Revistes d’Impacte Acadèmic JCR

Les revistes d’impacte acadèmic JCR (Journal Citation Report) s’han anat consolidant com a referent rellevant de la recerca universitària, sigui perquè indiquen la importància de determinades publicacions acadèmiques en diversos camps de coneixement, oferint així continguts d’un alt interès per aprofundir en una determinada matèria, o bé perquè marquen fites pel que fa a les revistes considerades de més impacte en la recerca i, per tant, resulten més rellevants per al desenvolupament del currículum dels recercadors i recercadores universitaris.

Conscients de la importància d’aquestes publicacions en aquesta doble vessant, des del Vicedeganat de Recerca de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull s’ha desenvolupat com a eina per a la recerca una selecció i classificació de les revistes d’impacte JCR més rellevants en diverses àrees de l’àmbit socioeducatiu i d’intervenció social.

L’eina presenta quinze àmbits temàtics, dins dels quals s’identifiquen aproximadament deu revistes d’interès per cada àrea. L’entrada de cada revista ofereix el títol de la revista, el país d’origen, la llengua de la publicació, la seva categoria dins de l'àrea específica d'interès, el seu factor d'impacte, el quartil al qual pertany la revista, una breu explicació sobre cada revista i la seva orientació, i l'enllaç a la pàgina web de la revista per aquells que vulguin accedir als continguts i a la descripció de les seves exigències editorials.

En el seu conjunt, aquesta eina ofereix un total d'unes cent trenta publicacions JCR classificades en quinze àrees del l'àmbit socioeducatiu i d'intervenció social que posem a disposició dels investigadors i investigadores en accés obert de cara a afavorir la recerca i la identificació de continguts rellevants per a les àrees específiques vinculades al camp social i socioeducatiu.

Population and development review

Estats Units (anglès) | Demografia, sociologia | Factor d'impacte: 3,338 | Quartil: Q1

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17284457

Revista especialitzada en estudis sobre la població, les relacions entre la població i els canvis socials, econòmics i ambientals, i el pensament relacionat amb les polítiques públiques. La revista publica articles sobre casos tant de països desenvolupats com en desenvolupament, avenços teòrics, anàlisis empíriques i estudis de casos, amb una àmplia gamma d’enfocaments disciplinaris i preocupació per problemes històrics i actuals.

 

Cooperation and Conflict

Noruega (anglès) | Ciències polítiques, relacions internacionals | Factor d'impacte: 3,579 | Quartil: Q1

https://journals.sagepub.com/home/cac#

Publicada des de fa més de 50 anys, és una revista revisada per parells dedicada a publicar articles d’alta qualitat que examina un ampli conjunt de qüestions de recerca. Creu en el pluralisme acadèmic i, per tant, no representa cap metodologia, enfocament, tradició ni escola específics. La missió de la revista és publicar treballs teòricament informats, empíricament rics i metodològicament rigorosos i que ofereixin avenços teòrics, conceptuals i metodològics. Sol publicar sobre assumptes nòrdics i de l'àmbit europeu.

 

Development and Change

Regne Unit (anglès) | Estudis del desenvolupament | Factor d'impacte: 2,92 | Quartil: Q2

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14677660

De caràcter interdisciplinari, és una revista que publica aportacions de totes les ciències socials i de totes les conviccions intel·lectuals relacionades amb el desenvolupament. Amb la seva història de publicar articles poc convencionals i desafiants, la revista cobreix una àmplia gamma de temes en una barreja de números de temes especials i regulars. La revista es dedica a l'anàlisi crítica i la discussió de tot l'espectre de problemes relacionats amb el desenvolupament.

 

International Journal of Educational Development

Regne Unit (anglès) | Educació | Factor d'impacte: 1,74 | Quartil: Q3

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-educational-development

El propòsit de la revista és informar de nous avenços en el camp del desenvolupament i afavorir un debat crític sobre el paper que juga l’educació en el desenvolupament. Entre els aspectes del desenvolupament que tracta la revista hi ha el creixement econòmic i la reducció de la pobresa; el desenvolupament humà, el benestar, l'accés als drets humans; la democràcia, la cohesió social i la construcció de pau i la resiliència i la sostenibilitat ambiental. La revista intenta ajudar a posar a disposició dels seus lectors noves teories i comprensions basades en l'evidència quant a l'extensió i la naturalesa del canvi educatiu en diversos entorns. Destaca la importància d'apreciar la interacció de contextos i dinàmiques locals, nacionals, regionals i globals en l'educació i el desenvolupament.

 

Investigaciones Regionales

Espanya (multillengua) | Economia | Factor d'impacte: 0,33 | Quartil: Q3

https://investigacionesregionales.org/es/

La revista es va crear amb un objectiu bàsic: convertir-se en un vehicle que permeti donar a conèixer els treballs de qualitat que es produeixen en l'àmbit acadèmic i professional dels estudis regionals, urbans i territorials. La revista té un caràcter pluridisciplinari i publica treballs provinents de diferents àmbits, com l'economia, la geografia, la sociologia, l'ordenació del territori, la ciència política, etc., que, pel seu rigor, originalitat i valor afegit, contribueixin a difondre noves aportacions i a consolidar i millorar el nivell de qualitat de la publicació.

 

Community Development Journal

Regne Unit (anglès) | Estudis del desenvolupament | Factor d'impacte: 1,147 | Quartil: Q4

https://academic.oup.com/cdj

La revista adopta una definició àmplia de desenvolupament comunitari per incloure articles sobre polítiques, planificació i acció que tinguin impacte sobre la vida de les comunitats. Intenten particularment publicar articles crítics que desafiïn el coneixement actual, informin i debatin sobre pràctiques innovadores i relacionin qüestions de desenvolupament comunitari amb qüestions de justícia social, diversitat i sostenibilitat ambiental.

 

Journal of International Development

Regne Unit (anglès) | Estudis del desenvolupament | Factor d'impacte: 1,821 | Quartil: Q3

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991328

Es tracta d'una revista interdisciplinària que té com a objectiu publicar investigacions sobre qüestions de desenvolupament internacional en una forma que sigui accessible per als professionals i els responsables polítics, així com per a un públic acadèmic. A més de centrar-se principalment en el desenvolupament internacional, la revista no representa cap escola particular de pensament, tècnica analítica o enfocament metodològic, sinó que pretén publicar contribucions científiques d’alta qualitat sobre idees, marcs, polítiques i pràctiques que aportin una contribució nova i significativa a l’àmbit del desenvolupament internacional.

 

Journal of Human Development and Capabilities

Regne Unit (anglès) | Estudis del desenvolupament | Factor d'impacte: 1,843 | Quartil: Q3

https://www.tandfonline.com/toc/cjhd20/current

La revista té com a objectiu estimular el pensament innovador i promoure un debat multidisciplinari sobre conceptes, mesura, anàlisi, política i pràctica per al desenvolupament humà que incideixi en qüestions econòmiques, socials, polítiques, institucionals i ambientals.

 

European Journal of Development Research

Regne Unit (anglès) | Estudis del desenvolupament | Factor d'impacte: 2,297 | Quartil: Q2

https://www.palgrave.com/gp/journal/41287

Aquesta revista busca redefinir i modernitzar el que considerem que és el desenvolupament internacional, reconeixent les nombroses escoles de pensament sobre les quals es constitueix el desenvolupament humà. Fomenta el debat entre enfocaments confrontats per entendre el desenvolupament global i el desenvolupament social internacional. La revista és multidisciplinària i publica articles que tinguin arrels en qualsevol barreja d’àmbits que incloguin (entre d'altres): estudis del desenvolupament, estudis internacionals, polítiques socials, sociologia, política, economia, antropologia, educació, sostenibilitat, empreses i gestió.

 

Progress in Development Studies

Estats Units (anglès) | Estudis del desenvolupament | Factor d'impacte: 1,167 | Quartil: Q3

https://journals.sagepub.com/home/pdj

Revista revisada per parells sobre debats actuals en estudis del desenvolupament internacional. La revista se centra en la discussió crítica sobre processos, polítiques i intervencions internacionals en relació amb la pobresa, la desigualtat i el benestar humà en un món globalitzat.

Disability and Rehabilitation

Regne Unit (anglès) | Rehabilitació | Factor d'impacte: 3,033 | Quartil: Q1

https://www.tandfonline.com/toc/idre20/current

Revista que té com a objectiu fomentar una millor comprensió de la discapacitat i promoure aspectes científics, pràctics i polítics del procés de rehabilitació. La revista vol proporcionar un fòrum important per a la difusió i l'intercanvi d'idees entre professionals i investigadors de la salut.

