BEQUES I AJUTS

La Facultat disposa d’un ampli programa d’ajuts i beques dirigit als i les estudiants de grau universitari i màster o postgrau. Qualsevol aspirant a alumne pot beneficiar-se del pla d’ajudes una vegada acceptada la seva sol·licitud.
Aquest curs 23-24, s’han destinat 130.000 € al fons d’ajuts i beques per a nous alumnes de graus, màsters i postgraus. Volem ajudar els nostres alumnes i les seves famílies i els professionals i les seves entitats perquè puguin continuar formant-se. Les beques no són acumulatives entre sí.

 

IMPORTANT: En el moment de realitzar la preinscripció ja podreu fer la sol·licitud de beca.

A la Facultat Pere Tarrés - URL tenim un ampli programa d’ajuts i beques per tal que tothom pugui accedir als estudis independentment de la seva situació econòmica.

Màsters i Postgraus: Matricula't abans del 31 de maig (pels programes amb inici oct/nov) o abans del 13 de setembre (pels programes amb inici febrer 2025) i gaudeix del 10% de descompte.

BEQUES PER a estudiants de GRAUS / CURS 24-25

Beca d’Excel·lència Acadèmica Banc Santander

Dirigida a alumnat de primer curs amb nota final de batxillerat, CFGS o estudis equivalents reconeguts pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports de matrícula d’honor, d’un 8,5 o superior (batxillerat: nota d’accés superior al 8,5 —aquesta nota és el resultat de la mitjana entre la nota del batxillerat, 60%, i la nota de la fase general de les PAU, 40%—; CFGS: nota mitjana de l’expedient superior al 8,5).

Assignació per ordre d’arribada si les persones candidates compleixen els requisits. 

Renovació de la beca Santander per a altres cursos:

 • La nota mitjana de l’expedient a primer, segon i tercer ha de ser superior al 8,5.
 • L’expedient ha d’estar entre els quatre millors del curs (agafant la totalitat dels graus).

Per fer aquest càlcul, s’entén per curs tot l’alumnat que cursarà segon, tercer i quart i que s’hagi matriculat a l’assignatura de pràcticum II, IV i V, respectivament.

 • L’alumnat que cursarà segon s’ha de matricular d’un mínim de 60 ECTS (inclosos els ECTS reconeguts o convalidats) i l’alumnat que cursarà tercer i quart s’ha d’haver matriculat a totes les assignatures troncals obligatòries a segon i tercer curs, respectivament.

Import: el 60% de descompte del cost de la matrícula. 

Total de beques d’excel·lència acadèmica Banc Santander per a tots els cursos: 4 beques.

Beca Soc social

Dirigida a alumnat de primer curs que pugui acreditar activitats de voluntariat i/o col·laboracions amb l’acció social: projectes o participació amb col·lectius com infància, joves i gent gran, convivència i resolució de conflictes, diversitat funcional, desigualtats socials, voluntariat, amb una atenció especial a les persones en situació de vulnerabilitat social.

Requisits: acreditació d’aquesta vinculació mitjançant un certificat de l’entitat en què consti el període, les tasques i les activitats desenvolupades, així com la valoració.

Import: fins a un 15% del cost de la matrícula.

Número de beques: 2. Assignació per ordre d’arribada. 

Descarrega't aquest document per acreditar els requisits

Beca TR social

Dirigida a alumnat de primer curs que procedeixi de batxillerat i hagi desenvolupat el treball de recerca dins de l’àmbit social.

Requisits: acreditació mitjançant un document del centre en què consti:

 • El títol del treball de recerca
 • El nom complet
 • El curs realitzat
 • La nota final
 • La signatura del tutor/a
 • Un resum/descripció del treball (màxim 1.000 paraules)
 • El segell de l’escola

Import: fins a un 15% del cost de la matrícula. 

Número de beques: 2. Assignació per ordre d’arribada. 

Descarrega't aquest document per acreditar els requisits

Beca d’ajuda a l’estudi

Dirigida a alumnat de primer a quart curs que necessiti un ajut perquè no disposa de recursos econòmics suficients.

Requisits: acreditació amb documentació que justifiqui la renda familiar i/o situació personal. Vegeu-ne el detall

Import: fins a un 40% del cost de la matrícula.

Assignació:

Primer curs: per ordre d’arribada.

De segon a quart curs: termini de presentació de sol·licituds del 25 de juny al 20 de setembre del 2024; resolució el 4 de novembre del 2024.  

