Comissió d'Ètica de la Facultat

La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés –URL-, va crear l’any 2018 la Comissió d’Ètica de la Facultat, un òrgan que sistematitza i fa explícita la reflexió ètica sobre la recerca i els processos que se’n deriven.

El document bases de la Comissió d’Ètica de la Facultat defineix el sentit, els objectius i el funcionament de la Comissió. 

Aquest document, en coherència amb els principis de la Fundació Pere Tarrés redactats en el seu codi ètic (2011), segueix les directrius ètiques que han de regular la pràctica de la recerca de tot el personal investigador vinculat a la URL i que es recullen en el Codi per a la integritat de la recerca de la URL”, així com les recomanacions tècniques del Comitè d’ètica de la Recerca de la Universitat Ramón Llull (CER-URL),

La Comissió, organitza la seva activitat en tres grans funcions. En primer lloc, avalua la perspectiva ètica dels projectes de recerca del professorat de la Facultat. En segon lloc, orienta els equips docents amb criteris per a la creació de cultura ètica de recerca tant en el conjunt de l’organització com, especialment, en la formació dels estudiants dels diferents nivells acadèmics. En tercer lloc, pot assessorar els diferents agents de la Facultat en aspectes controvertits que tinguin a veure amb l’ètica de la recerca. 

Pel que fa a la funció avaluadora, les sol·licituds de dictamen s’han de presentar a research@peretarres.org mitjançant aquest formulari.

La Comissió anirà incorporant progressivament documentació de consulta. En aquests moments, s’han emès unes recomanacions sobre l’elaboració de consentiments informats en el marc de la realització dels TFG, dels TFM o d’altres propostes de recerca.