COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Les set competències acadèmiques que s'adquireixen amb el lleure educatiu

Les set competències acadèmiques que s'adquireixen amb el lleure educatiu

Txus Morata
Professora del Grau d’Educació Social i de màsters universitaris. Investigadora Principal del Grup de Recerca GIAS. Directora de la Càtedra de Lleure Educatiu i d’Acció Sociocultural
Veure tots els articles | Fitxa d’experta

22.11.21

Les activitats de lleure educatiu, a més d’ajudar els infants i adolescents a créixer com a persones, els ajuden al desenvolupament escolar i, a llarg termini, a la seva inserció laboral. Així doncs, el lleure educatiu ajuda a trencar el cercle de la pobresa infantil. 

Actualment, l’estat espanyol es troba a la cua d’Europa amb relació a l’índex d’abandonament prematur dels estudis, amb un 19% de la població entre 18 i 24 anys que no finalitza l’ensenyament obligatori o no continua estudis post obligatoris.

Aquesta dada mostra la necessitat que, més enllà de l’escola, també, altres agents educatius de la comunitat es comprometin amb l’educació dels infants i adolescents del país per desenvolupar propostes que abordin aquest desafiament.

Un dels agents educatius que contribueix a la millora de les competències acadèmiques és el lleure educatiu o l’activitat no lectiva, que comprèn diversitat d’activitats: artístiques, esportives, de reforç educatiu, de vacances i comunitàries, que es desenvolupen també en diversitat d’espais com són els centres de lleure educatiu, els espais no lectius escolars, els centres cívics i comunitaris i els equipaments esportius, entre d’altres.

Dades aportades per investigacions apunten que l’accés a l’activitat no lectivacorrelacions importants amb el benestar i l’èxit acadèmic, entre altres beneficis.  

 A més, s’observen relacions entre suspendre dues o més assignatures i no fer activitats no lectives o, a l’inrevés, no suspendre cap assignatura i fer activitats no lectives. També, s’observa que els infants que participen en aquestes activitats volen continuar amb els estudis després de l’ESO.

Per tant, podríem afirmar que es dona una retroalimentació positiva entre l’activitat no lectiva i el rendiment acadèmic.

Aquestes constatacions mostren la importància que tots els infants puguin realitzar aquest tipus d’activitats de lleure educatiu per la millora de les seves competències acadèmiques, però encara existeixen importants desigualtats que impedeixen un accés universal a aquestes activitats, per motius: econòmics, culturals, oferta desigual segons els territoris, manca d’adaptació a les diversitats funcionals, culturals i de gènere, entre d’altres.

Ell lleure educatiu, però, comporta aprenentatges significatius per a infants i joves, especialment, vinculats a les competències acadèmiques. Aquestes es desenvolupen mitjançant la participació en aquestes activitats i, concretament, són:

  • Amb relació a la competència matemàtica, aprenentatges com resoldre problemes matemàtics es reforcen, per exemple, a partir de la realització d’un pressupost en un campament d’estiu o en una ruta amb adolescents.
  • Respecte a les competències lingüístiques, mitjançant la participació en les assemblees o debats sobre temes del seu interès, els infants i adolescents aprenen a expressar idees de manera clara i ordenada i també a parlar en públic. 
  • Sobre la competència digital, alguns dels aprenentatges relacionats amb aquesta competència poden ser buscar i trobar informació en els mitjans digitals o passar un vespre sense mirar el mòbil.
  • Amb relació a la competència aprendre a aprendre, podem destacar aprenentatges com escoltar als altres amb atenció, desenvolupar la curiositat i mostrar interès per aprendre coses noves, on, entre altres, les activitats artístiques i culturals que es porten a terme en centres cívics i en equipaments culturals permeten la seva adquisició.
  • Amb relació a la competència social i cívica, respectar la forma de ser dels altres, debatre idees i coneixements i desenvolupar el pensament crític són aprenentatges que s’adquireixen a partir de la participació, per exemple, en un centre de lleure educatiu o en una activitat extraescolar durant el curs, fomentant-se, d’aquesta manera, que els infants aprenguin a negociar i a compartir.
  • Respecte a les competències consciència i expressió cultural, en les colònies i casals d’estiu es treballen aspectes com la valoració d’altres cultures i el desenvolupament de la creativitat mitjançant, per exemple, la creació de centres d’interès sobre el coneixement d’altres cultures.
  • I, finalment, sobre la competència sentit de la iniciativa, a través de la realització de projectes d’aprenentatge servei o d’accions de voluntariat en el barri, també, s’adquireixen aprenentatges com, per exemple, responsabilitzar-se per aconseguir els objectius d’un projecte que han estat acordats entre tots o bé liderar projectes en els quals participen altres persones de la comunitat.

El lleure educatiu és un dret reconegut i, per tant, tots els infants han de poder gaudir dels seus beneficis i aprenentatges afavorint, d’aquesta manera, la igualtat d’oportunitats educatives i el desenvolupament de les competències acadèmiques.

El lleure educatiu actua com a accelerador de competències que ajuden els infants i adolescents en el seu aprenentatge a l’escola i en el seu creixement com a persones.