 • Fotocòpia de la declaració de la renda de l’últim any de tots els membres de la unitat familiar (que conviuen amb l’estudiant) o, si és el cas, justificant de no haver de presentar-la.
 • Fotocòpia de la nòmina dels dos últims mesos de les persones a la unitat familiar que treballen.
 • Fotocòpia del carnet de l’atur (si s’escau) i justificant de subsidi d’atur, pensió... (si té adjudicat algun ajut).
 • Certificat de convivència.
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’hipoteca o lloguer d’habitatge.
 • Fotocòpia del certificat de disminució física o psíquica de qualsevol persona que convisqui a la unitat familiar (si és el cas).
 • Fotocòpia de la matrícula/preinscripció.
 • Comprovant d’haver demanat la beca del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports.
 • Qualsevol altre document que acrediti la situació descrita.
 • Fotocòpia d’un número de compte en què el sol·licitant consti com a titular.

Beca passarel·la a Treball o Educació Social

Dirigida a candidats/es provinents d’altres universitats que vulguin realitzar la passarel·la a Treball o a Educació Social.

Requisits: acreditar la diplomatura / llicenciatura / grau universitari de Treball o Educació Social finalitzada.

Import: fins a un 10% del cost total de la matrícula.

Assignació per ordre d’arribada. 

Beca segona titulació

Dirigida a candidats/es provinents d’altres universitats que vulguin realitzar la segona titulació.

Requisits: acreditar la primera titulació finalitzada.

Import: fins a un 10% del cost total de la matrícula.

Assignació per ordre d’arribada. 

premi al Millor expedient acadèmic de cada grau

Dirigida l’estudiant amb un millor expedient acadèmic en finalitzar el grau, per a cadascun dels graus que s’imparteixen a la Facultat.

Requisits: 

 • Haver cursat el grau en un màxim de quatre anys. 
 • No tenir més de 35 ECTS reconeguts en tot el grau. 

Import: consisteix en una beca del 80% de descompte (taxes no incloses) per continuar els estudis de màster, postgrau o segona titulació de grau durant el curs immediatament posterior (en queden exclosos els experts universitaris).

Premi al Millor TFG de cada grau

Dirigida l’estudiant amb el millor TFG per a cadascun dels graus que s’imparteixen a la Facultat.

Requisits: 

 • Haver cursat el grau en un màxim de quatre anys. 
 • No tenir més de 35 ECTS reconeguts en tot el grau. 

Import: consisteix en un descompte de 1.000 € per fer una segona titulació de les que s’ofereixen a la Facultat durant el curs immediatament posterior (grau, màster universitari, màster en formació permanent o diploma d’especialització universitària; en queden exclosos els experts universitaris).

BEQUES PER a estudiants de MÀSTERS / CURS 24-25

Beques d'especialització

Destinades a futur alumnat del DISS, el MEIA i de cooperació que acrediti experiència en l’àmbit del màster que vol cursar.

Requisits: acreditació d’aquesta experiència mitjançant un certificat de l’entitat en què consti la data d’inici, el càrrec les i funcions.

Import: fins a un 15% del cost total de la matrícula. 

Les resolucions seran per ordre d’arribada i fins a atorgar les beques assignades a cada grup/programa.

Beques de desenvolupament professional

Destinades a professionals que no procedeixin de l’àmbit i busquin un canvi de carrera. S’aplica a futur alumnat del DISS, el MEIA i de cooperació.

Requisits: currículum i/o expedient acadèmic.

Import: fins a un 15% del cost total de la matrícula. 

Les resolucions seran per ordre d'arribada i fins a atorgar les beques assignades a cada grup/programa. 

La quantitat becada i/o amb descompte s’aplicarà als rebuts pendents de pagament.

ajutS

Monitors/Directors centre MCECC: 15% Grau – 15% Màsters i Postgraus.

Cap de pràctiques: 10% Màsters i Postgraus.

Treballadors entitats col·laboradores per pràctiques: 10% Màsters i Postgraus.

Col·legis en conveni: 10% Grau - 10% Màsters i Postgraus.

Comunitat URL: 5% Màsters i Postgraus.

Ex Alumnes Facultat: 20% Màsters i Postgraus.

Ex Alumnes Grau Facultat (1er any post graduació): 25% Màsters i Postgraus.

Alumnes cicles FCIE: 10% Grau

Alumni: 20% Màsters i Postgraus.

Entitats amb Conveni FPT: 10% Màsters i Postgraus.