 

Sexuality and Disability

Estats Units (anglès) | Rehabilitació | Factor d'impacte: 1,463 | Quartil: Q4

https://www.springer.com/journal/11195

Publicació que vol ser un fòrum internacional per a la publicació d’articles acadèmics interdisciplinaris (revisats per parells) que abordin els aspectes psicològics i mèdics de la sexualitat en relació amb la rehabilitació. Publicant articles d’investigació, articles de revisió, estudis de casos, informes de pràctica clínica, breus informes d’investigació, informes de dades d’enquestes i ressenyes de llibres i pel·lícules, la revista vol oferir els darrers desenvolupaments en matèria de sexualitat en relació amb una àmplia gamma de discapacitats i condicions. Les contribucions s'adrecen a avenços clínics i de la investigació; programes comunitaris; programes de vida independent; pautes per a la pràctica clínica i desenvolupaments contemporanis en programes especials d’educació sexual i assessorament per a persones amb discapacitat.

 

International Journal of Disability Development and Education

Regne Unit (anglès) | Educació especial, Rehabilitació | Factor d'impacte: 1,543 | Quartil: Q3

https://www.tandfonline.com/toc/cijd20/current

Fundada el 1954, és una revista multidisciplinària revisada per parells amb un enfocament internacional. Busca proporcionar una font única d'informació sobre l'educació i el desenvolupament de les persones amb discapacitat. L'IJDDE té com a objectiu publicar els millors articles de recerca relacionats amb tots els aspectes de l'educació, el desenvolupament humà, l'educació especial i la rehabilitació.

 

Disability and Rehabilitation - Assertive Technology

Regne Unit (anglès) | Rehabilitació | Factor d'impacte: 2,5 | Quartil: Q2

https://www.tandfonline.com/toc/iidt20/current

Publicació que busca fomentar una millor comprensió de tots els aspectes de la discapacitat i promoure la ciència, la pràctica i els aspectes polítics del procés de rehabilitació. La revista se centra tant en dotar les persones de les tecnologies més adequades com a eliminar les barreres de funcionament que existeixen a la societat. És una revista internacional i multidisciplinària, publicada vuit vegades a l'any. Publica articles de revisió i investigacions originals sobre dispositius de tecnologia d’assistència, serveis, experiències d’usuaris, educació i formació i polítiques. Com que el camp és ampli, les presentacions inclouen investigacions experimentals, estudis de casos, revisions sistemàtiques i proves i desenvolupament de productes. També es publiquen documents teòrics i conceptuals i la discussió de qüestions professionals i polítiques i sobre normes internacionals i nacionals.

 

Journal of Intellectual & Developmental Disability

Regne Unit (anglès) | Educació especial, Rehabilitació | Factor d'impacte: 2,093 | Quartil: Q2

https://www.tandfonline.com/toc/cjid20/current

Revista oficial de la Societat Australiana per la Discapacitat Intel·lectual (ASID). JIDD és una revista internacional multidisciplinària en el camp de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. Publica investigacions substancials originals de disciplines acadèmiques establertes i noves (com ara sociologia i geografia) que abordin la situació i les preocupacions de les persones amb discapacitat intel·lectual, de les seves famílies i del personal que les atèn. Accepta investigacions sobre discapacitats del desenvolupament i del neurodesenvolupament comunament associades només quan aquestes es relacionin amb la discapacitat intel·lectual. També accepta investigacions qualitatives, quantitatives i de mètode mixt; ressenyes de literatura formal; estudis de casos ben estructurats i comentaris teòricament informats.

 

Journal of Intellectual Disability Research

Regne Unit (anglès) | Educació especial, Rehabilitació | Factor d'impacte: 2,424 | Quartil: Q2

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652788

Revista que publica exclusivament estudis científics sobre la discapacitat intel·lectual i articles que informen d’observacions originals en aquest camp. També publica investigacions científiques sobre l’autisme on les poblacions estudiades tinguin una discapacitat intel·lectual. S'accepten aportacions de qualsevol disciplina acadèmica que contribueixi a l’estudi científic de la discapacitat intel·lectual, investigacions basades en diverses disciplines o qualsevol tema rellevant per a la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Journal of Disability Policy Studies

Estats Units (anglès) | Rehabilitació | Factor d'impacte: 1,696 | Quartil: Q3

https://journals.sagepub.com/home/dps

Revista que tracta sobre qüestions d’ètica, polítiques i lleis relacionades amb les persones amb discapacitat. Un focus principal de la revista és la investigació de polítiques quantitatives i qualitatives. Els articles tenen implicacions en camps com l'educació, el dret, la sociologia, la salut pública, els estudis familiars, la medicina, el treball social i l'administració pública. Les sèries especials ocasionals tracten problemes o àrees actuals que necessiten una investigació més profunda, com la discapacitat i l'envelliment, les polítiques que afecten famílies amb nens amb discapacitat, l'opressió i la discapacitat, les polítiques i intervencions sobre violència escolar i els canvis de sistemes per donar suport a les persones amb discapacitat.

 

Disability and Health Journal

Estats Units (anglès) | Polítiques sanitaries, Rehabilitació, Salut pública, ambiental i ocupacional | Factor d'impacte: 2,554 | Quartil: Q2

https://www.journals.elsevier.com/disability-and-health-journal

Revista científica, acadèmica i multidisciplinària que busca publicar articles originals que contribueixin al coneixement sobre la discapacitat i la salut. Els temes poden estar relacionats amb la salut global, la qualitat de vida i les condicions específiques de salut en relació amb la discapacitat.

 

Learning Disability Quarterly

Estats Units (anglès) | Educació especial, Rehabilitació | Factor d'impacte: 1,865 | Quartil: Q3

https://journals.sagepub.com/home/ldq

Revista que publica investigacions sobre nens, joves i adults amb dificultats d’aprenentatge. D'acord amb aquest propòsit, la revista busca publicar articles amb el potencial de millorar els resultats, les oportunitats i els serveis educatius d'aquestes persones.

 

Disability & Society

Regne Unit (anglès) | Estudis del desenvolupament | Factor d'impacte: 3,314 | Quartil: Q1

https://www.tandfonline.com/toc/cdso20/current

Revista internacional d’estudis sobre la discapacitat que vol fomentar el debat sobre qüestions com ara els drets humans, la discriminació i les polítiques i pràctiques relacionades amb les discapacitats. La revista publica articles que representin una àmplia gamma de perspectives, inclosa la importància de les veus de les persones amb discapacitat.

 

Netherlands Quarterly of Human Rights

Països Baixos (anglès) | Dret | Factor d'impacte: 0,789 | Quartil: Q2

https://journals.sagepub.com/home/nqh

Revista que publica articles que analitzin els nous desenvolupaments en la promoció i protecció dels drets humans a tot el món. La revista accepta articles que tractin sobre qüestions de drets humans des d’una perspectiva internacional i també accepta investigacions que relacionin els drets humans amb d'altres perspectives de les relacions internacionals, història, ciències polítiques, sociologia o antropologia. A més, també publica discursos i conferències recents sobre el tema dels drets humans, així com una secció sobre nova literatura en el camp dels drets humans.

 

BMC International Health and Human Rights

Regne Unit (anglès) | Polítiques i serveis sanitaris, Salut pública, ambiental i ocupacional | Factor d'impacte: 2,693 | Quartil: Q2

https://link.springer.com/journal/12914/volumes-and-issues

Publicació que vol proporcionar un espai per comunicar, a través de diverses disciplines i fronteres geogràfiques, qüestions de drets humans relacionades amb la salut. La revista també accepta les peces de debat, importants per estimular la discussió i la investigació posterior.

 

International Journal of Human Rights

Regne Unit (anglès) | Dret | Factor d'impacte: 1,476 | Quartil: Q2

https://www.tandfonline.com/toc/fjhr20/current

Revista que cobreix un espectre ampli de qüestions relacionades amb els drets humans: drets humans i llei, raça, religió, gènere, infància, classe, refugiats i immigració. A més d’aquestes àrees generals, la revista publica articles i informes sobre els aspectes relacionats amb els drets humans del genocidi, la tortura, la pena capital i les lleis de guerra i crims de guerra. Per fomentar el debat, els editors publiquen articles del fòrum i documents de discussió d’escriptors autoritzats en la matèria. També reben comentaris, reflexions, assajos temàtics i articles de revisió.

