COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Noves aproximacions al càncer i la vulnerabilitat. La importància d'incorporar la visió de les desigualtats

Noves aproximacions al càncer i la vulnerabilitat. La importància d'incorporar la visió de les desigualtats

Pau Berbel
Director de projectes de l’Àrea de Consultoria i Estudis i coordinador del projecte sobre vulnerabilitat i càncer amb l’Associació Contra el Càncer
Veure tots els articles

09.11.21

La definició de salut ha anat evolucionant al llarg temps passant de ser un concepte pensat en contraposició al de malaltia (Salut = No malaltia) a quelcom més vinculat al benestar, en sentit ampli (mental, social i corporal), i no només d’absència de malaltia.

Tot i això, encara avui tenim molt associat el concepte de salut a un fenomen eminentment biomèdic-sanitari. I, és realment així? Què implica aquesta mirada sobre la salut?

L’any 2008 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) publica un informe introduint el terme “Determinats Socials de la Salut[1] amb el qual emfatitza que la salut depèn, majoritàriament, d’aspectes o condicions socials-estructurals i que existeix un gradient social, és a dir, que a pitjor posició social, pitjor salut.

Això, posa sobre la taula que les desigualtats socials tenen un impacte en la salut. És a dir, hem de començar a fixar-nos més en el Codi Postal que en el Codi Genètic (per exemple, entre barris de Barcelona podem tenir fins a nou anys de diferència en esperança de vida [2]) i eixamplar la mirada sobre la salut per entendre-la com un fenomen molt més enllà d’allò sanitari.  

En el següent gràfic es mostren aquests determinants dividits en estructurals (P ex. el context socioeconòmic o el gènere) i intermedis (P ex. l’entorn residencial o les condiciones de treball):

Marc conceptual dels determinants de les desigualtats socials en salut

Marc conceptual dels determinants de les desigualtats socials en salut. Comissió per reduir les desigualtats en salut a Espanya, 2010. Basat en Solar i Irwin i Navarro

Per tant, pensar sobre la salut ens ha de remetre, necessàriament, a parlar sobre desigualtats, exclusions i vulnerabilitats.

El càncer, una realitat amb desigualtats

I si ho pensem en una malaltia com el càncer, som tots igual enfront del càncer?

Si agafem les dades del darrer Oncobaròmetre de l’Associació Contra el Càncer [3], veiem com es reprodueix aquesta concepció de la salut com quelcom principalment genètic:

  • El 60% de les persones marquen el component hereditari com el principal factor de risc de patir càncer (l’OMS estima que és només el 5-10%
  • El 33% de la població considera que el càncer afecta per igual a totes les persones.

Aquestes dues dades són claus per entendre la necessitat i urgència d’un canvi de mirada sobre el càncer. Hem de pensar el càncer des d’un punt de vista en el qual les condicions socioambientals es facin més visibles i s’abordin les desigualtats que es donen en la prevenció i en el procés i conseqüències de la malaltia. 

La realitat és que no totes les persones tenen les mateixes probabilitats d'enfrontar-se al càncer tant pel que fa a la seva prevenció, com en l’accés a tractaments o als resultats de recerca; i també, que no totes les persones s’hi enfronten amb les mateixes garanties: [4]

Els principals factors de risc (Activitat física, Alimentació, Alcohol, Tabac) estan creuats, de forma substancial, amb eixos de desigualtat i condicions materials (P ex. A la UE, poblacions més vulnerables socioeconòmicament tenen el doble risc de patir obesitat [5]).

En la prevenció secundària o en els propis tractaments, també es reprodueixen aquestes desigualtats (P ex. l'accés als programes de cribratge de càncer de còlon o els serveis de radioteràpia continua sent desigual entre Comunitats Autònomes [4])

I tot plegat, amb un impacte (psicològic, econòmic, familiar i comunitari) desigual. I, especialment agreujat durant la pandèmia (P ex. 1 de cada 5 pacients no es van diagnosticar, o es van diagnosticar tard, durant el confinament [4]). 

