COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

El paper de les empreses i entitats socials en el treball en xarxa dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

El paper de les empreses i entitats socials en el treball en xarxa dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Marta Requeno
Consultora social i formadora
Veure tots els articles

02.05.19

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, també coneguts com a ODS, cada vegada tenen una major presencia a la nostra societat, des de diversos espais se’n fan ressò i en destaquen la seva importància però, què són concretament els ODS?

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible són l’aplicació pràctica i universal de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea de Nacions Unides a l’any 2015, per substituir i actualitzar els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).

L’Agenda 2030 es caracteritza per aportar una visió integral i multidimensional sobre el desenvolupament social, econòmic i ambiental. Amb aquesta s’anima a promoure accions diverses per fer realitat el seu compliment. Cada un dels disset objectius aborda un repte d’abast mundial, des de la lluita contra la pobresa, l’educació i la igualtat de gènere, a la salut i les ciutats sostenibles al canvi climàtic. En total es defineixen 169 metes a treballar.  Els ODS impliquen a tots els països en la lluita contra els problemes globals, a part de fer una crida a l’acció tan als agents públics com privats, a treballar per la consecució dels objectius des de la seva expertesa i àmbit d’influència.

Amb aquest article es vol fer una reflexió sobre dos agents que resulten clau en el treball i impuls per la consecució dels ODS, les empreses i les entitats socials. Concretament, es vol explorar i fer palès els possibles consensos, aliances i col·laboracions que es poden promoure pel treball en xarxa entre aquests dos actors clau

Els ODS al món empresarial i la seva vinculació a la seva activitat.

Pel que fa a l’àmbit empresarial, diverses guies proposen accions per implementar els ODS. El gran repte per a les empreses és la integració dels Objectius en el seu model de negoci i estratègia empresarial. Aquesta integració, d’acord amb l’entitat SDG Compass, passa per comprendre els ODS i analitzar com els poden aplicar dintre de la seva activitat. A més a més, cal que prioritzin sobre què treballar. A partir d’aquest exercici, les empreses han de definir un programa d’acció amb unes línies clares de treball i l’establiment d’uns indicadors per mesurar la seva consecució i comunicar el compromís amb els ODS. Aquest pla s’ha d’integrar amb el programa d’acció de l’empresa amb activitats que tinguin un impacte real sobre l’activitat i estratègia. Una bona comunicació de les fites assolides i el treball sobre els ODS és un altre aspecte clau.

A l’informe “La contribució de les empreses espanyoles als Objectius de Desenvolupament Sostenible” de l’Observatori dels ODS es planteja que l’entrada dels Objectius a les empreses és encara una assignatura pendent i que hi ha diversos ritmes d’implementació. Per una banda, amb empreses que tot just s’inicien en el descobriment dels ODS i les possibles aplicacions dins de l’activitat. Per l’altra, amb empreses que empren els Objectius de desenvolupament com una oportunitat per fomentar un procés de reflexió estratègica i realitzar canvis interns rellevants. Per últim, també hi ha les empreses que tenen instaurat a les seves polítiques internes enfocades a la sostenibilitat i els Objectius són fàcilment adaptables.

Pel que fa al treball dels ODS, no es dedica la mateixa intensitat a tots ells, i hi ha diferències entre sectors de producció. Els ODS més destacats en el món empresarial són el treball decent i creixement econòmic (ODS 8), l’acció pel clima (ODS 13) i la indústria, innovació i infraestructura (ODS 9), els tres fortament vinculats amb la producció, l’àmbit en què es pot oferir una major especialització i capacitat d’aplicar millores amb impacte.

En canvi, els ODS vinculats a l’educació, la fi de la pobresa o la fam zero tenen un paper menys destacat dintre del treball de les empreses. Així doncs, com pot el sector empresarial treballar sobre ODS que queden més allunyats de la seva feina habitual?

El tercer sector i la integració dels ODS a la seva activitat.

Les entitats del tercer sector han de tenir un paper important i implicació en l’aportació als ODS, especialment en els relacionats amb  la lluita contra la desigualtat, pobresa o foment de l’educació.

També cal que les entitats vagin més enllà de la seva activitat i treballin amb una visió més ampla i perspectiva inclusiva quan parlen dels ODS, oferint una implicació més transversal a l’activitat. La Fundació Vicente Ferrer proposa amb la “Guia de los ODS para las organizaciones del tercer sector”, un conjunt d’accions a desenvolupar. Les entitats han de reflexionar i orientar el sentit del seu treball cap aquests objectius i promoure un nou enfoc més dinàmic per tal de cercar noves oportunitats i espais.