 

Health and Human Rights

Estats Units (anglès) | Salut pública, ambiental i ocupacional | Factor d'impacte: 1,552 | Quartil: Q3

https://www.hhrjournal.org/

Publicació que vol proporcionar un fòrum inclusiu per al diàleg orientat a l'acció entre els professionals dels drets humans. La revista vol augmentar l’accés al coneixement en matèria de drets humans en el camp de la salut mitjançant la vinculació d’una comunitat de lectors i col·laboradors. És una revista Open Access.

 

Human Rights Law Review

Regne Unit (anglès) | Dret, Relacions internacionals | Factor d'impacte: 1,569 | Quartil: Q2

https://academic.oup.com/hrlr

Revista que busca promoure la sensibilització, el coneixement i la discussió sobre qüestions de dret i política de drets humans. Tot i que té un enfocament acadèmic, la revista també és d’interès per a la comunitat més àmplia dels drets humans, incloses les esferes governamentals, intergovernamentals i no governamentals, relacionades amb la legislació, les polítiques i el treball de camp. La revista publica articles originals sobre qüestions de drets humans en els seus contextos globals o nacionals, considerats des d’una perspectiva de dret internacional o comparat. També publica ressenyes de llibres i te una secció dedicada a l’anàlisi dels desenvolupaments recents de la jurisprudència i la pràctica dels drets humans.

 

Journal of Human Rights

Regne Unit (anglès) | Ciències polítiques, Relacions internacionals | Factor d'impacte: 0,694 | Quartil: Q4

https://www.tandfonline.com/toc/cjhr20/current

Publicació que busca ampliar l’estudi dels drets humans, publicant articles crítics amb els enfocaments existents en matèria de drets humans, així com peces que desenvolupin noves perspectives sobre la teoria i la pràctica dels drets humans. La revista té com a objectiu satisfer un interès creixent a nivell mundial en l’estudi i la pràctica dels drets humans, i vol servir d’escenari per a la discussió pública i l’anàlisi acadèmica dels drets humans.

 

Human Rights Quarterly

Estats Units (anglès) | Ciències polítiques, problemàtica social | Factor d'impacte: 1,164 | Quartil: Q3

https://www.press.jhu.edu/journals/human-rights-quarterly

Revista que publica articles d’experts de tot el món per a especialistes i no especialistes. Proporciona informació actualitzada sobre els desenvolupaments importants de les Nacions Unides i de les organitzacions regionals de drets humans, tant governamentals com no governamentals. Presenta treballs actuals en investigació i anàlisi de polítiques sobre drets humans, ressenyes de llibres relacionats i assajos filosòfics que demostrin la naturalesa fonamental dels drets humans tal com es defineixen a la Declaració Universal dels Drets Humans.

 

International Journal of Educational Development

Regne Unit (anglès) | Educació | Factor d'impacte: 1,74 | Quartil: Q3

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-educational-development

El propòsit de la revista és publicar investigacions originals i afavorir un debat crític sobre el paper que juga l’educació en el desenvolupament. La revista publica articles sobre el creixement econòmic i la reducció de la pobresa; el desenvolupament humà, benestar, disponibilitat de drets humans; la democràcia, cohesió social i construcció de pau i la resiliència i sostenibilitat ambiental. IJED busca ajudar a posar a disposició dels seus lectors noves teories i interpretacions basades en l'evidència, sobre la naturalesa del canvi educatiu en diversos entorns. Busca publicar articles que analitzin la interacció de contextos i dinàmiques locals, nacionals, regionals i globals en la definició de polítiques educatives i de desenvolupament.

 

Social Problems

Estats Units (anglès) | Sociologia | Factor d'impacte: 3,115 | Quartil: Q1

https://academic.oup.com/socpro

Publicació oficial de The Society for the Study of Social Problems, és una revista trimestral que cobreix una àmplia gamma de temes socials complexos, des de la raça i el gènere a les relacions laborals, o qüestions mediambientals i de drets humans.

 

Journal of Social Philosophy

Estats Units (anglès) | Ètica, Filosofia, Problemàtica social | Factor d'impacte: 1,07 | Quartil: Q3

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679833

Revista que vol publicar articles amb enfocaments creatius sobre qüestions pràctiques i normatives de la vida social contemporània, com ara les derivades de formes econòmiques aparegudes degut a la globalització, conflictes polítics violents i la multiplicitat d’experiències culturals a tot el món. Fa èmfasi en la comprensió dels contextos socials per a entendre qüestions polítiques, legals, morals i culturals i dóna prioritat al desenvolupament de nous marcs teòrics, des de l’ontologia social fins a l’ètica de les cures, o les teories cosmopolites de la democràcia, els drets humans i la justícia global.

 

Educación XXI

Espanya (castellà) | Educació | Factor d'impacte: 3,265 | Quartil: Q1

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/index

Revista científica que vol contribuir a la difusió de la investigació educativa difonent investigacions, assajos i experiències innovadores contrastades en qualsevol dels seus camps d’intervenció educativa.

 

International Journal of Educational Research 

Regne Unit (anglès) | Educació | Factor d'impacte: 1,976 | Quartil: Q3

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-educational-research

Revista que publica manuscrits de recerca en el camp de l’educació. L'objectiu de la revista es publicar investigacions d'alta qualitat sobre temes de rellevància internacional en contextos educatius.

 

Psicología Educativa

Espanya (castellà) | Psicologia, Educació | Factor d'impacte: 1,25 | Quartil: Q3

https://journals.copmadrid.org/psed/

Revista científico-professional espanyola, de caràcter multidisciplinari, que promou tant l'aportació teòrica com la investigació experimental i professional de psicòlegs i professionals afins a l'àmbit educatiu. El seu objectiu és compartir temes d'interès comú en processos cognitius, afectius i culturals en l'adquisició de coneixement, com en àrees d'intervenció i innovació educativa. Per això convida investigadors relacionats amb l'àmbit educatiu (psicòlegs, antropòlegs, sociòlegs, tecnòlegs educatius), educadors i orientadors en diversos àmbits, psicòlegs educatius, avaluadors, tècnics de computació i tecnologies de la informació aplicades a l'educació a enviar els seus treballs a aquesta revista. Accepta manuscrits inèdits i originals d'interès per als psicòlegs i que siguin una contribució al coneixement corresponent a l'àmbit de la psicologia de l'educació.

 

British Educational Research Journal

Regne Unit (anglès) | Educació i investigació educativa | Factor d'impacte: 2,752 | Quartil: Q2

https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/journal/14693518

Publicació internacional revisada per parells que vol publicar articles d’interès per a investigadors en educació i que vol ser un dels principals focus de publicació d’investigacions educatives de tot el món. Té un enfocament interdisciplinari i inclou informes d’estudis de casos, experiments, debats sobre qüestions conceptuals i metodològiques i sobre supòsits subjacents en la investigació educativa, sobre investigacions en curs i ressenyes de llibres.

 

Cambridge Journal of Education

Regne Unit (anglès) | Educació i investigació educativa | Factor d'impacte: 2,2 | Quartil: Q3

https://www.tandfonline.com/toc/ccje20/current

Revista que publica articles arbitrats originals sobre tots els aspectes de l’educació, fent èmfasi particular en el treball que contribueix a una comprensió compartida entre investigadors acadèmics, teòrics, professors en exercici, responsables polítics i administradors educatius. La revista també busca publicar manuscrits que ofereixin noves perspectives sobre àrees específiques de l'educació.

 

Revista Española de Pedagogía

Espanya (castellà) | Educació | Factor d'impacte: 1,612 | Quartil: Q3

https://revistadepedagogia.org/

Revista amb vocació universal. Publica manuscrits d'arreu de món, sempre que els editors considerin que tenen un interès general, responguin a les exigències científiques específiques i ajudin tant a il·luminar les diferents dimensions de l'acció educativa com a exercir una pràctica professional més humanitzadora, més crítica i més eficaç. Per tant, no hi ha una limitació de temes ni de metodologia.

 

Education as Change

Sud-Àfrica (anglès) | Educació i investigació educativa | Factor d'impacte: 0,667 | Quartil: Q4

https://www.tandfonline.com/toc/redc20/current

Revista acadèmica acreditada i revisada per parells que publica articles originals que reflexionen críticament sobre qüestions d’igualtat en educació i sobre les formes en què les pràctiques educatives contribueixen a la transformació en contextos no formals, formals i informals. Es fomenta la contribució de i sobre comunitats marginades i de diferents tradicions de coneixement. Tot i que es fomenta un tipus de recerca especialitzat, s’espera que els autors escriguin per a un públic més ampli d’investigadors i professionals de l’educació sense perdre la profunditat i el rigor conceptual i teòric.

