COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

L'intèrpret de llengua de signes, una professió desconeguda i necessària

L'intèrpret de llengua de signes, una professió desconeguda i necessària
Judit Alsamora

Judit Alsamora
Intèrpret de llengua de signes

Eva Colldeforn

Eva Colldeforn
Intèrpret de llengua de signes

Eva Mª Garcia

Eva Mª Garcia
Intèrpret de llengua de signes

Aida Villaécija

Aida Villaécija
Intèrpret de llengua de signes

08.01.20

Han calgut molts anys de lluita per donar valor a les necessitats de les persones sordes i els seus drets fonamentals i per garantir la seva inclusió a la societat. No obstant això, encara a dia d’avui existeixen moltes barreres de comunicació i la normalització no és plena, especialment en dos aspectes clau: l'ús de la llengua de signes i la presència de l'intèrpret. Aquests aspectes són els que permetrien l’accés total a la informació i a una adequada comunicació per a les persones sordes en àmbits com l’educatiu. És precisament en aquest àmbit on encara queden molts reptes per superar i són les administracions públiques les que han de garantir i vetllar perquè aquesta accessibilitat sigui real.

La Fundació Pere Tarrés és l’entitat gestora del servei d’interpretació en llengua de signes catalana (ILSC) als alumnes amb sordesa que estan escolaritzats a Catalunya en l’etapa postobligatòria no universitària, en la modalitat bilingüe (llengua oral i llengua de signes catalana), per tal de facilitar el seu accés al currículum.

Les persones sordes són un col·lectiu heterogeni amb un trets comuns que defineixen la seva identitat. Compten amb una cultura, uns valors i una llengua pròpia, la llengua de signes, que comparteixen entre els signants de la comunitat.

A més, cal recordar que l’etapa educativa de qualsevol persona és una etapa de la vida molt important, no només a nivell acadèmic, sinó també a nivell socialitzador i de creixement personal. Una part de l'alumnat sord opta per triar la modalitat bilingüe a l’aula, que consisteix bàsicament en l’ús de la llengua de signes i la llengua oral del territori al mateix nivell. Emprar ambdues llengües fa possible un correcte aprenentatge, ja que els coneixements i conceptes abstractes s’adquireixen gràcies al llenguatge. Els estudiants sords, com tots els joves, tenen inquietuds i il·lusions de ser algun dia infermers/res, mestres, ceramistes, enginyers/es, fusters/es o biòlegs/gues; de poder accedir a cursos o cicles formatius i d’anar a la universitat amb tot el ple dret d’una educació inclusiva. Tan sols amb aquesta inclusió el resultat serà un desenvolupament personal i social satisfactori.

«Fer efectiu el dret a l’educació exigeix garantir que tots els nens, nenes i joves tinguin, en primer lloc, accés a l’educació, però no a qualsevol educació sinó a una educació de qualitat amb igualtat d’oportunitats. Són justament aquests tres elements els que defineixen la inclusió educativa o l’educació inclusiva.» Ainscow, Booth i Dyson (2006); Echeita i Duk (2008).

Així doncs, el dret d’accés a una educació inclusiva per a persones sordes signants es compleix incorporant des de fa uns anys la figura de l'intèrpret de llengua de signes dins de les aules. Els serveis es poden oferir en diversos nivells acadèmics, com ara en formació professional, cursos formatius, universitats i activitats extraescolars, entre d’altres.

Però, qui es i què fa un intèrpret de llengua de signes? L'intèrpret de llengua de signes és aquell professional que actua com a pont de comunicació entre dues llengües, la llengua de signes i la llengua oral, i entre dues cultures, la comunitat sorda i la de les persones oïdores. Transmet el contingut del missatge, que interpreta de manera fidel, exacta i adequada i, així, afavoreix una completa comunicació. L’intèrpret sempre s’adapta en cada cas a les habilitats comunicatives dels alumnes sords i, per això, interpreta també qüestions anecdòtiques i les intervencions que es donen dins de l’aula fent-ne partícips en tot moment a l’alumnat i al professorat, tot igualant la situació de comunicació entre persones sordes i oïdores.

Per tal de desenvolupar la seva tasca de manera eficaç, l'intèrpret ha de conèixer el centre, les seves característiques i el professorat, així com les assignatures que s’imparteixen i la programació, i per això ha de demanar prèviament el material corresponent i documentar-se sobre els temes a interpretar. Tot això comporta una feina intensa, que inclou la preparació del vocabulari tècnic i el coneixement dels conceptes acadèmics —actualment es treballa per crear diferents diccionaris terminològics específics en llengua de signes i facilitar així la seva feina.   

L'equip docent també ha de conèixer prèviament les característiques i necessitats de les persones sordes per assegurar que accedeixin a tots el continguts de l’aula: com ara, facilitar vídeos subtitulats, seguir un control dels torns de paraula, procurar proporcionar material més visual, etc. Per tots aquests motius és important la plena col·laboració amb els intèrprets. D’aquesta manera, poden desenvolupar les seves funcions correctament i els alumnes poden accedir a tota la informació i comunicació de forma adequada. A més a més, l'intèrpret, com en qualsevol professió, es regeix per un codi deontològic, en què els principis fonamentals d’aquesta professió són la neutralitat, la fidelitat i la confidencialitat.

Per acabar, la presència de l’intèrpret de llengua de signes a les aules esdevé un servei molt important a la vida de l’alumnat sord, del professorat i, en definitiva, de la comunitat educativa. La inclusió dels intèrprets en l’àmbit acadèmic representa un impacte molt positiu en la vida dels alumnes sords, que de mica en mica volen continuar la seva formació. Això és possible perquè l’intèrpret permet que els estudiants sords puguin accedir a tot el currículum acadèmic en llengua de signes. Així, poden aconseguir un futur amb més possibilitats dins del món laboral en igualtat de condicions, en igualtat d’oportunitats.

Per a més informació: