Inserció laboral

Inserció laboral

Algunes dades sobre la inserció laboral a la Facultat:  

Informe 12è estudi sobre la inserció laboral
Dades de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) - 2017

La taxa d’inserció laboral és del 87,6%. Per Educació Social és 87,5%, i per Treball Social, un 87,9%.
Dels que no estan treballant, només un 1,1 % està aturat i un 7,9% està estudiant.

Els àmbits més representatius on treballen els nostres graduats són:

  • Treball Social: Gent gran - Serveis de Salut - Infància i adolescència
  • Educació Social: Infància i adolescència - Joventut - Mediació i resolució de conflictes