 

International Journal for Educational and Vocational Guidance

Països Baixos (anglès) | Educació i investigació educativa. Psicologia aplicada | Factor d'impacte: 1,463 | Quartil: Q4

https://www.springer.com/journal/10775

Revista que publica articles relacionats amb el treball i el lleure, el desenvolupament professional, l’assessorament i l'orientació professional i l’educació professional. Té un contingut internacional, com ara estudis comparatius, perspectives multiculturals o interculturals, a més d’incloure temes d’ampli interès internacional, com ara desenvolupaments teòrics i qüestions ètiques. La revista també conté importants novetats nacionals que tenen un interès més ampli. Tots els articles tenen implicacions per a la pràctica.

 

Journal of Social Work Education

Estats Units (anglès) | Treball social, educació i investigació educativa | Factor d'impacte: 1,377 | Quartil: Q4

https://www.tandfonline.com/toc/uswe20/current

Revista professional arbitrada que publica sobre treball social i benestar social. El seu propòsit és servir de fòrum d’intercanvi creatiu sobre tendències, innovacions i problemes rellevants per a l’educació en treball social en els nivells de grau, màster i postgrau. Els manuscrits enviats a JSWE haurien d’abordar qüestions rellevants per a l’educació i formació dels treballadors socials a tots els nivells o enfocaments innovadors de la pràctica del treball social i les seves implicacions educatives. Els articles han de ser originals, tenir una base conceptual o empírica sòlida i estar ben argumentats.

 

Research on Social Work Practice

Estats Units (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 2,236 | Quartil: Q2

https://journals.sagepub.com/home/rsw

Revisada per parells i publicada vuit vegades a l’any, és una revista dedicada a la publicació d’investigacions empíriques sobre els mètodes d’avaluació i els resultats de la pràctica del treball social. Els programes d’intervenció coberts inclouen l’anàlisi del comportament i la teràpia; psicoteràpia o assessorament amb persones; gestió de casos i educació.

 

Ethical Perspectives

Bèlgica (anglès) | Ètica | Factor d'impacte: 0,212 | Quartil: Q4

https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal.php&code=EP

Revista que busca ser un fòrum internacional per a la promoció del diàleg entre l’ètica fonamental i l’ètica aplicada. Les perspectives ètiques, per tant, pretenen estimular la reflexió i el diàleg en profunditat entre investigadors en totes les àrees sobre qüestions ètiques profundes en àmbits com l’economia contemporània, la sociologia, la medicina i l’atenció sanitària, la política, el dret, negocis, relacions laborals o la vida cultural.

 

Social Philosophy & Policy

Regne Unit (anglès) | Ètica, Ciències socials, Interdisciplinar | Factor d'impacte: 0,451 | Quartil: Q4

https://www.cambridge.org/core/journals/social-philosophy-and-policy

Revista interdisciplinària amb èmfasi en els fonaments filosòfics dels debats sobre política social. Les publicacions tenen un format temàtic, examinant una àrea específica de preocupació amb aportacions d’investigadors de diferents disciplines, especialment la filosofia, l'economia, les ciències polítiques i el dret. Tot i que no és una revista sobre polítiques públiques, alguns articles de cada número solen relacionar la teoria amb la pràctica.

 

Journal of Social Philosophy

Estats Units (anglès) | Ètica, Filosofia, Problemàtica social | Factor d'impacte: 1,07 | Quartil: Q3

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679833

Revista que busca publicar enfocaments creatius sobre qüestions pràctiques i normatives de la vida social contemporània, com ara les derivades de formes econòmiques i d’altres formes de globalització, conflictes polítics violents i la multiplicitat d’experiències culturals a tot el món. Fa èmfasi en la comprensió dels contextos socials per a qüestions polítiques, legals, morals i culturals i dona prioritat al desenvolupament de nous marcs teòrics, des de l’ontologia social, l’ètica de les cures o les teories cosmopolites de la democràcia, els drets humans i la justícia global.

 

Journal of Applied Philosophy

Regne Unit (anglès) | Ètica, Filosofia | Factor d'impacte: 1,179 | Quartil: Q3

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14685930

Publicació que cerca proporcionar un fòrum per a la investigació filosòfica que vol contribuir de manera constructiva a problemes de preocupació pràctica. Oberta a l’expressió de diversos punts de vista, la revista aporta anàlisis crítiques sobre diverses àrees i la identificació, justificació i discussió de valors d’atractiu universal. Cobreix un ampli espectre de qüestions relacionades amb el medi ambient, la medicina, la ciència, la política, el dret, l’economia i l’educació.

 

Philosophical Psychology

Regne Unit (anglès) | Psicologia, Multidisciplinar, Ètica | Factor d'impacte: 1,69 | Quartil: Q3

https://www.tandfonline.com/toc/cphp20/current

Revista internacional que busca desenvolupar i enfortir els vincles entre la filosofia i les ciències psicològiques, com a ciències bàsiques en entorns aplicats, mitjançant la publicació de contribucions originals en aquest camp d’estudi i investigació en expansió. A més de psicòlegs i filòsofs, els lectors i col·laboradors de la revista inclouen neurocientífics, lingüistes, informàtics, biòlegs i sociòlegs, que exposen treballs experimentals, teòrics i clínics relacionats amb interessos filosòfics subjacents.

 

Inquiry - An Interdisciplinary Journal of Philosophy

Regne Unit (anglès) | Ètica, Filosofia | Factor d'impacte: 1,87 | Quartil: Q1

https://www.tandfonline.com/toc/sinq20/current

Publicació internacional revisada per parells en totes les àrees de la filosofia. La revista busca ser un fòrum del pensament filosòfic des de diverses perspectives. Publica articles de recerca, simposis, números especials, articles objectius, assaigs, ressenyes i debats crítics.

 

Ethics & Behavior

Estats Units (anglès) | Psicologia, Ètica | Factor d'impacte: 2,086 | Quartil: Q3

https://www.tandfonline.com/loi/hebh20

Aquesta revista publica articles sobre una sèrie de temes relacionats amb diversos problemes morals i de conducta. Aquests assumptes poden incloure, entre d'altres, l'exercici de la responsabilitat ètica i social en els comportaments humans; dilemes ètics o de mala conducta professional en la prestació de serveis humans i de salut; la realització d’investigacions amb participants humans i animals; fraudulència en la gestió o informació de la investigació científica; i qüestions de política pública relacionades amb problemes ètics. També es publiquen anàlisis de casos basades en dades, així com breus resums de casos problemàtics.

 

Ethics

Estats Units (anglès) | Filosofia, Ètica | Factor d'impacte: 3,625 | Quartil: Q1

https://www.journals.uchicago.edu/toc/et/current

Publica treballs acadèmics que cobreixin diversos temes relacionats amb la filosofia moral, política o jurídica des de diverses perspectives intel·lectuals, inclosa la teoria social i política, el dret i l’economia. Els articles de la revista presenten noves teories, apliquen la teoria a qüestions morals contemporànies i se centren en obres històriques que tenen implicacions significatives per a la teoria contemporània. A més dels principals articles, Ethics publica debats crítics, simposis, assaigs de ressenyes i ressenyes de llibres.

 

Journal of Moral Philosophy

Països Baixos (anglès) | Filosofia, Ètica | Factor d'impacte: 0,508 | Quartil: Q4

https://brill.com/view/journals/jmp/jmp-overview.xml

Revista de filosofia moral, política i jurídica amb enfocament internacional. Publica articles sobre totes les àrees de la filosofia normativa, inclosa l’ètica pura i aplicada, així com la teoria moral, jurídica i política. També accepta articles que explorin tradicions no occidentals. La revista busca promoure debats animats per a acadèmics consolidats i per a la comunitat en general.

 

Etikk i Praksis

Noruega (multi-llengua) | Filosofia, Ètica | Factor d'impacte: 0,16 | Quartil: Q4

https://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis

Revista acadèmica d’ètica aplicada i teoria política relacionada. EiP té com a objectiu crear una revista àmplia i única per a la investigació nòrdica dins de l’ètica. Les contribucions es poden centrar en aspectes ètics, polítics o socials del desenvolupament científic i tecnològic en diferents camps, ètica de la investigació i anàlisis del poder normatiu, democràcia i cultura. La revista proporciona un lloc de trobada d’ètica aplicada, ja sigui en biotecnologia, investigació, educació primària i secundària, infància, Internet, cultura, natura, vida empresarial, esports, mitjans de comunicació, medicina, política o d'altres àmbits.

