Satisfacció dels grups d'interès

Dins del seguiment, revisió i millora del sistema, s’inclouen diversos instruments, entre els quals es troben les enquestes de satisfacció dels diferents grups d’interès.

El curs 19/20 la mitjana de satisfacció dels estudiants amb l’activitat docent (sobre 100) va ser:

El curs 19/20, la mitjana de satisfacció dels caps de pràctiques (sobre 100) va ser:

  • 3r: 82,8
  • 4t: 83

La taxa d’inserció laboral dels graduats el curs 18/19, segons l’estudi del 2020, ha estat:

  • Educació Social: 82,5%
  • Treball Social: 80%

Anualment també es realitzen estudis d’inserció laboral dels màsters universitaris.