Treball Final de Grau

Treball Final de Grau

El Treball Final de Grau (TFG) és una assignatura d'11 crèdits que es desenvolupa al llarg del 4t curs, durant els dos semestres. Consisteix en l'elaboració d'un projecte que integri les competències bàsiques adquirides a la titulació.

Es tracta d’una experiència d’ús de coneixement i de contextualització en una problemàtica o situació específica.

Els objectius a assolir són:

 • Dissenyar amb rigor una aproximació de caràcter tècnico-científic a una temàtica pròpia de l’Educació social o del Treball social.
 • Integrar el major nombre possible de coneixements de caràcter conceptual, procedimental i actitudinal que s’hagin treballat durant el Grau.

Continguts

Es poden elaborar diferents tipus de TFG, de manera que cal diferenciar els aspectes conceptuals, propis de les temàtiques que abordi cada projecte específic, dels aspectes procedimentals, metodològics, de disseny i d’avaluació.

Tipologia de treballs

Hi ha cinc grans tipologies de TFG que s’agrupen en dos blocs: intervenció i recerca. Tot i això, hi poden haver propostes de TFG que continguin components de més d’una tipologia de treball (per exemple, pot ser un treball de recerca aplicada que té una part d’intervenció). L’estudiant haurà d’ajustar el guió definitiu del TFG amb el seu tutor.

TFG Intervenció: Es tracta de desenvolupar una proposta d’actuació socioeducativa en un context específic, a partir de l’estudi diagnòstic d’aquella realitat. Es pot especificar en dues tipologies que es presenten tot seguit: 

 • Disseny i/o implementació d’un projecte en un àmbit professional: anàlisi d’una realitat social, identificació d’una necessitat i disseny d’una proposta d’intervenció (i, si escau, també la seva implementació).
 • Projecte d’emprenedoria social: anàlisi de l’entorn i el producte o servei, anàlisi del mercat, detecció de necessitats actuals i emergents, pla de màrqueting, planificació organitzacional i financera i pla d’avaluació.

TFG Recerca: Es tracta d’una proposta de treball d’anàlisi i/o aprofundiment d’una temàtica de l’acció social. Es pot concretar en dues tipologies que es presenten tot seguit: 

 • Treball de recerca aplicada: pretén generar coneixement fonamentat a partir de l’anàlisi de resultats empírics i/o oferir recomanacions per a la intervenció social.
 • Treball d’aprofundiment teòric: estudi que té com a objectiu descriure l’estat de la qüestió sobre una temàtica, l’ampliació, la intensificació o aclariment d’aspectes conceptuals o teòrics d’un camp coneixement.
 • Treball sobre un cas únic: consisteix en fer una presentació de la problemàtica específica d’un cas i/o problema a abordar, l’exposició de motius o raons fonamentals per plantejar i dur a terme l’anàlisi d’aquell cas, explicar la situació de partida, proposar una acció i els beneficis que pot aportar la seva implementació.

Metodologia

El TFG és individual, exceptuant aquells casos que, en funció de les seves característiques, es consideri la conveniència de realitzar-lo en un petit grup. S’ha de redactar en català, castellà o anglès però, en qualsevol cas, el treball haurà d’incloure un resum en aquestes tres llengües.

La realització del TFG té una durada de dos semestres, i el supervisa un/a professor/a mitjançant tutories (individuals i grupals) presencials i a través del campus virtual.

Sistema d'avaluació

L'avaluació del TFG inclou:

 • Avaluació contínua: seguiment continuat de cada treball i lliurament de dos informes de progrés.
 • Presentació i defensa pública davant d'una comissió d'avaluació constituïda per professors/es de l'àrea.

La repercussió en la nota final es distribueix de la següent manera:

 • Avaluació del procés i contingut (professor/a): 20%
 • Avaluació de la presentació i defensa pública (tribunal): 20%
 • Avaluació del treball escrit/article científic (tribunal): 60%

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR