Troba el teu curs

Certificat de Professionalitat: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

C1: Identificar el model organitzatiu tipus i de funcionament d'institucions d'atenció social dirigides a col·lectius d'intervenció. C2: Definir el procés de desenvolupament d'intervencions dirigides a cobrir activitats de la vida diària de les persones, potenciant la millora i/o el manteniment de l'autonomia. C3: Establir la manera de participació en l'organització d'activitats sociosanitàries en una institució social explicant la col·laboració amb l'equip interdisciplinar. C4: Adaptar i aplicar les tècniques d'higiene personal, analitzant les característiques dels usuaris, i identificant les condicions higièniques que ha de complir l'entorn dels mateixos. C5: Adaptar i aplicar les tècniques de manteniment de l'ordre i de les condicions higiènico-sanitàries de l'entorn de l'usuari. C6: Aplicar la tècnica de suport a l'ingesta a l'usuari, seguint les indicacions d'administració prescrites. C7: Seleccionar i preparar els materials i instruments per facilitar l'observació i/o exploració dels usuaris, d'acord al protocol establert i a les indicacions del responsable del pla de cures. C8: Aplicar procediments de neteja i desinfecció de materials i instruments d'ús comú en l'atenció higiènica i en la cura sanitària bàsica i descriure els processos de recollida de mostres. C9: Executar les ordres de prescripció d'administració de medicació per via oral, tòpica i rectal, precissant el material que s'ha d'utilitzar en funció de la tècnica demanada. C10: Efectuar les tècniques de trasllat, mobilització i acompanyament en la deambulació d'un usuari, en funció del seu grau de dependència. C11: Descriure les tècniques bàsiques sanitàries d'urgències i de primers auxilis determinant la més adequada en funció de la situació. C12: Aplicar tècniques i estratègies de suport i desenvolupament d'habilitats de relació social adaptades als col·lectius d'intervenció. C13: Aplicar tècniques i estratègies per a l'acompanyament dels usuaris en el desenvolupament d'activitats. C14: Determinar i seleccionar, en el context d'atenció a persones dependents, estratègies comunicatives per afavorir la relació social d'usuaris amb dificultats especials de comunicació, utilitzant els recursos disponibles i sistemes alternatius que procedeixin.