Troba el teu curs

Certificat de Professionalitat de Promoció i intervenció socioeducativa en persones amb discapacitat

C1: Detectar recursos socials i comunitaris considerant la seva procedència i característiques, en funció de les necessitats tipus del col·lectiu d'intervenció. C2: Aplicar les estratègies i pautes de disseny i generació de recursos socials i comunitaris relacionant-los amb l'atenció a les necessitats de persones amb discapacitat, des d'un enfocament d'intervenció centrat en la persona. C3: Incorporar els recursos socials i comunitaris coneguts en intervencions socioeducativas amb persones amb discapacitat, garantint les sinergies i la qualitat del servei a prestar. C4: Aplicar tècniques de transmissió i informació per a persones implicades (usuaris, famílies i equip interdisciplinari), sobre recursos socials i comunitaris, i les seves possibilitats, indicant la forma de fer partícips a aquestes C1: Proposar processos d'organització d'accions d'acompanyament a persones amb discapacitat en activitats diverses analitzant programacions on puguin inserir-se C2: Analitzar processos d'acompanyament a persones amb discapacitat identificant la forma de consensuar-los amb aquestes per aconseguir la seva motivació i compromís de participació en el desenvolupament d'activitats. C3: Aplicar tècniques d'acompanyament a persones amb discapacitat en la realització d'activitats, tant individuals com grupales C1: Identificar els criteris per a la delimitació de suports que requereixen les persones amb discapacitat en espais d'oci i temps lliure, valorant la seva intensitat i característiques en funció dels col·lectius destinataris. C2: Elaborar intervencions d'integració de persones amb discapacitat en espais d'oci i temps lliure reconeixent les funcions de cada membre de l'equip interdisciplinari, entenent aquest com a eix vertebrador de tota la intervenció C3: Aplicar criteris d'anàlisis i cerca de recursos d'oci i temps lliure en l'entorn comunitari, tenint en compte les seves característiques en funció de les necessitats de persones amb discapacitat. C4: Analitzar i organitzar un entrenament d'habilitats i estratègies per a l'ús eficaç de recursos d'oci i temps lliure, per la persona amb discapacitat. C5: Establir la forma de promoure conductes afectiu-sexuals sanes i saludables en espais d'oci i temps lliure, contribuint al ple desenvolupament personal i social de les persones amb discapacitat C1: Establir programes d'entrenament en estratègies cognitives bàsiques i d'alfabetització tecnològica a partir de la consideració de necessitats de les persones destinatàries, reconeixent i explicant la forma de realitzar-ho en equip interdisciplinari C2: Aplicar tècniques d'entrenament en estratègies cognitives bàsiques per a persones amb discapacitat conforme a un programa previst i en col·laboració amb professionals de nivell superior C3: Valorar els avantatges que aporten a la persona amb discapacitat la utilització de les noves tecnologies proposant sessions de sensibilització i maneig d'aquestes, que reforcin i potenciïn la seva motivació per elles C1: Discriminar les característiques de les famílies de persones amb discapacitat que s'han de considerar, proposant la forma de recollir informació sobre aquestes per valorar les seves necessitats i determinar els suports i accions que requereixen C2: Analitzar processos de foment de l'autonomia personal de la persona amb discapacitat en la seva família promovent el desenvolupament ple de les seves capacitats, independència i normalització C3: Analitzar accions d'orientació i suport a famílies de persones amb discapacitat en situacions d'estrès emocional o problemàtica puntual derivada d'aquesta situació, relacionant les mateixes amb la intervenció en equip interdisciplinari C4: Proposar i analitzar accions de mediació per donar resposta a possibles necessitats i dificultats entre la persona amb discapacitat i la seva família, a nivell de comunicació C5: Identificar recursos comunitaris per a famílies de persones amb discapacitat que millorin la qualitat de vida dels seus membres