Troba el teu curs

Cicle Formatiu: Tècnic Superior en Educació Infantil.

Amb el Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Educació Infantil podràs: Programar la intervenció educativa i d’atenció social a la infància a partir de les directrius del programa de la institució i de les característiques individuals, del grup i del context. Organitzar els recursos per al desenvolupament de l’activitat responent a les necessitats i característiques dels infants. Desenvolupar les activitats programades, emprant els recursos i les estratègies metodològiques apropiades i creant un clima de confiança. Dissenyar i aplicar estratègies d’actuació amb les famílies, en el marc de les finalitats i procediments de la institució, per millorar el procés d’intervenció. Donar resposta a les necessitats dels infants, així com de les famílies que requereixin la participació d’altres professionals o serveis, utilitzant els recursos i procediments apropiats. Actuar davant contingències relatives a les persones, als recursos o als mitjans, transmetent seguretat i confiança i aplicant, si escau, els protocols d’actuació establerts. Avaluar el procés d’intervenció i els resultats obtinguts, elaborant i gestionant la documentació associada al procés i transmetent la informació amb la finalitat de millorar la qualitat del servei. Mantenir actualitzats els coneixements científics i tècnics relatius a la seva activitat professional, utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida. Actuar amb autonomia i iniciativa en el disseny i en la realització d’activitats, respectant les línies pedagògiques i d’actuació de la institució en la qual desenvolupa la seva activitat. Mantenir relacions fluïdes amb els infants i les seves famílies, els membres del grup en què s’estigui integrat i els altres professionals, mostrant habilitats socials, capacitat de gestió de la diversitat cultural i aportant solucions als conflictes que es presentin. Generar entorns segurs, respectant la normativa i els protocols de seguretat en la planificació i en el desenvolupament de les activitats.