COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

La mediació escolar

La mediació escolar

Judith Hernández Juárez
Coordinadora General d'Acció Social
Veure tots els articles

11.10.23

A les escoles és on es produeixen els primers vincles entre els infants, és allà on es produeix la socialització amb el grup d’iguals, i també és allà on apareixen els primers conflictes i formes d’abusos.

En els darrers temps els conflictes escolars s’han disparat en nombre i en gravetat. Els mitjans de comunicació s’han fet ressò de casos de bullying que han acabat en suïcidi o violacions grupals a menors en què víctimes i victimaris compartien centre. Casos que escandalitzen l’opinió pública i desborden els equips educatius que no tenen prou eines per actuar davant de situacions tan virulentes.

Al mateix temps, allò que passa als centres s’expandeix com una taca d’oli pels municipis, ja que els infants i joves i les seves famílies no es relacionen exclusivament als centres sinó que interrelacionen en altres espais del municipi.

Des de la Generalitat es reconeix aquesta realitat i s’ofereix formació específica als docents, però cal tenir present que les i els mestres tenen moltes altres responsabilitats més enllà de la gestió de les relacions del grup. És per això que des dels serveis de mediació que gestionem des de la Fundació Pere Tarrés ens posem a disposició dels centres a fi i efecte d’acompanyar-los en aquells conflictes que requereixen més coneixement expert i professionals neutrals que permetin abordar-los d’una manera alternativa, pacífica i no violenta, que restauri les relacions entre els infants i joves, però també amb les famílies, amb l’equip docent i la direcció.

Com a coneixedors d’aquesta realitat, des dels serveis de mediació s’han ideat programes que permetin oferir suport i recursos als centres educatius.

El Programa d’Acompanyament Educatiu és un programa del Servei de Mediació Ciutadana de Castelldefels que sorgeix, en un inici, com a proposta per abordar l’assetjament escolar a les aules. Amb una perspectiva més àmplia, el programa ofereix les eines necessàries per afavorir la convivència en l’entorn escolar i acadèmic, basant-se íntegrament en la prevenció. Les metodologies pròpies del funcionament són la mediació, la cultura de pau i el diàleg.

El PAE és un programa que aglutina un conjunt d’activitats estructurades en quatre nivells interdependents que configuren un itinerari que implica tota la comunitat educativa i que es desenvolupa de manera progressiva a partir de l’assoliment d’objectius planificats.

En el període que portem implementant el programa s’ha observat una certa tendència del professorat i de l’equip directiu al treball en solitari, a una manca de temps per poder aturar-se i reflexionar estratègies de canvi i millora, així com per treballar de manera col·lectiva, cooperant i oferint-se suport mutu. Així, hem constatat que els centres educatius són organitzacions que precisen d’una mirada àmplia i d’una atenció sistèmica de totes les persones que en formen part.

El programa s’implementa en set centres de vint-i-quatre possibles, sense diferir entre la titularitat de les escoles i respectant la identitat de cada escola. Està demostrant que l’apropament i l’acompanyament són una forma de sostenir i facilitar la convivència en el futur, amb la convicció que els aprenentatges són un procés que requereix temps per generar canvis en els hàbits.

Si bé la intenció del programa és proventiva i preventiva, la realitat ens porta a evidenciar que a mesura que aprofundim en el coneixement de les relacions, apareixen situacions conflictives naturalitzades, però que a través del programa requereixen d’una intervenció específica més enllà del programa. En aquest sentit, els equips s’adeqüen a la realitat podent vincular el programa, més de caire preventiu, amb la intervenció, més concreta.

Els agents que intervenen en el desenvolupament del programa són: les àrees de convivència de l’Ajuntament, l’àrea d’educació de l’Ajuntament, inspecció d’Educació, equips directius, equip docent i servei de mediació ciutadana.

El programa ha estat reconegut amb el premi del Banc de Bones Pràctiques el 2022, que atorga la Fundació Pi Sunyer i la Federació de Municipis de Catalunya, i també per la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Federación de municipios y provincias.

Aquest només n’és un exemple, dins de molts altres programes implementats a Rubí, Sant Feliu, Sant Boi, entre d’altres, on des de la Fundació Pere Tarrés ens posem a disposició dels centres educatius per acompanyar-los en la millora de la convivència implicant tota la comunitat educativa.