Informació acadèmica: Treball final de Grau (TFG)

Informació acadèmica

El Treball Final de Grau (TFG) és una assignatura d'11 crèdits que es desenvolupa al llarg del 4t curs, durant els dos semestres. Consisteix en l'elaboració d'un projecte que integri les competències bàsiques adquirides a la titulació.

Es tracta d’una experiència d’ús de coneixement i de contextualització en una problemàtica o situació específica.

Els objectius a assolir són:

 • Dissenyar amb rigor una aproximació de caràcter tècnico-científic a una temàtica pròpia de l’Educació social o del Treball social.
 • Integrar el major nombre possible de coneixements de caràcter conceptual, procedimental i actitudinal que s’hagin treballat durant el Grau.

Continguts

Es poden elaborar diferents tipus de TFG, de manera que cal diferenciar els aspectes conceptuals, propis de les temàtiques que abordi cada projecte específic, dels aspectes procedimentals, metodològics, de disseny i d’avaluació.

Tipologia de treballs

Els Treballs Finals de Grau poden ser d’intervenció o de recerca.

Els TFG d’intervenció desenvolupen una proposta d’actuació social i/o educativa en un context específic, a partir de l’estudi diagnòstic d’aquella realitat social.

 • Projecte d’acció social: disseny, implementació i/o avaluació d’un projecte en un àmbit professional.
 • Projecte d’emprenedoria social: anàlisi de l’entorn, del producte o del servei, anàlisi del mercat, detecció de necessitats actuals i emergents, pla de màrqueting, planificació organitzativa i financera i pla d’avaluació.
 • Estudi de cas: presentació del cas i problema a abordar, exposició dels motius o raons fonamentals per a plantejar i dur a terme l’anàlisi, explicació sobre la situació de partida i els beneficis que pot aportar la seva viabilitat.

Els TFG de recerca desenvolupen una proposta de treball d’anàlisi i/o aprofundiment d’una temàtica de l’acció social.

 • Treball de recerca aplicada: inclouen marc teòric, hipòtesi, part empírica, resultats, discussió i conclusions.
 • Treball d’aprofundiment teòric: revisió bibliogràfica de temes d’interès, estudis comparatius, etc.

Metodologia

El TFG és individual, exceptuant aquells casos que, en funció de les seves característiques, es consideri la conveniència de realitzar-lo en un petit grup. S’ha de redactar en català, castellà o anglès però, en qualsevol cas, el treball haurà d’incloure un resum en aquestes tres llengües.

La realització del TFG té una durada de dos semestres, i el supervisa un/a professor/a mitjançant tutories (individuals i grupals) presencials i a través del campus virtual.

Sistema d'avaluació

L'avaluació del TFG inclou:

 • Avaluació contínua: seguiment continuat de cada treball i lliurament de dos informes de progrés.
 • Presentació i defensa pública davant d'una comissió d'avaluació constituïda per professors/es de l'àrea.

La repercussió en la nota final es distribueix de la següent manera:

 • Avaluació del procés i contingut (professor/a): 20%
 • Avaluació de la presentació i defensa pública (tribunal): 20%
 • Avaluació del treball escrit/article científic (tribunal): 60%