Qualitat i transparència

Sistema de qualitat

El Manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat – SGIQ defineix la política de qualitat del centre i la concreció d’aquesta en els diversos processos de gestió. Va ser presentat a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per a la seva avaluació en la convocatòria AUDIT 2010 i va ser valorat positivament el 27 de maig del 2011. Posteriorment va ser adaptat a la norma ISO 9001:2008, que es va auditar el maig del 2014 amb un resultat satisfactori. A finals del 2014 la Facultat va passar pel procés d’acreditació, en el cas de les titulacions, i per la certificació del sistema, fruit d’una prova pilot, per part de l’AQU, amb la qual cosa es converteix en el primer centre universitari de Catalunya que assoleix l’acreditació de totes les seves titulacions oficials i la certificació del sistema de qualitat i, per tant, l’acreditació institucional (setembre 2018).

Actualment la Facultat està en procés de renovació de l'acreditació institucional.

Dins d'aquest procés, els propers 14 i 15 de desembre el Comitè d'Avaluació Externa realitzarà una visita al centre i tindrà audiències amb els diferents grups d'interès.

Dins d'aquesta visita està programada una AUDIÈNCIA OBERTA per a totes les persones que no hagin anat a cap de les entrevistes i també vulguin fer les seves aportacions. 15 de desembre a les 15h.

També l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU Catalunya) posa a la disposició de tothom un correu per a rebre els comentaris de les persones interessades: acreditació@aqu.cat.

Gràcies per la vostra participació.

D’ençà del procés d’acreditació, els informes de seguiment de les titulacions han quedat substituïts per l’informe de seguiment de centre: Informe de Seguiment de Centre 22/23.

A més, per garantir la sostenibilitat i la responsabilitat de la nostra entitat, es realitza un seguiment constant del pressupost. S’apliquen polítiques i procediments sistemàtics de control de la gestió econòmica pel que fa a l’avaluació i l’autorització en la contractació de proveïdors, la realització de compres, la facturació i el pagament, seguint uns criteris de sostenibilitat econòmica, qualitat i ètica.

Cada any ens sotmetem a una auditoria de comptes a través de BDO. La Fundació Lealtad certifica l’informe de transparència i bones pràctiques a la Fundació Pere Tarrés, que es pot consultar a www.fundacionlealtad.org.