Què ens pot aportar la mirada de la vulnerabilitat?

Tenint en compte aquesta realitat i perspectiva sobre el càncer, un concepte que ens pot ser útil per apropar-nos-hi és la vulnerabilitat.

La vulnerabilitat fa referència a totes aquelles condicions que provoquen un major risc de patiment físic i/o emocional. 

La podem diferenciar de la fragilitat (enfocament més sanitari vinculat al tractament), de la pobresa (generalment associada només al fet econòmic) i va més enllà de quelcom individual (de persones vulnerables a persones vulnerabilitzades). 

I, per altra banda, és complementària a altres eines d’anàlisi com la interseccionalitat, que analitza la intersecció de desigualtats-discriminacions, o amb els propis determinants socials de la salut.

La vulnerabilitat ens aporta aquesta mirada multidimensional, dinàmica i més complexa sobre el càncer, centrada més en la persona i no tant en les fases de la malaltia.

Ens permet situar la persona malalta en un context que la travessa i amb el qual també interacciona, i així, entendre millor i aprofitar, les necessitats i oportunitats que puguin anar apareixent.

Per últim, abordar el càncer i la vulnerabilitat implica pensar-los com a fenòmens interrelacionats. En aquest sentit, és fonamental que les organitzacions i serveis que abordin situacions de vulnerabilitat incorporin l’eix del càncer com una categoria clau; de la mateixa manera, que les organitzacions vinculades al càncer, incorporin una mirada sobre la vulnerabilitat.

Com a conclusions

L’article mostra com el càncer està travessat per diferents eixos que suposen desigualtats i vulnerabilitats específiques. Que no podem aproximar-nos-hi només tenint en compte els components genètics i que per tant, com d’altres malalties o situacions vinculades amb la salut, no són només qüestió de l’atzar.

El càncer no és una loteria i si ho fos, hi ha persones que parteixen amb més possibilitats de patir-lo i amb menys garanties per fer-li front. Per això, la millora de la salut i l’equitat requereix polítiques, programes i intervencions que englobin tots els sectors de la societat i no únicament el sector de l’atenció sanitària.

És urgent un treball de sensibilització que trenqui amb la concepció biomèdica de la salut i parteixi d’una visió de la salut biopsicosocial, des de les desigualtats i vulnerabilitats,  amb un enfocament sociosanitari i centrat en la persona.

Necessitem valorar la importància de la salut comunitària (hem de passar dels hàbits saludables als entorns saludables) des de la proximitat dels barris i de forma integral i integrada, així com, una mirada interseccional, que incorpori una visió complexa dels eixos de desigualtats i ajudi a prevenir i intervenir millor amb persones ( i familiars) amb càncer.

En aquest sentit i per poder sumar i contribuir a aquest camí, iniciem un projecte compartit entre l’Associació Contra el Càncer i l’àrea de Consultoria i la Fundació Pere Tarrés. 

Un projecte per abordar la realitat de la vulnerabilitat i el càncer que permeti arribar a més persones (i familiars) amb càncer en una situació de major vulnerabilitat, i fer-ho amb programes, serveis i campanyes que contribueixin a prevenir, millorar la qualitat de vida i reduir l’impacte del càncer en pacients, familiars i el seu entorn més proper.

Per equitat, per justícia social, l’horitzó ha de ser reduir i eliminar les desigualtats en el càncer. Que tothom tinguem les mateixes possibilitats d’evitar-lo, de conviure-hi i d’accedir als resultats de la seva recerca.

[1] Informe final de la Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud. Ginebra: OMS, 2008.
[2] Informe “La salut a Barcelona 2019”. Agència de Salut Pública de Barcelona
[3] Oncobarómetro 2021. Asociación Española Contra el Cáncer
[4] Acuerdo contra el Cáncer. Asociación Española Contra el Cáncer
[5] Obesity and inequities. Guidance for addressing inequities in overweight and obesity (2014). World Health Organization

Comparteix l’article

Etiquetes