COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL
BLOG DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Tornar a articles

La promoció del voluntariat a les organitzacions socials

  • La promoció del voluntariat a les organitzacions socials
La promoció del voluntariat a les organitzacions socials
Comparteix a les xarxes socials

05.12.17

Les organitzacions socials es defineixen per tenir com a missió principal la millora de la qualitat de vida de les persones, ja sigui d’un col·lectiu en concret, gent gran, joves, infants o persones que hagin patit diferents situacions de vulnerabilitat, com drogodependències, sensellarismes, trastorns mentals, etc.

Una característica fonamental de les entitats socials a diferència d’entitats o organitzacions de caràcter tecnològic - científic és que tenen com un dels seus principals i importants recursos, a les persones. És dir, persones que treballen per a persones.

Sense les persones, no seria possible desenvolupar la missió de l’entitat. Aquest fet, unit a les dificultats (o no facilitats) per aconseguir recursos, fa que el voluntariat, sigui una font de recursos humans molt important.

Gestionar persones representa un repte per tota organització i requereix d’una estratègia d’acompanyament, a fi de què les persones puguin executar la seva tasca de la manera més adient i més acord amb la missió de l’entitat.

A l’hora, la vinculació de les entitats del 3r sector amb el voluntariat no necessàriament ha de ser d’organització a persones, sinó que també pot realitzar-se d’organització a organització. Una línia en desenvolupament de la Responsabilitat Social Corporativa d’algunes empreses és el voluntariat social, una via que permet potenciar el sentiment d’identitat corporativa de l’empresa amb els seus treballadors i treballadores, mitjançant la prestació de temps de treball assalariat a projectes sense ànim de lucre que repercuteixin positivament envers l’entorn, la comunitat o el públic destinatari en el que s’emmarca o s’adreça l’empresa.

Per a incorporar voluntariat a les entitats socials és fonamental en primer lloc, analitzar l’organització i cadascun dels seus departaments i àmbits, definir els possibles llocs de treball voluntari on poder encabir persones voluntàries, tot establint les funcions, tasques, etc.

En aquest sentit caldrà establir quins perfils són més adients per a les diferents funcions que es desenvolupen dins d’una entitat social: gestió, comptabilitat, administració, intervenció socioeducativa, etc.

Posteriorment al diagnòstic intern des d’una perspectiva de treball voluntari caldrà establir un pla de voluntariat intern que comprengui el voluntariat a títol personal i el voluntariat corporatiu provinent d’empreses amb RSC.

Un cop definit el Pla de voluntariat, caldrà seleccionar, acollir, formar, acompanyar i avaluar a les persones voluntàries.

Els passos a seguir per a establir un pla de voluntariat a l’entitat serien els següents:

1r: Anàlisi i diagnòstic de l’entitat.

2n: Definició concreta del lloc de voluntariat.

3r: Publicació d’anuncis a la web i altres plataformes especialitzades.

4rt: Selecció de la persona voluntària, tot coneixent els seus interessos i motivacions, per adequar-los al lloc de treball voluntari específic. Pot ser, que la persona, donada la seva experiència i expectativa no pugui adequar-se a cap dels llocs oferts.

5è: Incorporació de la persona voluntària.

6è: Fase d’Incorporació:  En aquesta fase es realitzaran les diferents accions dins del procés d’acollida. Un exemple d’aquest seria:


Benvinguda a l’entitat / projecte:

 6.1    Formació Inicial persona voluntària.
 6.2    Reunió Individualitzada i signatura del Full de Compromís.
 6.3    Tràmits logístics i burocràtics.

7è: Fase de Desenvolupament:  Durant aquesta fase la persona voluntària s’ha de sentir acompanyada, integrada i motivada. Algunes de les qüestions que es poden dur a terme en aquest sentit són:

 7.1.    Reunions individualitzades amb les persones voluntàries per saber com es troben, que necessiten i que podem fer per ajudar-los.
 7.2.    Acompanyament en les seves tasques de voluntariat mostrant disponibilitat per part de la persona referent a esclarir dubtes, etc.
 7.3.    Realitzar formacions per persones voluntàries sobre les qüestions de les tasques a desenvolupar i/o habilitats transversal necessàries.
 7.4.    Reconeixement formal i informal a les persones voluntàries que estan realitzant les diferents accions. Aquest no requereix de grans accions si no de saber posar cada cosa en el seu lloc, el fet de recordar-los la tasca que fan i lo important que són per l’entitat i/o projecte.

8è: Desvinculació. Si arriba el moment que la persona voluntària no vol/pot continuar la seva acció, es realitzarà una entrevista individualitzada per saber i esbrinar quines són les seves raons  per aconseguir millorar el procés, les tasques de les persones voluntàries, etc. així com donar un bon tancament a l’acció realitzada per aquesta persona.

En conclusió, incorporar persones voluntàries a les entitats socials no és quelcom intuïtiu, ni de bona voluntat (exclusivament) requereix d’un treball d’autoanàlisi de l’organització, definició i d’establiment d’una pla de treball. És a dir, per a la gestió de persones voluntàries, caldrà que l’entitat destini temps, recursos i persones que permetin establir i executar el Pla de voluntariat, acostant la missió de l’entitat a la persona voluntària i els interessos i motivacions de la persona voluntària a l’entitat.