COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

A on puc treballar si curso el CP d’atenció sociosanitària en institucions socials?

A on puc treballar si curso el CP d’atenció sociosanitària en institucions socials?

Cristina Vidal
Cap d’estudis de gent gran i atenció sociosanitària FCiE de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

24.02.19

Els certificats de professionalitat, segons el Servei d’Ocupació Públic de l’Estat (SEPE), són un instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració laboral (SEPE, s.d).

Els certificats acrediten el conjunt de competències professionals que capaciten pel desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que comporti una regulació del sistema professional; i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball (SPOC, s.d).

Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica (SPOC, s.d).

Hi ha diferents certificats de professionalitat agrupats en distintes famílies professionals; sent un d’aquests el CP d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials que forma part de la família Serveis socioculturals i a la comunitat.

El CP d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials es va regular a través de un Reial Decret 1379/2008, de 1 d’agost i s’ha modificat pel RD 721/2011, de 20 de maig, i pel RD 625/2013, de 2 d’agost.

El CP et prepara per atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Si aquest CP es realitza en modalitat de formació correspon a 370 hores de docència i 80 hores de pràctiques. Segons s’estableix en la normativa, tenir les competències professionals d’aquest CP possibilita a les persones a treballar en residències de gent gran, pisos tutelats i residències de persones amb diversitat funcional. És a dir, en base a les categories professionals aquesta formació capacita el professional per treballar com auxiliar de gerontologia- segons la Generalitat de Catalunya -  o gerocultor - segons el conveni del sector d’atenció a les persones amb dependència- o cuidador.

En definitiva, el futur professional que es forma en aquest CP pot treballar en equipaments i serveis de gent gran i persones amb discapacitat des d’una vessant social però no en centres sociosanitaris que tenen clarament una perspectiva sanitària.

Val a dir que a Catalunya, a diferència d’altres indrets del territori espanyol, hi ha la xarxa sociosanitària. Els indrets on no es desplega aquesta xarxa s’entén l’atenció sociosanitària “el conjunt de cures destinades a aquelles persones malaltes, generalment amb caràcter crònic, i persones amb discapacitat que, per les seves característiques especials, poden beneficiar-se de l'actuació simultània dels serveis sanitaris i socials per potenciar la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions o sofriments i facilitar la seva reinserció social” (Catsalut, s.d).

Un últim punt a destacar és l’aprovació  del Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modificava parcialment l’Acuerdo de 27 de novembre de 2008, sobre els criteris comuns d’ acreditació per garantitzar la qualitat dels centres i serveis del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Aquest nou acord que té com a finalitat establir uns requisits i uns estàndards sobre els recursos humans tant pel que fa el número de professionals, la seva formació i la seva actualització pel desenvolupament del lloc de treball; establint que les persones que cursin aquest CP també podran treballar en els serveis d’atenció domiciliària (SAD).

En resum, el professional que cursi el CP d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials en modalitat formativa pot treballar en residències de gent gran, residències de persones amb discapacitat, centres de dia i pisos tutelats o d’altres serveis i/o equipaments de serveis socials especialitzats adreçats a persones grans o amb discapacitat.

Més informació: 

Catsalut (s.d). Atenció sociosanitaria. Extret de: http://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/atencio-sociosanitaria/

SEPE  (s.d) Certificats de professionalitat. Extret de. https://www.sepe.es

Servei Públic Ocupació Catalunya (SPOC) (s.d). Certificats de professionalitat. Extret de:  http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/certificats-de-professionalitat/