Troba el teu curs

Cicle Formatiu: Tècnic Superior en Educació Infantil.


La formació del Tècnic Superior en Educació Infantil de la Fundació Pere Tarrés, està dissenyada perquè els alumnes adquireixin les competències necessàries per treballar en diferents àmbits de l'educació infantil, així com les habilitats per adaptar-se a les demandes i requisits del mercat laboral. La formació corresponent al Tècnic Superior en Educació Infantil té un cost de 3.650€ per curs acadèmic. Dels quals, 50€ són en concepte de prematrícula (import no retornable), i 3.600€ de la formació. Consulta els nostres descomptes i modalitats de pagament.

Codi Curs
19250

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
12/09/2024

Data Fi
30/06/2026

Hores teòriques
1551 h

Hores pràctiques
449 h

50€

Codi Curs: 19250

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 12/09/2024

Data Fi: 30/06/2026

Hores teòriques: 1551 h

Hores pràctiques: 449 h

Preu: 50€

A qui va dirigit?

Si vols treballar com a:
-Educadors infantils del primer cicle d'educació infantil (I0, I1, I2)d'institucions dependents d'organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.
-Tècnic/a especialista en educació infantil en el segon cicle d'educació infantil (I3).
-Educador o educadora en institucions o programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social.
-Educador o educadora en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc.
-Educador/a infantil en espais de suport familiar.
-Educador/a d'educació especial en centres de titularitat pública.

Descripció

Amb el Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Educació Infantil podràs:

Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància a partir de les directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del context.

Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat responent a les necessitats i característiques dels infants.

Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i les estratègies metodològiques apropiades i creant un clima de confiança.

Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, en el marc de les finalitats i procediments de la institució, per millorar el procés d’intervenció.

Donar resposta a les necessitats dels infants, així com de les famílies que requereixin la participació d’altres professionals o serveis, utilitzant els recursos i procediments apropiats.

Actuar davant contingències relatives a les persones, als recursos o als mitjans, transmetent seguretat i confiança i aplicant, si escau, els protocols d’actuació establerts.

Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la documentació associada al procés i transmetent la informació amb la finalitat de millorar la qualitat del servei.

Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a la seva activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida.

Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i en la realització d’activitats, respectant les línies pedagògiques i d’actuació de la institució en la qual desenvolupa la seva activitat.

Mantenir relacions fluïdes amb els infants i les seves famílies, els membres del grup en què s’estigui integrat i els altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions als conflictes que es presentin.

Generar entorns segurs, respectant la normativa i els protocols de seguretat en la planificació i en el desenvolupament de les activitats.

Què aprendràs?

MP01 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social (99h)
MP02 Didàctica de l’educació infantil (165h)
MP03 Autonomia personal i salut infantil (132h)
MP04 El joc infantil i la seva metodologia (165h)
MP05 Expressió i comunicació (198h)
MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu (132h)
MP07 Desenvolupament socioafectiu (99h)
MP08 Habilitats socials (132h)
MP09 Primers auxilis (66h)
MP10. Formació i orientació laboral (66h)
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora (66h)
MP12 Projecte d'atenció a la infantesa (231h)
MP13 Formació en centres de treball (449h)

Metodologia

La metodologia emprada en el desenvolupament dels cicles formatius de la Fundació Pere Tarrés és:

Activa

Fem servir metodologies actives com poden ser l’aprenentatge basat en projectes,l’aprenentatge cooperatiu, casos pràctics, basats en el joc: gamificació, i basats en el “learning by doing”(aprendre fent).

Pràctica

Eminent pràctica i orientada a l’adquisició d’una formació i coneixements sòlids de la pràctica professional i del coneixement del sector. Amb un equip docent multidisciplinar especialista del sector i en actiu. Orientada a l’adquisició d’una formació en valors i competències sòlids de la pràctica professional. Amb un equip docent multidisciplinar especialista del sector i en actiu, coneixedor de les entitats i serveis. Això, permetrà adquirir una visió realista de les tasques i responsabilitats del perfil professional i estar preparats per la futura carrera professional.Aprenentatge-servei

L'aprenentatge servei implica que els alumnes treballin en projectes reals, el que els permet identificar problemes i buscar solucions innovadores. Això permet desenvolupar habilitats en la resolució de problemes i la innovació, que són valuoses en qualsevol camp professional.

Visites d’estudi

La Fundació Pere Tarrés, posa a l’abast de la formació, els seus projectes educatius d’acció social i petita infància així com les escoles pròpies per poder adquirir des de la realitat més immediata i pràctica els coneixements necessaris pel desenvolupament de l’exercici professional realitzant visites d’estudi.

Innovació tecnològica i Tecnologia per la innovació:

Amb el coneixement i desenvolupament de la innovació tecnològica, posem a disposició de les persones i els infants, els recursos i eines que poden oferir una millora en l’augment del seu desenvolupament i benestar.

Tecnologia per la innovació: coneixedors de la importància de conèixer eines digitals i acreditar competències digitals, la Fundació Pere Tarrés és centre reconegut ACTIC.

Amb la realització dels nostres cicles formatius, tindràs la possibilitat d’obtenir el certificat que acredita la teva competència digital amb reconeixement tant a nivell públic com en l’àmbit privat.

Social

La Fundació Pere Tarrés, és pionera en el lleure educatiu i en l´acció social, especialment orientats a la infància, adolescència i joves, i col·lectius vulnerables.Es per això, que la metodologia a emprar, promourà el desenvolupament de les competències socials i emocionals dels alumnes per sensibilitzar, comprendre i treballar amb diferents realitats i col·lectius.

Personalitzada i individualizada

Formem i acompanyem els alumnes, en el seu projecte personal de vida de forma personalitzada i individualitzada, rebent una formació adaptada a les seves necessitats.

Requisits

L’accés esdevé directe per les persones que compleixen alguns dels següents requisits:
Tenir el títol de batxillerat.

Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.

Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.

Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.

Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).

Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys.

Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

Per formalitzar la reserva de la teva plaça, descarregat el document: "sol·licitud de prematrícula" i emplenat i signat, adjunta'l en el procés de preinscripció.

Cicle Formatiu: Tècnic Superior en Educació Infantil.

50€

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15