COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Com saber si els i les professionals de l'acció social som digitalment competents

Com saber si els i les professionals de l'acció social som digitalment competents

David Domínguez i Arús
Docent de la Fundació Pere Tarrés. Llicenciat en Comunicació Audiovisual, Filosofia i Història
Veure tots els articles

07.04.22

Vivim en un món que inexorablement és digital, un entorn on la tecnologia interconnecta cada vegada més les persones i que també interconnecta objectes amb persones i objectes amb objectes. Malgrat els recels i les prevencions que tota innovació comporta, ha arribat el moment en què ens hem de plantejar si personal i institucionalment tenim els coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per desenvolupar intervencions socials de qualitat en aquest nou món o si ens quedarem exclosos.

 Ser competents en un món digitalitzat significa que hem de ser capaços d’aprofitar les oportunitats que aquestes tecnologies i la interconnectivitat que se’n  deriva ens ofereixen. Aprofitar-les per a millorar les nostres pràctiques, les nostres intervencions i el nostre desenvolupament professional però, sobretot, per a fer que aquesta millora arribi a tothom evitant que desemboqui en una nova forma d’exclusió dels més desafavorits.

El desenvolupament de les competències digitals que tot seguit exposarem s’ha de basar en una bona anàlisi de la realitat de cada persona o institució. Una anàlisi que permeti identificar les necessitats pròpies i dels usuaris per a dissenyar un pla d’actuació i implementació que, finalment, haurà de ser avaluat per veure’n l’eficàcia i les possibles millores.

Identifiquem cinc grans àmbits competencials:

  1. Disseny, planificació i implementació.

  2. Organització i gestió d’espais i recursos.

  3. Comunicació i col·laboració.

  4. Ètica i civisme digital.

  5. Desenvolupament professional.

La competència que hem anomenat del Disseny, planificació i implementació fa referència a la nostra capacitat de seleccionar, utilitzar i avaluar aquelles tecnologies digitals que ens ajuden a definir i executar processos d’intervenció. El que busquem és doncs optimitzar la planificació i organització dinàmica de les experiències, les activitats i els recursos previstos amb l’objectiu de garantir el seu èxit i facilitar la col·laboració i la difusió entre la comunitat.

Un exemple pràctic de desenvolupament d’aquesta competència seria utilitzar les tecnologies digitals per atendre a la diversitat d’usuaris d’un servei o per fer-ne un seguiment i una avaluació més individualitzada.

La segona competència fa referència a l’ Organització i gestió d’espais i recursos de manera responsable i sostenible. Es tracta de millorar les condicions d’accés, ús i treball tant a nivell de gestió com, per exemple, a nivell didàctic (en el cas d’una institució amb perfil educatiu).

Això significa, per exemple, que hem de ser capaços de donar a conèixer les normes d’ús dels recursos, les infraestructures i espais de que disposem i de vetllar per al seu bon ús. També comporta implicar-se a nivell d’organització amb projectes transversals relacionats amb les tecnologies digitals.

Si ens centrem ara en la tercera competència, Comunicació i col·laboració, veurem que fa referència a la capacitat de comunicar-se, col·laborar, crear i compartir continguts per tal de crear coneixement i no només transmetre’l.

Contribueixen a la creació de coneixement aquells professionals que participen de les xarxes en entorns digitals a través de les quals donen a conèixer els seus projectes i accions i alhora s’obren al coneixement dels projectes i intervencions d’altri o, fins i tot, desenvolupen projectes i intervencions col·lectives.

Resulta fonamental la competència que fa referència a l’ Ètica i el civisme digital. Hem de conèixer i assumir les implicacions que es deriven de l’ús de les tecnologies digitals en l’àmbit social pel que fa a qüestions relacionades amb la legalitat, la seguretat i la identitat digital. Hem de vetllar no només perquè l’organització i els seus membres facin un ús responsable i ètic d’aquestes tecnologies sinó que també ho facin els usuaris dels nostres serveis.

Així doncs, prenent com a exemple un esplai d’infants, adolescents i joves o un centre cívic que desenvolupa accions formatives per a una determinada comunitat veïnal, caldria vetllar per la protecció del dret fonamental a la intimitat i a la pròpia imatge, per un ús responsable, segur i saludable dels recursos, pel respecte a la propietat intel·lectual, per la inclusió digital de tota la població o per la construcció d’una adequada identitat digital.

Finalment, la cinquena i darrera competència que hem proposat afecta al Desenvolupament professional i fa referència a la pràctica reflexiva que tots els que treballem en l’àmbit social hem de tenir sobre la nostra pròpia activitat i sobre els reptes que ens planteja el món actual. No hi ha dubte que el desenvolupament professional comporta configurar una correcta identitat digital i aportar i divulgar recursos de l’àmbit d’intervenció corresponent.

Estem parlant doncs d’incorporació d’innovacions materials i metodològiques, de participació en recerques –per exemple- formatives, de la creació de continguts i recursos en format digital, de la participació en comunitats virtuals i, evidentment de la formació permanent en l’àmbit digital.

Així doncs, aquestes són les cinc competències de proposem per a detectar les necessitats personals, dels usuaris/es o de la institució en la que participem. Cal que es tracti però d’una detecció basada en evidències, és a dir, de produccions o actuacions que mostrin el que sabem o podem fer davant d’una situació o d’un context determinat; no es tracta en cap cas d’una detecció de necessitats teòriques que poc aportarien al pla d’actuació posterior per a un desenvolupament competencial real.

Veiem un cas real i pràctic que des de la Universitat Rovira i Virgili ha concretat aquesta proposta per a l’avaluació i la millora de la Competència Digital Docent (CDD) del professorat: el projecte COMDID.(1) que podria ser perfectament aplicable a qualsevol altre àmbit d’intervenció social.

La proposta es centra en l’avaluació de les competències digitals dels professionals de l’educació per valorar si són capaços d’utilitzar la tecnologia digital per millorar i transformar les pràctiques dins l’aula i enriquir la seva pròpia identitat professional. Per tal de dur a terme aquest objectiu van dissenyar una rúbrica per a l’avaluació de la CDD en forma de qüestionari digital autocorrectible identificant evidències concretes per a cada una de les competències que hem explicat anteriorment i establint quatre nivells competencials. Els resultats d’aquest qüestionari autocorrectible van permetre identificar el nivell de CDD de cada professional, establir mecanismes d’ajuda i suport dins el mateix centre, identificar perfils que poden assumir determinats encàrrecs i responsabilitats dins el centre i dissenyar un pla formatiu per al professorat que va tenir repercussions directes en la pràctica a l’aula.

Aquest és el model que proposem per a la millora de les competències digitals en l’àmbit de l’acció social. Un model que estableix cinc àmbits de desenvolupament competencial a analitzar per tal de poder establir objectius de millora i plans d’actuació i formació. 

A l'àrea de cursos de competències transversals i directives de Formació, Consultoria i Estudis trobaràs propostes molt interessants per desenvolupar la teva competència digital. Consulta la nostra web: Cursos lleure, acció social i gestió - Fundació Pere Tarrés (peretarres.org)

(1) Sánchez-Caballé, A. Lárazo-Cantabrana, JL & Gisbert-Cervera, M. (2018) COMDID: una eina per a l’autoavaluació per a la millora del desenvolupament professional. CIEDO 2018. Barcelona, Espanya

Comparteix l’article

Etiquetes