Inserció laboral

Inserció laboral

Algunes dades sobre la inserció laboral a la Facultat:  

Informe 13è estudi sobre la inserció laboral Graus
Dades de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) - 2017

La taxa d’inserció laboral és del 89,5%. Per Educació Social és 88,6%, i per Treball Social, un 90,5%.
Dels que no estan treballant, només un 5,8 % està aturat i un 1,2% està estudiant.

Els àmbits més representatius on treballen els nostres graduats són:

  • Treball Social: Gent gran - Serveis de Salut - Infància i adolescència
  • Educació Social: Infància i adolescència - Joventut - Mediació i resolució de conflictes