Ajuts econòmics, premis i subvencions

Subvencions destinades a la rehabilitació i l’adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per a l’any 2017

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Educació en el lleure

Qui s'hi pot presentar?

Centres d'esplai i Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Ajuntament de Barcelona

Terminis

27/09/2017

L'objecte de la subvenció és finançar projectes de realització d'obres menors, per l'arranjament i adequació dels locals ubicats en el terme de Barcelona, que no siguin de propietat municipal ni d'altres administracions i utilitzats per de les entitats inscrites en el Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut.

La finalitat és promocionar i facilitar l'autoorganització dels joves i l'associacionisme juvenil mitjançant la millora dels espais on es desenvolupen la seves activitats, garantint que els locals que utilitzen compleixen les condicions de seguretat, accessibilitat, funcionalitat i eficiència òptimes pel desenvolupament de l'activitat que realitzen, i d'aquesta manera, preservar-les i promocionar-les com espais de participació ciutadana, de construcció col·lectiva i de vertebració social complint una important labor de cohesió social i participació en els territoris.

Els requisits per beneficiar-se de la subvenció són:

  • Estar inscrit al Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut 
  • Tenir la seu social a Barcelona. 
  • Haver justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament, excepte en aquells casos en què encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació. 
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions, i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Barcelona.

La quantia de la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Barcelona no ultrapassarà el 90% del cost del projecte.

La quantia màxima a atorgar per cada projecte no podrà superar els 10.000,00 €.

Es reserva fins a un màxim del 10% del crèdit pressupostari a sol·licituds que havent superat els criteris de valoració, sol·licitin un import igual o inferior als 1.200,00 €

Més informació

Bases reguladores

Formularis de sol·licitud

El MCECC ha preparat una jornada de Formació especifica sobre aquesta convocatòria. Aquesta es realitzarà el proper dijous dia 14 de setembre a les 19,00h a l'Alberg Pere Tarrés (c. Numància, 149-151) de Barcelona. Us hi podeu inscriure aquí.