A qui va dirigit?

Si vols treballar com a:

-Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos.
-Treballador/a familiar.
-Auxiliar de tutela.
-Tècnic d'integració social.
-Educador/a d'educació especial.
-Monitor/a de persones amb discapacitat.
-Tècnic/a de mobilitat bàsica.
-Mediador/a ocupacional i/o laboral.
-Mediador/a comunitari/ària
-Mediador/a intercultural
-Tècnic/a en ocupació amb suport.
-Tècnic/a d'acompanyament laboral
-Monitor/a de rehabilitació psicosocial

Descripció

Amb el Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Integració Social, podràs:

Programar activitats d'integració social, aplicant-hi els recursos i les estratègies metodològiques més adequades.

Dissenyar activitats d'atenció a les necessitats físiques i psicosocials, en funció de les característiques dels usuaris i del context, controlant-ne i avaluant-ne el desenvolupament

Programar activitats d'integració social, aplicant-hi els recursos i les estratègies metodològiques més adequades.

Dissenyar i posar en pràctica actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant el desenvolupament d'aquestes actuacions.

Dissenyar activitats d'atenció a les necessitats físiques i psicosocials, en funció de les característiques dels usuaris i del context, controlant-ne i avaluant-ne el desenvolupament.

Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica, en funció de les característiques de la unitat de convivència, controlant-ne i avaluant-ne el desenvolupament. Organitzar i desenvolupar activitats de suport psicosocial, mostrant una actitud respectuosa amb la intimitat de les persones i avaluant-ne el desenvolupament.

Organitzar i desenvolupar activitats d'entrenament en habilitats d'autonomia personal i social, avaluant els resultats aconseguits.

Dissenyar i desenvolupar activitats d'intervenció socioeducativa dirigides a alumnes amb necessitats educatives específiques, col·laborant amb l'equip interdisciplinari.

Organitzar i implementar programes d'inserció laboral i ocupacional, avaluant-ne el desenvolupament i l'ajust a l'itinerari prefixat.

Entrenar en habilitats de comunicació, fent ús de sistemes alternatius o augmentatius i motivant les persones usuàries en la utilització d'aquests sistemes.

Dur a terme tasques de mediació entre persones i grups, aplicant tècniques participatives i de gestió de conflictes de forma eficient.

Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries i les seves famílies, amb els membres del grup de treball i amb altres professionals, mostrant habilitats socials i aportant solucions als conflictes que sorgeixin

Què aprendràs?

MP01. Context de la intervenció social (132h)
MP02. Metodologia de la intervenció social (99h)
MP03. Promoció de l’autonomia personal (165h)
MP04. Inserció sociolaboral (165h)
MP05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (99h)
MP06. Atenció a unitats de convivència (132h)
MP07. Suport a la intervenció educativa (99h)
MP08. Mediació comunitària (99h)
MP09. Habilitats socials (132h)
MP10. Primers auxilis (66h)
MP11. Formació i orientació laboral (66h)
MP12. Empresa i iniciativa emprenedora (66h)
MP13 Projecte d'integració social (231h)
MP14 Formació en centres de treball (449h)

Metodologia

La metodologia emprada en el desenvolupament dels cicles formatius de la Fundació Pere Tarrés és:

Activa

Fem servir metodologies actives com poden ser l’aprenentatge basat en projectes,l’aprenentatge cooperatiu, casos pràctics, basats en el joc: gamificació, i basats en el “learning by doing”(aprendre fent).

Pràctica

Eminent pràctica i orientada a l’adquisició d’una formació i coneixements sòlids de la pràctica professional i del coneixement del sector. Amb un equip docent multidisciplinar especialista del sector i en actiu. Orientada a l’adquisició d’una formació en valors i competències sòlids de la pràctica professional. Amb un equip docent multidisciplinar especialista del sector i en actiu, coneixedor de les entitats i serveis. Això, permetrà adquirir una visió realista de les tasques i responsabilitats del perfil professional i estar preparats per la futura carrera professional.Aprenentatge-servei

L'aprenentatge servei implica que els alumnes treballin en projectes reals, el que els permet identificar problemes i buscar solucions innovadores. Això permet desenvolupar habilitats en la resolució de problemes i la innovació, que són valuoses en qualsevol camp professional.

Visites d’estudi

La Fundació Pere Tarrés, posa a l’abast de la formació, els seus projectes educatius d’acció social i petita infància així com les escoles pròpies per poder adquirir des de la realitat més immediata i pràctica els coneixements necessaris pel desenvolupament de l’exercici professional realitzant visites d’estudi.

Innovació tecnològica i Tecnologia per la innovació:

Amb el coneixement i desenvolupament de la innovació tecnològica, posem a disposició de les persones i els infants, els recursos i eines que poden oferir una millora en l’augment del seu desenvolupament i benestar.

Tecnologia per la innovació: coneixedors de la importància de conèixer eines digitals i acreditar competències digitals, la Fundació Pere Tarrés és centre reconegut ACTIC.

Amb la realització dels nostres cicles formatius, tindràs la possibilitat d’obtenir el certificat que acredita la teva competència digital amb reconeixement tant a nivell públic com en l’àmbit privat.

Social

La Fundació Pere Tarrés, és pionera en el lleure educatiu i en l´acció social, especialment orientats a la infància, adolescència i joves, i col·lectius vulnerables.Es per això, que la metodologia a emprar, promourà el desenvolupament de les competències socials i emocionals dels alumnes per sensibilitzar, comprendre i treballar amb diferents realitats i col·lectius.

Personalitzada i individualizada

Formem i acompanyem els alumnes, en el seu projecte personal de vida de forma personalitzada i individualitzada, rebent una formació adaptada a les seves necessitats.

Requisits

L’accés esdevé directe per les persones que compleixen alguns dels següents requisits:
Tenir el títol de batxillerat.

Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.

Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys.

Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

Per formalitzar la reserva de la teva plaça, descarregat el document: "sol·licitud de prematrícula" i emplenat i signat, adjunta'l en el procés de preinscripció.

Cicle Formatiu: Tècnic Superior en Integració Social.

50€

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15