Activitats, accions i iniciatives
 Tornar a activitats

Concurs d'Activitats Innovadores

General

15.11.23 / Afegir a Google Calendar

Ja podeu presentar la vostra candidatura al concurs impulsat pel MCECC que premia les activitats que heu preparat en algun moment des dels Centres o Clubs d’Esplai.  

Una activitat innovadora pot ser aquella que millora la tasca educativa basant-se en estudis, reflexions i/o tendències que difereixin de la tradició, els objectius i finalitats, l’ús de materials, els espais i recursos, l’avaluació establerta, els destinataris, el tracte amb els infants, o bé la documentació emprada. 

BASES

Participació

La convocatòria és per a tots els Centres i Clubs d’Esplai, Grups i Casal federats o en procés de federació al MCECC. La participació és gratuïta i la presentació al concurs és com a entitat, no a títol individual. 

Tipologia d'activitats

Es poden presentar activitats preparades i dutes a terme durant el curs o activitats d’estiu. La tipologia d’aquestes ha de ser de caràcter pedagògic, coherent i amb finalitat educativa en el lleure així com trets diferenciadors i/o innovadors que facin destacar la magnitud de l’activitat.   

Format de presentació

Es poden presentar fins a un màxim de 3 activitats per entitat, sempre que siguin substancialment diferents entre elles. Per a cada activitat s’entrega: 

  • Fitxa escrita: en format PDF i amb una extensió màxima de 5 pàgines per activitat. Cal que la fitxa inclogui els següents apartats: títol i subtítol, introducció, desenvolupament i avaluació. Dins d'aquesta, també ha d'haver-hi una fitxa tècnica amb el nombre de participants per activitat i l'edat recomanada, objectius per als monitors/es i participants, espai, material (en as que n'hi hagi) i temps aproximat de l'activitat. El redactat de la fitxa ha de ser clar, entenedor i sense faltes d'ortografia. Es recomana utilitzar el model proporcionat o bé incloure tots els apartats esmentats en una plantilla de caràcter formal.

IMPORTANT! Podeu tenir el vostre model, però les fitxes han de tenir tots els apartats, sinó no et donaran per vàlides. 

Formulari d’inscripció:l’entitat ha de respondre el formulari habilitat per poder inscriure’s al concurs, en el qual adjuntarà les fitxes de les activitats proposades, dins del termini establert. 

Procés de selecció dels premiats

Cada membre del jurat, format per entre 3 i 6 persones relacionades amb el món de l’educació, de manera individual valora les activitats presentades seguint una rúbrica establerta amb diferents ítems a tenir en compte. Els ítems a valorar són: metodologia i organització, objectius i finalitats, tracte amb els participants, ús dels materials, recursos, espais i avaluació. 

Premis

Es repartirà un total de 4 premis. Tres de les activitats guanyadores es trien sota el criteri del jurat. El quart premi el dona el públic.  

1r premi: sessió formativa del catàleg de formacions del MCECC per a l'equip educatiu del centre guanyador, valorat en 180€ 

2n premi: Lot de jocs de taula valorat en 120€ 

3r premi: Marxandatge corporatiu del centre valorat en 80€ 

Premi del públic: Lot de material fungible valorat amb 50 €. 

Els Centres, Clubs o grups d’Esplai guanyadors tindran un mes per reclamar el seu premi, des del moment en què són guardonats. 

En el cas que se superi el valor del premi, la diferència haurà de ser assumida per l’esplai. 

Termini

Lescandidatures es podran presentar fins al 18dedesembrea les 23:59 hores. 

Notificació dels premiats

La decisió final del jurat es dona a conèixer a l’Assemblea General Ordinària (AGO) on es farà l’entrega de premis. També es comunicarà perxarxes socialsi al web del Moviment. La votació del premi popular es realitzarà a la mateixa AGO, on s’exposen breument les5 activitats finalistes.

Recull de les activitats

Amb les activitats finalistes, el MCECC elabora un centre de recursos a disposició de tots/es elsmonitors/es del Moviment. Així doncs, la participació en el concurs implica acceptar les bases i cedir els drets del recurs al MCECC-FPT i a la revista Estris.