Pràctiques

Pràctiques

El Pràcticum de Grau esdevé un dels eixos principals de cara a l’assoliment de les competències professionals. És l’element que serveix de pont entre el món acadèmic i el món professional, ja que permet connectar els aprenentatges teòrics amb aquells que són més pràctics.

A causa de la importància de la dimensió pràctica de les nostres professions i del fet que el Grau prepari essencialment per al seu exercici, el Pla del Pràcticum es desenvolupa de forma progressiva al llarg dels quatre anys dels estudis del Grau. Durant els dos primers cursos, el Pràcticum s’organitza en seminaris pràctics, mentre que en el tercer i el quart curs les pràctiques es realitzen en centres.

Des d’aquesta òptica no hem d’identificar el Pràcticum amb les pràctiques externes, sinó que hem de tenir en compte que integra tant el treball realitzat a les aules de la universitat com l’aprenentatge en la pràctica de l’exercici professional.

Triple dimensió del Pràcticum

El Pràcticum, ja sigui des del treball a les aules de la universitat com en l’espai de pràctiques, ha d’assegurar una triple dimensió:

  • Capacitació personal: conèixer les pròpies capacitats, habilitats i destreses, relacionades amb la professió.
  • Capacitació acadèmica: adquirir coneixements i desenvolupar competències vinculades a l’exercici professional, als àmbits que pot tractar i als posicionaments teòrics que emmarquen l’acció social.
  • Capacitació tècnica: saber aplicar instruments i protocols imprescindibles en l'activitat professional quotidiana.

Distribució del Pràcticum per cursos

El Pràcticum de Grau de la nostra Facultat té un valor de 43 ECTS (12 ECTS distribuïts en els dos primers cursos i 31 ECTS de pràctiques externes). La distribució del Pràcticum per cursos és la següent:

Semestre Curs ECTS
Primer
1r Pràcticum I: Aproximació a l'Acció Social 3
2on Pràcticum II: Eines comunicatives 3
Segon
1r Pràcticum III: Contextos d'Intervenció Social 3
2on Pràcticum IV: Anàlisi social d'un territori 3
Tercer
1r i 2on Pràcticum V: Coneixement institucional (Educació social)
Pràcticum V: Pràctiques en un marc institucional i supervisió (Treball social)
15
Quart
1r Pràcticum VI: Pràctiques d'acció professional (Educació social)
Pràcticum VI: Pràctiques d'acció professional i supervisió (Treball social)
16

Els Pràcticums de primer i segon curs de Grau corresponen a accions formatives orientades al descobriment de recursos relacionats amb les professions socials, com les taules d’experiències, les visites a centres i els estudis del territori.

El pràcticum de 3r curs, moment en què s’inicia la primera estada extensiva de pràctiques, té 375 h de durada, 250 de les quals es realitzen entre finals d’octubre i abril en un centre de pràctiques. Les pràctiques són supervisades a la Facultat. Aquesta modalitat de pràctiques requereix l’assistència al centre de pràctiques 2 dies a la setmana amb sessió de supervisió.

El pràcticum de 4t curs, que implica una estada intensiva de pràctiques de setembre a desembre, té 400 h de durada, 200 de les quals es realitzen en un centre de pràctiques. Les pràctiques són supervisades a la Facultat. Aquesta modalitat de pràctiques requereix l’assistència al centre de pràctiques 4 dies a la setmana amb sessió de supervisió setmanal, de setembre a desembre.

 Consultar el Pla Marc del Pràcticum

Les pràctiques externes es gestionen des del SOPP (Servei d’Orientació i Promoció Professional).

 Consultar les empreses col·laboradores del Pràcticum

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR