EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL

BLOG DE LA FACULTAT PERE TARRÉS

Treball social, una professió al costat de les persones

Treball social, una professió al costat de les persones

Elena Requena
Directora del Grau en Treball Social de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL
Veure tots els articles | Fitxa d’experta

14.04.23

El Treball Social és una disciplina acadèmica i una professió amb motivació de servei, enfocada a promoure el desenvolupament de les potencialitats que tota persona, grup o comunitat té. Per tant, la tasca del treballador o la treballadora social va dirigida a qualsevol de nosaltres, però és especialment rellevant en moments de crisi o en situacions en què hi ha desigualtats socials i cal garantir que els drets de les persones es respecten. Podríem dir que el Treball Social s’orienta a lluitar contra les desigualtats, a promoure canvis per aconseguir un millor benestar social i a protegir els nostres drets.

Són molts els àmbits on té cabuda: als serveis socials, a la sanitat, a la justícia, a l’empresa, a les administracions públiques... I intervé en diferents col·lectius: infància, família, persones sense llar, persones acabades d’arribar al territori...

A tall d’exemple, en el camp de la salut, el Treball Social recorda com n’és d’important tenir en compte aspectes socials en l’abordatge de les malalties i trencar amb una visió de la salut marcada únicament per aspectes biològics. De fet, l’Organització Mundial de la Salut remarca que la salut és molt més que la mera absència de malaltia i té a veure amb un estat general de benestar de la persona. I aquí és on entra el Treball Social, doncs qualsevol malaltia o disfuncionalitat, especialment si és crònica, té un gran impacte en la vida de la persona. El Treball Social s’encarrega de valorar com afecta la situació de malaltia a les relacions interpersonals, a la vida laboral, a l’accessibilitat a l’habitatge, als rols que desenvolupem en la societat... És a dir, analitza com els factors socials afecten la nostra salut. Algunes de les funcions que el treball social sanitari realitza, sovint en coordinació amb un equip interdisciplinar, són:

  • Elaborar plans de prevenció i de millora de la salut de la població.
  • Donar atenció sociosanitària a les persones i a les seves famílies.
  • Coordinar equips professionals i recursos arreu del territori.

Per posar alguns exemples de la diversitat de tasques que es poden desenvolupar en l’àmbit sanitari:

  • Dins de la funció de prevenció, la treballadora social analitza els factors socials que poden ser una amenaça a la salut de la població o que poden afectar a l’evolució de la malaltia o disfuncionalitat que presenta una persona.
  • Dona atenció directa a familiars de persones amb trastorns mentals greus, a famílies de pacients oncològics o amb demència... ja sigui assessorant sobre recursos i prestacions o conduint grups de suport o sessions de psicoeducació.
  • La tasca de la treballadora social també és essencial quan l’alta mèdica de l’hospital és possible però la persona no pot tornar encara a la seva llar i cal buscar un recurs on pugui fer bé la seva recuperació.

Un altre àmbit on la presència del Treball Social té una llarga tradició és en el treball amb famílies, especialment en aquelles situacions de risc o d’exclusió social. Per la seva formació, el treballador social és un professional altament competent per detectar situacions de risc o de negligència en el desenvolupament de la parentalitat i marentalitat.

Per això, té un paper clau en els equips tècnics que acompanyen les famílies en la superació de dificultats i en esdevenir més autònomes i atentes a les necessitats dels seus membres. Però la treballadora social també pot intervenir a requeriment dels òrgans judicials aportant elements psicosocials que ajudin en la seva presa de decisions, per exemple, en situacions de custòdia dels fills.

Així, el o la treballadora social és un professional amb una formació universitària rigorosa, acostumat a treballar en equips integrats per diferents perfils de professionals i que encamina la seva tasca a potenciar les capacitats d’individus i comunitats, dins del marc legal que proporcionen els drets universals de les persones.

En definitiva, un o una treballadora social és una persona interessada a millorar la societat, amb curiositat pels temes socials i de drets, i motivada per acompanyar a persones i grups -especialment aquelles més vulnerables- en les seves trajectòries vitals. Si et veus reconegut en aquestes inquietuds, no ho dubtis: el Treball Social t’està esperant.