Educational Gerontology

Estats Units (multi-llengua) | Gerontologia, Educació | Factor d'impacte: 1,078 | Quartil: Q3

https://www.tandfonline.com/toc/uedg20/current

Revista que publica investigació original sobre els camps de la gerontologia, l’educació d’adults i les ciències socials i del comportament. Educational Gerontology és l'única revista internacional d'aquest tipus que publica vuit números a l'any.

 

Journal of Gerontological Social Work

Estats Units (anglès) | Gerontologia, Treball social | Factor d'impacte: 1,69 | Quartil: Q3

https://www.tandfonline.com/toc/wger20/current

Publica investigacions sobre treball social gerontològic, incloses la justícia social i econòmica, la salut i el benestar, l’atenció informal i formal i la seguretat i l’abús.

 

Journal of Aging Studies

Estats Units (anglès) | Gerontologia | Factor d'impacte: 2,078 | Quartil: Q2

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-aging-studies

Revista que vol publicar articles acadèmics que ofereixin interpretacions teòricament compromeses i que desafiïn la teoria existent i el treball empíric. No cal que els manuscrits tractin l’àmbit de l’envelliment en general, sinó qualsevol tema pertinent a l’experiència de l’envelliment i relacionat amb les àmplies preocupacions i temàtiques de les ciències socials i del comportament i les humanitats. La revista posa èmfasi en la innovació i la crítica (noves direccions en general) independentment de l'orientació teòrica o metodològica o de la disciplina acadèmica.

 

Research on Ageing

Estats Units (anglès) | Gerontologia | Factor d'impacte: 2,585 | Quartil: Q2

https://journals.sagepub.com/home/roa

Revisada per parells i publicada vuit vegades a l'any, és una revista interdisciplinària dissenyada per reflectir el paper en expansió de la investigació en el camp de la gerontologia social.

 

International Journal of Aging & Human Development

Estats Units (anglès) | Gerontologia, Psicologia del desenvolupament | Factor d'impacte: 2,224 | Quartil: Q4

https://journals.sagepub.com/home/ahd

Publicació sobre els estudis psicològics i socials de l’envelliment i la gent gran. També publica investigacions que introdueixin observacions d'altres camps i que il·luminin el costat "humà" de la gerontologia, o que utilitzin observacions gerontològiques per reflexionar sobre altres camps.

 

European Journal of Ageing

Alemanya (anglès) | Gerontologia | Factor d'impacte: 2,711 | Quartil: Q2

https://www.springer.com/journal/10433

Revista que publica articles sobre l’envelliment a tot el món. Publica manuscrits originals sobre els aspectes socials, de comportament i de salut relacionats amb l’envelliment, fomentant un enfocament integrat entre aquests aspectes. Els editors posen èmfasi en la investigació empírica, incloses les meta-anàlisis, però també consideren la publicació d'articles conceptuals, com les contribucions metodològiques. La revista pretén contribuir a la formulació de millors polítiques i al desenvolupament de millors pràctiques al servei d’adults grans.

 

The Gerontologist

Estats Units (anglès) | Gerontologia | Factor d'impacte: 5,271 | Quartil: Q1

https://academic.oup.com/gerontologist

Revista de la The Gerontological Society of America que publica investigacions i anàlisis aplicades i multidisciplinàries sobre qüestions socials relacionades amb l'envelliment humà. Publica manuscrits de diversos tipus: articles de recerca, articles de revisió i fòrums, entre d'altres.

 

Geriatrics & Gerontology International

Japó (anglès) | Gerontologia, Ciències socials | Factor d'impacte: 2,73 | Quartil: Q2

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14470594

Publicació oficial de la Japan Geriatrics Society, que busca reflectir la importància creixent de la matèria en les economies desenvolupades i la seva particular importància per a un país com el Japó amb una gran població envellida. Geriatrics & Gerontology International és ara una publicació internacional amb aportacions de tot el món i publicada mensualment.

 

Journal of Applied Gerontology

Estats Units (anglès) | Gerontologia | Factor d'impacte: 3,2 | Quartil: Q1

https://journals.sagepub.com/home/jag

Revisada per parells i publicada mensualment, aquesta revista proporciona un fòrum internacional d’informació que té una aplicabilitat clara i immediata en la salut, l’atenció i la qualitat de vida dels adults ancians. Busca oferir una cobertura completa de totes les àrees de la pràctica i polítiques gerontològiques, com ara la cura, l’exercici físic i la mort, l’ètnia i l’envelliment, la tecnologia i l’atenció, els serveis i el suport a llarg termini, la salut mental i la sexualitat.

 

Gerontology

Suïssa (anglès) | Geriatria, Gerontologia | Factor d'impacte: 5,14 | Quartil: Q1

https://www.karger.com/Journal/Home/224091

Revista més antiga del camp, amb diverses seccions temàtiques. A la secció clínica, publica treballs sobre l’etiologia, la patogènesi, la prevenció i el tractament de malalties relacionades amb l’edat des d’un punt de vista gerontològic i no pas geriàtric. La secció experimental conté aportacions actualitzades de la investigació gerontològica bàsica. Els articles sobre el desenvolupament del comportament i temes relacionats es publiquen a la secció de ciències del comportament. Els aspectes bàsics de la regeneració en diferents sistemes biològics experimentals, així com en el context d’aplicacions mèdiques, es tracten a la secció regenerativa, mentre que la secció tecnològica conté informació important sobre els principals avenços tecnològics d'aplicació en el camp de la gerontologia.

Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

Espanya (castellà) | Psicologia aplicada | Factor d'impacte: 2,478 | Quartil: Q3

https://journals.copmadrid.org/jwop/

Revista que publica principalment investigacions empíriques d'interès per als psicòlegs, que siguin una contribució al coneixement i corresponents a tots els àmbits de la psicologia del treball i les organitzacions, recursos humans, comportament organitzacional, psicologia del personal, així com als aspectes conductuals, cognitius i neurocientífics de les relacions laborals.

 

Human Service Organizations: Management Leadership & Governance

Regne Unit (anglès) | Treball social, Administració Pública | Factor d'impacte: 1,559 | Quartil: Q4

https://www.tandfonline.com/toc/wasw21/current

Revista dedicada a la investigació i pràctica actuals en organitzacions de serveis humans sense ànim de lucre i del sector públic. Vol publicar manuscrits relacionats amb qüestions de gestió contemporània, lideratge i governança a les quals s’enfronten les organitzacions de serveis humans. També publica articles relacionats amb l’adaptació organitzativa a les polítiques i demandes fiscals, dinàmiques interorganitzatives, desenvolupament i implementació de programes, gestió de recursos humans, diversitat en les organitzacions i promoció i monitorització de la mesura de la qualitat.

 

Nonprofit Management & Leadership

Estats Units (anglès) | Administració pública, Gestió | Factor d'impacte: 3,044 | Quartil: Q2

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15427854

Revista trimestral revisada per parells que publica sobre tots els aspectes de la gestió i el lideratge importants per a les organitzacions sense ànim de lucre. Cada número de NML vol oferir als seus lectors reflexions acadèmiques sobre les preocupacions comunes de gestors, líders i consells directius d'organitzacions sense ànim de lucre, inclosos els serveis socials, les arts, l'educació, les fundacions, el desenvolupament comunitari i la religió.

 

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly

Estats Units (anglès) | Problemàtica social | Factor d'impacte: 3,142 | Quartil: Q2

https://journals.sagepub.com/home/nvs

Revisada per parells i publicada bimensualment, és una revista internacional interdisciplinària que publica investigacions sobre el tercer sector amb l'objectiu de millorar el coneixement sobre el funcionament d'organitzacions sense ànim de lucre, promovent la investigació, la discussió i l'anàlisi del camp. NVSQ vol proporcionar un fòrum per a que investigadors de tot el món publiquin articles des de diverses perspectives disciplinàries.

 

Social Policy and Administration

Regne Unit (anglès) | Problemàtica social, Estudis del desenvolupament, Treball social, Administració pública | Factor d'impacte: 2,738 | Quartil: Q3

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679515

Revista que, tot i la seva tradició acadèmica, també busca engendrar debats sobre qüestions d’actualitat i controvertides. Els números típics contenen articles agrupats al voltant d’un tema. La revista té un abast internacional. Rep contribucions d'investigadors de tot el món i cobreix qüestions de política social no només a Europa, sinó també als EUA, Canadà, Austràlia i Àsia Pacífic.

