COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

5 respostes de la intervenció familiar en centres residencials per a persones dependents

5 respostes de la intervenció familiar en centres residencials per a persones dependents

Josep Borràs
Psicòleg i professor de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

03.03.20

Una de les aportacions del model d'atenció centrada en la persona (ACP), present a les institucions residencials que desitgen millorar la seva qualitat assistencial, és la proposta d'intervenció familiar en els centres residencials de persones dependents.

Què significa intervenció familiar?

Una manera de definir la intervenció familiar és la del conjunt d'accions que des del centre es du a terme amb els familiars, per aconseguir l'objectiu de la seva participació en la dinàmica residencial, al costat de les persones usuàries.

Aquesta participació vol assolir, no només una major satisfacció personal i integració dels residents en l'entorn institucional, sinó també augmentar el grau de cohesió entre els diferents participants del sistema social del centre, com són els professionals, altres familiars i resta de persones usuàries.

D'on sorgeix la idea d'intervenir amb els familiars?

Potser no és una idea exclusiva del model assistencial de l'ACP, però és en aquest model on més es facilita el desenvolupament de totes les intervencions dirigides a personalitzar l'atenció a les persones usuàries. Aquí, se situa a la persona usuària en el centre de l'atenció, se li pregunta, i s'intenta respectar les seves preferències, de manera que les cures i propostes que rep, s'adeqüin (en la mesura del possible) als seus desitjos en particular.

La idea d'intervenir amb els familiars sorgeix de les demandes de les persones usuàries, en els centres que treballen sota el model ACP.

Com es porta a terme la intervenció familiar?

El programa d'intervenció familiar comença per la difusió del model d'atenció de la institució entre els professionals que la componen, del coneixement i posterior acceptació per part d'aquests, per la seva posada en marxa.

Un cop acceptat el programa, l'ideal és portar a terme una prova pilot, proposant a un nombre reduït de persones usuàries seva participació en l'experiència inicial. Passat un breu període de temps, cal valorar els resultats de l'experiència prèvia, millorar la seva eficàcia, i quan es disposi dels mitjans adequats, iniciar el programa de forma general, proposant la participació al total de persones usuàries i els seus familiars.

En què es concreta el programa d'intervenció familiar?

Aquest programa es concreta en:

  • Acompanyament en les AVD de les persones usuàries per part dels seus familiars.
  • Acompanyament en els espais socials de les persones usuàries per part dels seus familiars.
  • Participació de les persones usuàries i els seus familiars en diferents tipus de reunions amb els professionals del centre.
  • Aportació de propostes al centre per part de persones usuàries i els seus familiars.                            

Quins recursos són necessaris per posar en marxa un programa d'intervenció familiar?

Bàsicament la major part de recursos necessaris són aquells de tipus humà, tenint en compte que en les fases inicials del programa (creació, desenvolupament i prova pilot) part dels professionals hi hauran de col·laborar, compaginant aquesta tasca amb les habituals de l'atenció directa. Pel que fa als recursos materials, aquests dependran de les necessitats i desitjos de cada persona usuària participant en el programa d'intervenció familiar.

Hi haurà usuaris que en ser acompanyats en les seves AVD, no necessitaran cap material, més enllà dels habituals. Per a altres persones usuàries que rebin, per exemple, un suport pel desenvolupament d'una activitat plàstica o creativa s'haurà de comptar amb la provisió d'aquests suports.