Ajuts econòmics, premis i subvencions

Convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al 2017

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Afers socials

Qui s'hi pot presentar?

Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Terminis

25/04/2017

Per tal de poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent emès per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlida per identificar la ciutadania i les entitats davant de les administracions públiques catalanes. La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció “Com tramitar en línia” de Tràmits gencat.

Les línies de subvencions per al 2017 seran les següents:

A Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.

A.1 Programes de lluita contra la violència masclista (de caràcter pluriennal).

A.2 Programes de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).

A.3 Programes de promoció, mentoria i protecció de les persones grans (de caràcter anual).

B Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

B.1 Programes preventius d'atenció social comunitària per a infants i joves en risc social (de caràcter anual).

B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents (de caràcter anual).

B.3 Programes adreçats a millorar la capacitat i el rendiment educatiu en infants i joves dins del Sistema de Protecció a la Infància (de caràcter anual).

B.4 Programes adreçats al tractament i/o millora psicosocial d'infants i joves del Sistema de Protecció a la Infància (de caràcter anual).

C Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats.

C.1 Programes de suport, acompanyament i habitatge per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral (de caràcter pluriennal).

C.2 Programes diürns per a joves en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat (de caràcter pluriennal).

D Programes i activitats d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme.

D.1 Activitats de suport a l'associacionisme de persones immigrades (de caràcter anual).

D.2 Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l'empoderament de joves i dones d'origen immigrat en situació de risc i a la realització de jornades i d'altres projectes de ciutadania (de caràcter anual).

D.3 Activitats d'acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional (de caràcter anual).

D.4 Projectes d'acollida de famílies immigrades en la comunitat educativa (de caràcter pluriennal).

D.5 Projectes de tallers de reforç escolar (de caràcter pluriennal).

D.6 Projectes de mentoria d'alumnes de secundària (de caràcter pluriennal).

D.7 Projectes de xarxes ciutadanes d'acollida a persones immigrades (de caràcter pluriennal).

D.8 Serveis d'orientació i inserció laboral per a persones immigrades i vulnerables (de caràcter pluriennal).

D.9 Serveis d'acollida residencial per a persones immigrades (de caràcter pluriennal).

D.10 Serveis d'informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania (de caràcter pluriennal).

D.11 Projectes d'alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en llengua catalana (de caràcter pluriennal)

D.12 Projectes d'acollida i integració per a persones refugiades (de caràcter anual/pluriennal).

E Suport a l'associacionisme juvenil.

E.1 Projectes juvenils (de caràcter pluriennal).

E.2 Plans anuals d'actuació d'associacions juvenils rellevants i d'ampli abast territorial (de caràcter pluriennal).

E.3 Plans anuals d'actuació d'associacions juvenils d'àmbit local i comarcal (de caràcter pluriennal).

F Programes d'activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d'enfortiment de l'associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano.

F.1 Suport a programes estables d'activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana (de caràcter pluriennal).

F.2 Programes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter pluriennal).

F.3 Projectes de caràcter cívic i comunitari per lluitar contra l'exclusió social (de caràcter pluriennal).

F.4 Programes d'activitats i projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter pluriennal).

F.5 Suport a projectes d'enfortiment de l'associacionisme (de caràcter pluriennal).

F.6 Programes formatius vinculats al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).

G Programes de suport de serveis socials.

G.1 Programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials (de caràcter pluriennal).

K Programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per lluitar contra l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

K.1 Programes de formació i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere (de caràcter pluriennal).

K.2 Programes adreçats a la visibilització dels drets de les persones LGBTI (de caràcter pluriennal).

K.3 Programes d'atenció i acompanyament a les persones LGBTI (de caràcter pluriennal).

K.4 Programes de prevenció de l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (de caràcter pluriennal).

L Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.

L.1 Foment de l'accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).

L.2 Foment de l'accessibilitat a l'accés i a l'interior de l'establiment (de caràcter anual).

M Actuacions per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes a l'àmbit laboral.

M.1 Accions de sensibilització i promoció per avançar en la igualtat d'oportunitats de les dones en el treball (de caràcter anual).

M.2 Elaboració d'eines i materials per fomentar la igualtat d'oportunitats de dones i homes, prioritàriament relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l'accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'àmbit laboral (de caràcter anual).

N Ajudes econòmiques a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

N.1 Ajudes econòmiques a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).

O Prestació de serveis adreçats a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

O.1 Prestació de serveis adreçats a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).

Q Suport a l'educació en el lleure.

Q.1 Projectes d'educació en el lleure (de caràcter pluriennal).

Q.2 Projectes de suport a les petites i mitjanes federacions i als moviments d'entitats d'educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).

Q.3 Projectes de suport a les grans federacions i als moviments d'entitats d'educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).

Q.4 Programa per a la participació en igualtat de condicions a les activitats d'educació en el lleure (de caràcter anual).

R Atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials.

R.1 Accions específiques en l'àmbit de l'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials (de caràcter pluriennal).

S Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l'exclusió social i facilitar l'empoderament de persones que es troben en situació de pobresa.

S.1 Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l'exclusió social i facilitar l'empoderament de persones que es troben en situació de pobresa (de caràcter pluriennal).

H Programes de suport a les famílies.

H.1 Serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) (de caràcter pluriennal).

H.2 Serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) i programes d'orientació educativa (de caràcter pluriennal).

I Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.

I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).

I.2 Servei d'atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).

I.3 Servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

I.4 Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

J Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d'exclusió social.

J.1 Servei de tuteles per a persones grans amb dependència o risc social (de caràcter pluriennal).

J.2 Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).

J.3 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).

J.4 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).

J.5 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).

J.6 Serveis per a persones amb discapacitat sensorial (de caràcter pluriennal).

J.7 Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual (de caràcter pluriennal).

J.8 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).

J.9 Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).

J.10 Servei de club social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).

J.11 Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).

J.12 Servei de tutela per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental (de caràcter pluriennal).

J.13 Servei de centre de dia per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).

J.14 Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).

J.15 Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).

J.16 Servei de prevenció per a persones afectades pel virus VIH/sida. Servei d'acompanyament a la vida autònoma (de caràcter pluriennal).

J.17 Servei de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter pluriennal).

J.18 Servei de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter pluriennal).

J.19 Programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats d'exercicis anteriors (de caràcter anual)