 

Journal of Responsible Innovation

Regne Unit (anglès) | Història, Filosofia, Ètica, Problemàtica social, Gestió | Factor d'impacte: 4,034 | Quartil: Q1

https://www.tandfonline.com/toc/tjri20/current

Revista que vol proporcionar un fòrum per a debats sobre l’avaluació normativa i la governança de la innovació basada en el coneixement. El JRI ofereix als humanistes, científics socials, analistes de polítiques i estudiosos del dret i científics i enginyers l’oportunitat d’articular, enfortir i criticar les relacions entre els enfocaments d’innovació responsable. Accepta manuscrits amb diversos enfocaments, incloent-hi l'ètica, l'avaluació de tecnologia, la governança, la sostenibilitat, la integració sociotècnica, entre d'altres.

 

Innovation: Organization & Management

Australia (anglès) | Gestió | Factor d'impacte: 2,372 | Quartil: Q4

https://www.tandfonline.com/toc/rimp20/current

Revista que publica articles d'investigació sobre la innovació dins i entre les organitzacions. La revista s’adreça a acadèmics en gestió, estratègia, innovació, emprenedoria, teoria organitzativa i comportament organitzatiu, i vol publicar manuscrits fonamentats en diverses tradicions disciplinàries, teòriques i metodològiques. Publica contribucions empíriques i teòriques.

 

Management Learning

Regne Unit (anglès) | Gestió | Factor d'impacte: 4,952 | Quartil: Q4

https://journals.sagepub.com/home/mlq

Revista internacional revisada per parells que publica articles teòrics, empírics i exploratoris originals sobre la direcció d'organitzacions.

 

European Journal of Innovation Management

Regne Unit (anglès) | Gestió | Factor d'impacte: 4,691 | Quartil: Q2

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1460-1060g

Revista que publica investigacions sobre tots els aspectes de la gestió de la innovació, que explorin nous contextos com ara, però no només, els serveis, les organitzacions del sector públic i les empreses socials i comunitàries (innovació social), a un o diversos nivells (inclòs l’equip o projecte, organitzatiu, regional, nacional i internacional).

 

Administration & Society

Estats Units (anglès) | Administració pública | Factor d'impacte: 2,69 | Quartil: Q3

https://journals.sagepub.com/home/aas

Publicada deu vegades a l’any, revista que busca fomentar la comprensió de les organitzacions de serveis públics i humans, els seus processos administratius i el seu efecte sobre la societat.

Journal for the Study of Education and Development, Infancia y Aprendizaje

Regne Unit (multi-llengua) | Educació | Factor d'impacte: 0,854 | Quartil: Q4

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=702

Revista internacional de psicologia del desenvolupament i de l'educació que admet enfocaments tant de recerca bàsica sobre els processos d'aprenentatge i desenvolupament en l'ésser humà, com de recerca aplicada i d'intervenció en els àmbits educatius, al llarg del cicle vital. Publicació que va dirigida a investigadors del desenvolupament i l'educació, professionals de l'educació (orientadors, educadors) i de la intervenció social (psicòlegs infantils, psicopedagogs).

 

Psicología Educativa

Espanya (castellà) | Psicologia, Educació | Factor d'impacte: 1,25 | Quartil: Q3

https://journals.copmadrid.org/psed/

Revista cientifico-professional espanyola, de caràcter multidisciplinari, que promou tant l'aportació teòrica com la investigació experimental i professional de psicòlegs i professions afins en l'àmbit educatiu. El seu objectiu és compartir temes de comú interès en processos cognitius, afectius i culturals en l'adquisició del coneixement, així com en àrees d'intervenció i innovació educativa. Accepta articles d'investigadors relacionats amb l'àmbit educatiu (psicòlegs, antropòlegs, sociòlegs, tecnòlegs educatius, TC) d'educadors i orientadors en diversos àmbits, de psicòlegs educatius, d'avaluadors i de tècnics de computació i tecnologies de la informació aplicades a l'educació.

 

Child and Adolescent Social Work Journal

Estats Units (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 1,862 | Quartil: Q2

https://www.springer.com/journal/10560?gclid=Cj0KCQjwub-HBhCyARIsAPctr7xZ-sYH9MzYOty3qpHZM8oMctKYEoVNI_njp5YtlgQ9AcgS4NI_QwQaAiOJEALw_wcB

Revista que publica articles originals que se centrin en la pràctica del treball social amb nens, adolescents i les seves famílies. La revista tracta temes actuals en el camp del treball social a nivell teòric, sorgits de la pràctica directa, d'investigació o de política social.

 

Children & Society

Regne Unit (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 1,952 | Quartil: Q2

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990860

Revista internacional i interdisciplinària que publica investigacions sobre tots els aspectes de la infància i les polítiques i serveis per a nens i joves. Publicat en nom de l’Oficina Nacional de la Infància, Children & Society vol ser un recurs clau per a professionals, responsables polítics i acadèmics que busquin comprendre els nens i els joves de les societats contemporànies i els problemes que afecten les seves vides.

 

Child & Family Social Work

Regne Unit (anglès) | Estudis de la familia, Treball social | Factor d'impacte: 2,386 | Quartil: Q2

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652206

Revista que vol proporcionar un fòrum on investigadors, professionals, responsables polítics i gestors del camp intercanvïin coneixements i bones pràctiques. La revista vol promoure el benestar dels nens i les seves famílies a tot el món. Child & Family Social Work publica contribucions originals sobre qüestions de recerca, teoria, polítiques i pràctiques en el camp del treball social amb nens i les seves famílies. Vol donar una dimensió internacional a la disciplina i la pràctica del treball social infantil i familiar.

 

Family Relations

Estats Units (anglès) | Estudis de la familia, Treball social | Factor d'impacte: 3,082 | Quartil: Q1

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17413729

Revista internacional d’estudis familiars aplicats. És una revista del Consell Nacional de Relacions Familiars. Vol ser una lectura obligatòria per a tots els professionals que treballin amb famílies, inclosos: educadors, terapeutes matrimonials i familiars, investigadors i especialistes en polítiques socials.

 

Journal of Family Social Work

Estats Units (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 0,62 | Quartil: Q3

https://www.tandfonline.com/toc/wfsw20/current

Publicació que busca ser un fòrum on es reuneixin diversos professionals per debatre sobre el treball social familiar, mostrant tant les diferències com els punts en comú entre les opinions dels treballadors socials sobre la pràctica familiar. Busca publicar articles d'investigació, sobre teories i pràctiques que augmentin la comprensió de la parella i la família, els mètodes innovadors d’investigació dels investigadors i promoguin la col·laboració entre acadèmics, clínics i investigadors.

 

Young

Regne Unit (anglès) | Sociologia, Ciències socials, interdisciplinar | Factor d'impacte: 1,635 | Quartil: Q2

https://journals.sagepub.com/home/you

L’objectiu de YOUNG és portar les experiències dels joves al centre de l'anàlisi amb la finalitat d’enfortir i promoure la investigació juvenil multidisciplinària, contemporània i històrica amb perspectiva internacional. La revista és un fòrum de debat crític i publica articles de tots els països i contextos.

 

Youth & Society

Estats Units (anglès) | Problemàtica social, Sociologia, Ciències socials, interdisciplinar | Factor d'impacte: 2,923 | Quartil: Q1

https://journals.sagepub.com/home/yas

Revisada per parells i publicada vuit vegades a l'any, és una revista multidisciplinària que se centra en qüestions relacionades amb la població de 10 a 24 anys. També es tracten qüestions de transició de la infància a l’adolescència i de l’adolescència a l’edat adulta, així com els factors socials, contextuals i polítics que influeixen en un desenvolupament adolescent sa.

 

Journal of Youth and Adolescence

Estats Units (anglès) | Psicologia | Factor d'impacte: 4,381 | Quartil: Q1

https://www.springer.com/journal/10964

Revista que vol ser una eina de comunicació entre psicòlegs, psiquiatres, biòlegs, criminòlegs, educadors i investigadors de moltes altres disciplines relacionades que tractin el tema de la joventut i l’adolescència. La revista publica anàlisis quantitatives, articles teòrics i articles de revisió exhaustius.

Journal of Immigrant & Refugee Studies

Estats Units (anglès) | Demografia, Estudis ètnics, Sociologia | Factor d'impacte: 3,547 | Quartil: Q1

https://www.tandfonline.com/loi/wimm20

Publicació revisada per parells, interdisciplinària i d’abast internacional. Cobreix estudis sobre migracions i refugiats, amb una cobertura global, en continguts i temes. La revista publica investigacions teòriques i empíriques completes sobre la governança de la migració, la integració de migrants / refugiats i les polítiques i pràctiques relacionades. La revista privilegia perspectives internacionals i comparatives, però també accepta estudis de casos centrats en grups, regions o països específics. Accepta tant enfocaments metodològics quantitatius com qualitatius.

