Notícies
 Tornar
  • Moment d'emplenar el Pla d’Accions 2022

Moment d'emplenar el Pla d’Accions 2022

03.09.21

El Pla d’Accions és el document de referència per a les persones i equips que formen el MCECC. A la propera assemblea (AGO) s’aprovaran totes les accions que es faran durant el proper any, que quedaran recollides en aquest dossier. D’aquí rau la importància d’aquest procés. Ara és el moment de bolcar totes les nostres inquietuds i propostes per tal que, a l’AGO, es puguin votar.

Com s’elabora el Pla d’Accions?

Aquest procés consta de sis etapes ben diferenciades i finalitzarà amb la presentació del document a l'Assemblea General Ordinària (AGO) del 2021.

  • 1a etapa: Fase propositiva (fins al 3 d'octubre)

Hi poden participar els centres d’esplai, zones i territoris, el consell directiu, l'equip tècnic, consiliaris/es, àmbits i responsables territorials. Les propostes s’hauran de fer arribar a través d'aquest formulari com a data màxima el proper 3 d'octubre.

  • 2a etapa: Fase de priorització (del 8 al 18 d'octubre)

Les propostes rebudes s’enviaran als centres d'esplai i aquests podran valorar, a través d'un formulari (que ja farem arribar), quines consideren més rellevants per tal d'incloure-les al Pla d’Accions 2022.

  • 3a etapa: Fase de concreció (del 20 al 24 d'octubre)

Després del buidatge de les prioritats dels centres d'esplai i tenint en compte diferents elements, el Consell Directiu elaborarà la proposta del Pla d'Accions acabant de definir tots els elements necessaris.

  • 4a etapa: Fase de difusió (novembre - desembre)

El Consell directiu exposarà la proposta de Pla d’accions al Consell de Responsables Territorials el 27de novembre. I a partir de llavors, es farà arribar als Centres d’esplai.

  • 5a etapa: Fase de retorn (desembre - gener)

Aquesta etapa consta de dues fases: 

- Fins el 17 de gener, els esplais podreu fer arribar esmenes o dubtes a través del formulari crear per l’AGO 2022.

- Posteriorment, el Consell Directiu elaborarà un document que reculli tots els dubtes i esmenes que ens hàgiu fet arribar i en donarà resposta.

  • 6a etapa: Fase d’aprovació (29 de gener)

A  l’Assemblea  General  Ordinària,  el  Consell  Directiu  exposarà  la  proposta  de  Pla d’accions i també les esmenes que hagin arribat que, en el cas que sigui necessari, es sotmetran a votació. Tot seguit, es votarà l'aprovació del document.

Esperem les vostres propostes per construir i fer créixer el Moviment!