Satisfacció dels grups d'interès

Dins del seguiment, revisió i millora del sistema, s’inclouen diversos instruments, entre els quals es troben les enquestes de satisfacció dels diferents grups d’interès.

El curs 22/23 la mitjana de satisfacció dels estudiants amb l’activitat docent (sobre 100) va ser:

El curs 22/23, la mitjana de satisfacció dels caps de pràctiques (sobre 100) va ser:

  • 3r: 87,7
  • 4t: 85,6