COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Vull treballar en el SAD: quin Certificat de Professionalitat necessito?

Vull treballar en el SAD: quin Certificat de Professionalitat necessito?

Cristina Vidal
Cap d’estudis de gent gran i atenció sociosanitària FCiE de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

10.12.20

L’aparició dels certificats de professionalitat va ser una gran oportunitat per endreçar la formació ocupacional i garantir uns criteris mínims a nivell competencial per millorar la qualificació professional.

En el camp de la dependència, dos certificats de professionalitat (CP) eren necessaris i bàsics: el CP d’atenció sociosanitària a persones en el domicili i el CP d’atenció sociosanitària en institucions socials.

Els certificats permeten acreditar un conjunt de competències professionals que capaciten el desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu, sense que comporti una regulació del sistema professional; i “garanteixen que la persona que obté el CP tingui els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball” (SPOC, s.d).

Tot i que en l’atenció a la dependència hi ha dos CP que preparen els futurs professionals a la seva intervenció, en aquest article ens centrarem en un: el CP d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.

La finalitat del CP és proporcionar competències als professionals perquè puguin ajudar a les persones que presenten necessitats de salut física, psíquica i/o social en el context domiciliari, tot aplicant estratègies i procediments per tal de mantenir i millorar la seva autonomia personal i les relaciones amb l’entorn.

Aquest CP de 600 hores teòric-practiques s’estructura en 480 hores de docència i 120 de pràctiques. Segons s’estableix en la normativa, adquirir les competències professionals possibilita els futurs professionals a treballar en els serveis d’atenció domiciliària.

Des de fa uns anys, l’administració va establir que per treballar en els serveis domiciliaris, el futur professional es podria formar des de la formació reglada i ,si optava a la formació ocupacional, ho podria fer cursant tant el CP d’atenció sociosanitària a persones en el domicili com el CP d’atenció sociosanitària en institucions socials (Barcelona activa, s.d).

Aquest fet ha comportat que una gran part dels professionals que opten a capacitar-se des de la formació ocupacional, decideixin inscriure’s en el segon CP respecte el primer. La seva argumentació és perquè hi ha 150 hores de diferència (450 versus les 600 hores del CP d’atenció sociosanitària a persones en el domicili) i suposa aconseguir una capacitació que els permet treballar 2 mesos abans.

Però, cursant el CP d’atenció sociosanitària en institucions socials s’adquireixen les competències per a treballar en el domicili? Al meu entendre, no. Un dels motius que ho evidencia és que un gran nombre d’estudiants que primer van cursar el CP d’atenció sociosanitària en institucions socials amb el temps es veuen obligats a cursar el CP d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.

Tot i que els dos CP tenen un percentatge elevat de continguts similars, especialment en les competències de cura des d’una orientació més sanitària, hi ha diferències significatives en relació al context i a les característiques psicosocials de les persones usuàries.

Quins competències et possibilita el CP d’atenció sociosanitària a persones en el domicili perquè sigui la formació òptima per capacitar-te com a professional d’un servei d’atenció domiciliària? Al nostre entendre, hi ha quatre grans competències. Una primera és disposar de competències més específiques per treballar amb els diferents col·lectius que necessiten l’atenció domiciliària. La gent gran és un col·lectiu, però n’hi ha d’altres com la infància, la diversitat funcional, la malaltia mental, l’atenció al malalt crònic i les situacions d’alta vulnerabilitat en el marc del domicili.

No és el mateix atendre una persona gran que a una família amb un membre amb problemes de toxicomania en etapa adulta, o bé amb malaltia degenerativa com l’esclerosi múltiple o bé una família amb fills petits a càrrec. Per tant, disposar de sabers de la psicologia evolutiva, saber identificar les necessitats que precisen i com intervenir són elements clau que es treballen en aquesta formació. 

Una segona competència que es desenvolupa en el CP és adquirir coneixements, habilitats, estratègies i recursos d’intervenció en el marc domiciliari per a l’acompanyament i el suport. Tot i que aquesta competència està relacionada amb l’anteriorment comentada, el marc d’intervenció condiciona i conseqüentment és necessari ampliar competències relacionals, de comunicació i metodològiques tant en base a les necessitats de les persones que s’atenen com dels sistemes implicats, entre ells la família.

L’alimentació i el com cal tenir cura d’aquest aspecte fonamental de la vida és un dels pilars del CP. A través de la formació, s’aprenen coneixements de nutrició, tècniques de cuinat, de gestió de l’economia, el com comprar, com conservar els aliments, ... En definitiva, et capacita com a futur professional a tenir cura de l’alimentació en el marc domiciliari i tenir en compte tots aquelles elements relacionats amb l’alimentació per a poder intervenir com a treballador familiar.

La darrera competència és l’organització de la llar. Saber gestionar, organitzar, aprovisionar, reparar, netejar... són alguns elements i accions que se’ns pressuposen que les persones sabem pel fertde viure en un domicili. Aquests coneixements i tècniques, que hem adquirit en base als aprenentatges informals, en el CP es proporcionen amb la finalitat de reforçar, millorar i optimitzar perquè el futur professional el pugui transferir als domicilis on haurà d’intervenir.

En definitiva, la voluntat d’aquest article és conscienciar els futurs professionals que, qui es vulgui formar per treballar en serveis d’atenció domiciliària, opti a fer una formació més capacitadora, més orientada a la futura tasca professional del seu demà com és el CP d’atenció sociosanitària a persones en el domicili.

Referències bibliogràfiques

Barcelona activa. (s.d) Treballador familiar. Recuperat de: https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/fitxes/T/fitxa5841/treballadora-familiar.do

Servei Públic Ocupació Catalunya (SOPC) (s.d). Certificats de professionalitat. Recuperat de: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/certificats-de-professionalitat/