Unitat Tècnica de Qualitat (UtQ)

La Unitat Tècnica de Qualitat (UtQ) de la Facultat, sota la direcció i supervisió del degà i organitzada per la coordinadora de Qualitat, es va crear l’any 2011 a partir del disseny del SGIQ de la Facultat d’acord amb les directrius del programa AUDIT, que va ser certificat per AQU el desembre del 2011.

La seva missió, tal com està descrita al Reglament de Règim Interior al seu article 116, consisteix a facilitar el desenvolupament de les polítiques de qualitat de la Facultat en totes les seves àrees, i les seves funcions inclouen donar suport als agents que intervenen en els processos orientats a la millora contínua vinculats al disseny, el seguiment i l’acreditació de les titulacions, implementar el SGIQ, afavorir la creació i difusió d’una cultura de qualitat entre la comunitat universitària i contribuir en l’elaboració i l’anàlisi dels instruments utilitzats per mesurar la satisfacció dels diferents grups implicats i retre’n comptes.

Actualment, la UtQ es reuneix mensualment i està formada per:

  • Coordinadora d’Ordenació Acadèmica
  • Coordinadora del Servei d’Orientació i Promoció Professional (SOPP)
  • Director de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions de la Fundació Pere Tarrés
  • Dos membres del PDI 
  • Cap d'Ordenació Acadèmica i Qualitat