 

International Migration

Suïssa (multi-llengua) | Demografia | Factor d'impacte: 1,946 | Quartil: Q3

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682435

Revista científica sobre qüestions migratòries analitzades per demògrafs, geògrafs, economistes, sociòlegs, politòlegs i altres científics socials d'arreu del món. Cobreix tot el camp de les polítiques en matèria de migració internacional, prestant atenció no només a una àmplia gamma de temes que reflecteixen les preocupacions polítiques, sinó també a la cobertura de totes les regions del món. Els problemes relacionats amb tot el "cicle de migració" des de l'origen, el trànsit, la destinació, el retorn i la reintegració són rellevants per a la revista. La diversitat geogràfica i les contribucions basades en investigacions multidisciplinàries són prioritats particulars de la revista.

 

Migration Studies

Regne Unit (anglès) | Demografia | Factor d'impacte: 1,917 | Quartil: Q3

https://academic.oup.com/migration

Revista internacional en línia dedicada a l'anàlisi acadèmica dels determinants, processos i resultats de la migració humana en totes les seves manifestacions. La revista dona la benvinguda a articles llargs, notes d’investigació i ressenyes de llibres i pel·lícules. Es dona prioritat als articles metodològics, comparatius i teòrics. La revista també publica números especials ocasionals.

 

Journal of Refugee Studies

Regne Unit (anglès) | Demografia, Estudis ètnics | Factor d'impacte: 2,675 | Quartil: Q2

https://academic.oup.com/jrs

Revista que vol proporcionar un fòrum per explorar el complex tema de la migració forçada i les diferents respostes que s'hi donen a nivell local, nacional, regional i internacional. El Journal publica investigacions originals i s'interessa per l'anàlisi de totes les experiències de les persones desplaçades per força. S'accepten contribucions que desenvolupin comprensions teòriques de la migració forçada o aprofundeixin en l'anàlisi de conceptes, polítiques, pràctiques i experiències de desplaçament, així com nous debats metodològics i nous enfocaments per investigar la migració forçada. JRS és una revista acadèmica multidisciplinària; els articles publicats al JRS haurien de contribuir clarament i analíticament al camp dels estudis sobre migracions forçades i refugiats, mitjançant avenços teòrics, històrics, comparatius i / o metodològics.

 

Journal of Ethnic and Migration Studies

Regne Unit (anglès) | Demografia, Estudis ètnics | Factor d'impacte: 5,34 | Quartil: Q1

https://www.tandfonline.com/toc/cjms20/current

Revista que publica articles d'investigació sobre les diverses formes de migració i les seves conseqüències, juntament amb articles sobre conflictes ètnics, discriminació, racisme, nacionalisme, ciutadania i polítiques d’integració. Les contribucions a la revista, totalment arbitrades, són especialment ben rebudes quan són el resultat d’una investigació empírica original que faci una contribució clara al camp de la migració.

 

European Journal of Migration and Law

Regne Unit (anglès) | Demografia, Dret | Factor d'impacte: 0,929 | Quartil: Q3

https://brill.com/view/journals/emil/emil-overview.xml

Publicació trimestral sobre la legislació i polítiques migratòries amb èmfasi específic en la Unió Europea, el Consell d’Europa i les activitats migratòries de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa. Aquesta revista es diferencia d’altres revistes sobre migració pel fet de centrar-se tant en la legislació com en la política dins del camp de la migració, enlloc d’examinar les polítiques d’immigració i migracions des d’una perspectiva totalment sociològica. La revista és una iniciativa del Centre for Migration Law de la Universitat de Nimega, en cooperació amb el Grup de Polítiques de Migració amb seu a Brussel·les.

 

International Migration Review

Estats Units (multi-llengua) | Demografia | Factor d'impacte: 2,901 | Quartil: Q2

https://journals.sagepub.com/home/mrx

Revista interdisciplinària creada per fomentar i facilitar l’estudi de tots els aspectes sociodemogràfics, històrics, econòmics, polítics, legislatius, espacials, socials i culturals de la mobilitat humana. Mitjançant un enfocament interdisciplinari i des d’una perspectiva internacional, IMR proporciona un fòrum dedicat exclusivament a l’anàlisi i la revisió dels moviments internacionals de població. Cerca manuscrits que parlin de qüestions de rellevància en les ciències socials sobre migració internacional, així com manuscrits que impulsin els coneixements existents sobre migracions internacionals en noves direccions metodològiques, empíriques i conceptuals.

 

Intercultural Pragmatics

Alemanya (anglès) | Lingüística | Factor d'impacte: 0,875 | Quartil: Q2

https://www.degruyter.com/journal/key/IPRG/html

Publicació completament revisada per parells, que té l'objectiu de promoure el desenvolupament de la teoria pragmàtica i la competència intercultural mitjançant la publicació d’investigacions centrades en qüestions teòriques generals, més d’una llengua i cultura, o varietats d’una llengua.

 

International Journal of Intercultural Relations

Estats Units (anglès) | Sociologia, ciències socials, psicologia social | Factor d'impacte: 2,667 | Quartil: Q2

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-intercultural-relations

IJIR es dedica a avançar en el coneixement i la comprensió de la teoria, la investigació i la pràctica en el camp de les relacions interculturals, inclosos, entre d'altres, temes com l'aculturació i la integració d'immigrants; relacions intergrupals i comunicació intercultural, que tenen implicacions en l'acció social. La revista publica investigacions empíriques quantitatives i qualitatives. Es dona prioritat als manuscrits que uneixin teoria i investigació amb aplicacions en les àrees d’educació, salut, benestar social i desenvolupament organitzatiu i comunitari. L’IJIR proporciona un fòrum interdisciplinari per a acadèmics en camps de la psicologia, la comunicació, l’educació, la gestió, la sociologia i disciplines afins. Per publicar-se a l’IJIR, els manuscrits s’han de centrar en processos interculturals i s’han de fonamentar en teories d’adaptació, comunicació o aprenentatge interculturals.

 

Language and Intercultural Communication

Regne Unit (anglès) | Lingüística | Factor d'impacte: 1,903 | Quartil: Q2

https://www.tandfonline.com/toc/rmli20/current

Revista que promou una comprensió interdisciplinària de la interacció entre el llenguatge i la comunicació intercultural. Per tant, accepta articles d'investigació sobre la comunicació intercultural, especialment quan exploren la importància dels aspectes lingüístics, sobre tot en l’aprenentatge de llengües estrangeres, des d'una perspectiva intercultural. La revista també accepta articles d'investigació sobre les fronteres entre llengües i cultures, i sobre les implicacions de les qüestions lingüístiques i interculturals per al món laboral.

Journal of Leisure Research

Estats Units (anglès) | Oci, Esport, Turisme, Sociologia | Factor d'impacte: 2,561 | Quartil: Q2

https://www.tandfonline.com/loi/ujlr20

Revista estatunidenca centrada en la publicació d’articles acadèmics de tipus interdisciplinari vinculats a les àrees del lleure i la manera com la salut i el benestar humà es relacionen amb els diferents camps del lleure, tant a nivell individual com comunitari. El ventall de perspectives de fonamentació acadèmica del lleure sobre les quals la revista publica inclouen la social, la psicològica, la cultural, la política i l’ambiental.

 

Leisure Sciences

Regne Unit (anglès) | Oci, Esport, Turisme, Sociologia | Factor d'impacte: 2,75 | Quartil: Q2

https://www.tandfonline.com/toc/ulsc20/current

Revista estadounidenca que publica manuscrits sobre els aspectes psicològics del lleure, la relació entre el lleure i la gerontologia, l’economia del lleure, el lleure urbà i el lleure vinculat al turisme.

 

Leisure Studies

Regne Unit (multi-llengua) | Oci, Esport, Turisme | Factor d'impacte: 2,949 | Quartil: Q3

https://www.tandfonline.com/loi/rlst20

Revista de la Leisure Studies Association (Associaciód’Estudis sobre el Lleure), publicada al Regne Unit des de l’any 1982. Els articles que publica comprenen un vast horitzó d’estudis teòrics sobre el lleure dins el camp de les ciències humanes, volent promoure una anàlisi crítica de temes vinculats al camp del lleure com l’art, el turisme, les dimensions culturals, el lleure virtual, el lleure urbà i rural, entre d'altres.

 

Journal of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education

Regne Unit (anglès) | Educació i investigació educativa, Oci, Esport, Turisme | Factor d'impacte: 1,762 | Quartil: Q4

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-hospitality-leisure-sport-and-tourism-education

Revista educativa, revisada per parells, que té com a objectiu promoure, potenciar i difondre la investigació, les bones pràctiques i la innovació en tots els aspectes de l’educació superior en hostaleria, oci, esport i turisme, i esdeveniments al seu públic principal, inclosos professors, investigadors, empresaris i responsables polítics.

