Grup de recerca GIAS

Les desigualtats socials i econòmiques estan marcant els inicis del segle XXI i posen en perill la integració dels sectors més vulnerables de la població. Tenim el repte col·lectiu de salvaguardar la pluralitat de la nostra societat i enfortir el teixit social, compensant així els efectes d'aquestes desigualtats.

La prevenció de la discriminació en totes les seves formes i el foment de la igualtat d'oportunitats en l'accés a la salut, l'educació, el treball o la participació social són el millor enfocament per reduir la fragmentació social i promoure la cohesió social i la qualitat de vida de les persones.

La Facultat Pere Tarrés posa el focus en investigar les millors pràctiques d'intervenció social per garantir la inclusió social.

Això es concreta en sis grans objectius:

  • Identificar els millors models d'intervenció social per a la promoció de la participació i l'exercici actiu de la ciutadania.
  • Analitzar les millors pràctiques per al foment de la qualitat de l'atenció en els serveis socials i en l'acció socioeducativa en general.
  • Desenvolupar teories explicatives sobre la integració i la cohesió social.
  • Comparar les millors pràctiques per a la promoció del diàleg interreligiós entre les diverses comunitats.
  • Identificar els mecanismes que afavoreixen la integració social i econòmica de persones amb diversitat funcional. Validar estratègies formatives que garanteixin el desenvolupament de la perspectiva ètica i les competències per al maneig de situacions entre els professionals de l'acció social i educativa.

La Facultat canalitza la seva tasca investigadora a través del grup de recerca GIAS (Grup d'Innovació i Anàlisi Social).

El Grup de Recerca Innovació i Anàlisi Social (GIAS) de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull té com a objectiu principal generar i difondre coneixement en l'àmbit de l'acció social i educativa per a la millora de la cohesió social i la qualitat de vida de les persones.

Els projectes que desenvolupa s’aborden des de tres perspectives o eixos: un primer, en relació a la construcció de discurs científic sobre l’acció social i educativa, des d’una perspectiva d’anàlisi crítica; un segon, relacionat amb l’anàlisi i valoració de models d’intervenció i de metodologies d’èxit en l’acció social i educativa i, en tercer lloc, en relació a les competències dels professionals, aplicades a la formació i a la intervenció educativa.

El GIAS és un grup reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1268).