Aquest procés d’integració i implementació dels ODS, com en el cas de les empreses, té ritmes diferents dintre les entitats i depèn en gran mesura dels recursos i coneixements previs. Mentre hi ha entitats vinculades a la cooperació al desenvolupament que estan més familiaritzades amb els ODM i ODS, les entitats d’acció social van apropant-se més lentament a aquesta integració.

La integració dels ODS d’una forma conscient i àmplia a l’activitat s’ha de poder viure com una oportunitat per millorar la contribució i impacte de les tasques que porten a terme les entitats. En aquest exercici, el treball en aliança pot ser una oportunitat per potenciar el treball i l’impacte.

Empreses i tercer sector: els ODS per trobar-se i treballar en aliança.

Des de la iniciativa  Zona ODS 17 s’està treballant activament per potenciar aliances entre empreses, tercer sector i sector públic per mitjà de la realització de projectes conjunts i compartits aprofitant les experteses i recursos de les diferents parts. Des d’aquest projecte, s’aposta per cercar sinèrgies de qualitat i que estiguin enfocades a un treball estratègic i integral, element clau per a fer aliances i treball en xarxa efectiu.

Per a potenciar aquestes aliances es presenten algunes recomanacions i reflexions sobre les col·laboracions.

- La dimensió no importa. El foment d’aliances no només implica a grans empreses i entitats del sector. El treball sobre els ODS i les possibilitats de realitzar accions conjuntes impliquen al conjunt del teixit i des de l’activitat que desenvolupa cada un d’ells es pot treballar sobre els objectius..

- Reflexió amplia sobre el paper dels ODS a l’activitat de l’entitat. Fer un anàlisi estratègic sobre com s’apliquen els Objectius al nucli de l’activitat de forma àmplia i que generi impacte és el primer pas a treballar. Aquest anàlisi permetrà generar un discurs coherent i capacitat comunicativa. El contingut ha d’anar vinculat amb una estratègia de contacte amb empreses amb les quals es puguin establir col·laboracions. La cerca d’informació sobre la seva RSC o si treballen amb els ODS pot ser una manera d’establir una primera relació de possibles col·laboradors a contactar. Cal que per aquest contacte es treballi de forma extensa, buscant respostes imaginatives i àmplies al treball que es realitza, pensant en possibles formes noves de col·laboració.

- Els ODS dins de l’empresa, més enllà del treball habitual. El treball en xarxa i la col·laboració amb entitats del tercer sector pot ser una bona oportunitat per potenciar la seva incidència i impacte sobre altres ODS en què  inicialment no tindrien expertise. Aquestes col·laboracions alimenten i potencien una Responsabilitat Social Corporativa de qualitat i amb valor afegit per a l’empresa i la societat. A més a més, aquesta col·laboració pot incidir en el clima laboral i la motivació de les persones treballadores. Un altre aspecte important és el treball amb entitats properes al territori per fomentar un treball en xarxa comunitari i implicat. Les fórmules de col·laboració des de l’RSC poden ser diverses, des d’actuacions individuals a projectes més integrals i estratègics. L’impacte d’una RSC sòlida i coherent pot tenir un impacte positiu en el negoci de l’empresa tals com un major prestigi i reputació de la marca.

- El treball en aliança, una oportunitat per innovar: Les entitats socials i les empreses tenen l’oportunitat de generar col·laboracions i treballs que vagin més enllà de les fórmules tradicionals de treball, tot aprofitant potencialitats i experteses de les diverses parts per promoure accions de benefici mutu. D’aquest treball col·laboratiu poden sorgir noves accions a desenvolupar i millores a allò que ja es realitza. La creativitat i la imaginació són clau en aquest procés.

- Planificació, construcció de la col·laboració i avaluació. L’objectiu de la construcció d’aquestes aliances hauria de ser la de poder treballar a mitjà i llarg termini, evitant en la mesura del possible activitats úniques i de poc valor afegit que no tinguin capacitat transformadora. La gestió d’expectatives, la construcció d’una relació basada en la coneixença i en una relació d’iguals són elements cabdals. Com també ho és la planificació d’aquesta relació amb accions diverses de col·laboració que enforteixin la col·laboració. El paper de l’avaluació dels resultats obtinguts ha de ser present en tot el procés per poder valorar l’impacte i la contribució de l’activitat als ODS i en el benefici intern de les entitats i empreses.

Per concloure, els Objectius de Desenvolupament Sostenible animen a empreses i tercer sector a col·laborar d’una forma activa per a la consecució de les fites establertes. Aquesta promoció ha de poder ser una oportunitat per repensar com es col·labora entre les dues parts i proposar accions de caire més innovador i transformador que tinguin impacte per a la societat.

Comparteix l’article

Etiquetes