Assemblea General del MCECC

Assemblea General

Anualment el Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans convoca l’Assamblea General Ordinaria, coneguda com AGO. Si és requereix també, assemblees generals amb caràcter extraordinari. Algunes de les qüestions rellevants que s’aborden en l’Assemblea General són:

La memòria
La memòria
És un document en el que s’hi recull, a mode de rendició de comptes, tota la feina feta durant un període passat.
El pla estratègic i el pla d'accions
El pla estratègic i el pla d'accions
Són els documents que fi xen les directrius i accions concretes que el Moviment pretén desenvolupar durant un període concret. El Moviment es dota d’un pla estratègic cada quatre anys (aprox.) i d’un pla d’accions anual.
El calendari
El calendari
És l’assemblea qui determina les dates en les que es celebraran les activitats i iniciatives de cada curs.
L'informe econòmic
L'informe econòmic
L’assemblea del MCECC treballa anualment un document en el que s’hi presenta l’estat de comptes de l’exercici anterior i el pressupost de l’any següent.