 

Sport Education and Society

Regne Unit (anglès) | Educació i investigació educativa, Oci, Esport, Turisme | Factor d'impacte: 4,119 | Quartil: Q2

https://www.tandfonline.com/toc/cses20/current

Revista internacional que publica investigacions en ciències socials sobre pedagogia, polítiques i l’àmplia gamma de qüestions socials, culturals, polítiques i ètiques associades a l’activitat física, l’esport i la salut. La revista es concentra tant en les formes, els continguts i els contextos de l’educació física, l'esport i l'educació per a la salut que es troben a les escoles, col·legis i altres llocs d’educació formal, així com en les pedagogies del joc, la cal·listènia, la gimnàstica, l’esport i l’oci que es troben en contextos familiars, clubs esportius, indústria del lleure, estudis privats, escoles de dansa i centres de rehabilitació.

 

Children and Youth Services Review

Estats Units (anglès) | Estudis familiars, Treball social | Factor d'impacte: 2,393 | Quartil: Q2

https://www.journals.elsevier.com/children-and-youth-services-review

Revista internacional multidisciplinària que se centra en nens, joves i famílies i en els sistemes dissenyats per a donar-los suport. La revista vol ser un fòrum per a la difusió d'investigacions rigoroses i rellevants per a polítiques, intervencions, programes i serveis destinats a millorar el benestar d'aquests grups. La revista accepta treballs acadèmics originals que incloguin investigacions empíriques, desenvolupaments metodològics, perspectives teòriques i avaluacions de pràctiques i polítiques relacionades amb serveis que abordin factors individuals i socials que afecten negativament el benestar dels nens, joves i adults joves de 0 a 25 anys i les seves famílies.

 

Child and Youth Care Forum

Estats Units (anglès) | Psicología del desenvolupament | Factor d'impacte: 1,596 | Quartil: Q2

https://www.springer.com/journal/10566

Publicació multidisciplinària revisada per parells que accepta articles de recerca empírics originals i revisions teòriques sobre nens, joves i famílies. Les contribucions són enviades per investigadors, professionals i metges de totes les disciplines relacionades amb la psicologia infantil, la primera infància, l’educació, l’antropologia mèdica, la pediatria, la psicologia pediàtrica, la psiquiatria, les polítiques públiques, la psicologia escolar/educativa, el treball social i la sociologia, així com agències governamentals i organitzacions corporatives i sense ànim de lucre que busquen avançar en el coneixement i la pràctica actuals.

 

Journal of Adolescence

Estats Units (anglès) | Psicología del desenvolupament | Factor d'impacte: 3,251 | Quartil: Q2

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-adolescence

Revista internacional, àmplia i transversal, que vol tractar qüestions d’importància professional i acadèmica relacionades amb el desenvolupament entre la pubertat i l’assoliment de la condició d’adult a la societat. Se centra específicament en el desenvolupament de l’adolescència: el canvi en el temps o la negociació de qüestions específiques per edat i transicions de la vida. L’objectiu de la revista és fomentar la investigació i les bones pràctiques mitjançant la publicació d’estudis empírics, revisions integratives i avenços teòrics i metodològics.

Theory and Research in Social Education

Regne Unit (anglès) | Educació | Factor d'impacte: 3,645 | Quartil: Q1

https://www.socialstudies.org/publications/theory-and-research-social-education

Revista que vol estimular i difondre la investigació i el pensament sistemàtic sobre el camp de l'educació social. El seu propòsit és fomentar la creació i l’intercanvi d’idees i resultats de la investigació, per tal d'ampliar el coneixement i la comprensió dels propòsits, les condicions i els efectes de l’escolarització i l’educació sobre la societat i les relacions socials. Accepta manuscrits que analitzin estudis conceptuals o empírics d’educació social.

 

International Social Work

Regne Unit (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 1,349 | Quartil: Q4

https://journals.sagepub.com/home/isw

Revista acadèmica revisada per parells dissenyada per ampliar coneixements i promoure la comunicació en els camps del desenvolupament social, el benestar social i els serveis humans. El seu focus principal se centra en temes internacionals en la prestació de serveis.

 

International Journal of Social Welfare

Regne Unit (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 1,957 | Quartil: Q2

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14682397

Revista que publica articles originals en anglès sobre benestar social i treball social que se centrin en migracions, economia, polítiques, salut, gènere, edat, classe o salut mental. El seu enfocament interdisciplinari i la seva perspectiva comparativa vol afavorir l'examen dels problemes de benestar social més urgents de la nostra època, mitjançant contribucions d'investigadors de diverses branques de les ciències socials aplicades.

 

Research on Social Work Practice

Estats Units (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 2,236 | Quartil: Q2

https://journals.sagepub.com/home/rsw

Revisada per parells i publicada vuit vegades a l’any, és una revista dedicada a la publicació d’investigacions empíriques sobre els mètodes d’avaluació i els resultats de la pràctica del treball social. Els programes d’intervenció coberts inclouen l’anàlisi del comportament i la teràpia; psicoteràpia o assessorament amb persones; gestió de casos i educació.

 

Journal of Social Work

Regne Unit (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 2,292 | Quartil: Q2

https://journals.sagepub.com/home/jsw

Publicació que vol ser un fòrum per a la publicació, difusió i debat d’idees clau i recerca en treball social. La revista té com a objectiu avançar en la comprensió teòrica, donar forma a les polítiques públiques i informar sobre la pràctica del treball social. Accepta articles de totes les àrees del treball social.

 

Journal of Social Policy

Regne Unit (anglès) | Problemàtica social, Treball social, Administració pública | Factor d'impacte: 3,269 | Quartil: Q2

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-social-policy

Revista que inclou articles sobre tots els aspectes de la política social en un context internacional. Fa especial èmfasi en articles que intentin contribuir a debats sobre la direcció futura de la política social, a presentar noves dades empíriques, a avançar en teories o a analitzar qüestions en l'elaboració i implementació de polítiques socials.

 

Social Policy and Administration

Regne Units (anglès) | Problemàtica social, Estudis del desenvolupament, Treball social, Administració pública | Factor d'impacte: 2,738 | Quartil: Q3

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679515

Revista que, tot i la seva tradició acadèmica, també busca engendrar debats sobre qüestions d’actualitat i controvertides. Els números típics contenen articles agrupats al voltant d’un tema. La revista té un abast internacional. Reben contribucions d'investigadores de tot el món i cobreixen qüestions de política social no només a Europa, sinó també als EUA, Canadà, Austràlia i Àsia Pacífic.

 

Journal of Social Service Research

Estats Units (anglès) | Treball Social | Factor d'impacte: 1,033 | Quartil: Q4

https://www.tandfonline.com/toc/wssr20/current

Revista que publica articles exclusivament sobre investigació empírica i la seva aplicació al disseny, lliurament i gestió de nous serveis socials. La revista se centra en la investigació i la pràctica basades en els resultats i presenta els diferents tipus d’investigació d’última generació finançada i no finançada que s’estan duent a terme en aquest camp. Cada número posa de manifest tant les metodologies quantitatives com les qualitatives.

 

Journal of Social Work Practice

Regne Unit (anglès) | Treball Social | Factor d'impacte: 1,219 | Quartil: Q4

https://www.tandfonline.com/toc/cjsw20/current

Publicació que promou l’ús de perspectives psicodinàmiques i sistèmiques per explorar i explicar la pràctica del treball social. Publica articles basats en la investigació empírica, la teoria i l’experiència pràctica del Regne Unit i de tot el món, tots ells revisats de manera anònima per dos revisors parells. La revista té com a objectiu donar suport i animar els professionals i els acadèmics a través d’una exploració profunda i reflexiva de qüestions rellevants per a la pràctica contemporània. El treball social és el focus principal de la revista, però també accepta articles de camps relacionats com l’ajuda interpersonal i els contextos organitzatius i polítics que influeixen en la pràctica, així com articles que ofereixin anàlisis crítiques de la teoria psicodinàmica i sistèmica a la llum d’altres marcs explicatius.

 

Social Service Review

Estats Units (anglès) | Treball Social | Factor d'impacte: 1,55 | Quartil: Q3

https://www.journals.uchicago.edu/toc/ssr/current

Revista que publica investigacions originals sobre qüestions socials urgents i pràctiques prometedores del treball social i les polítiques de benestar social. Els articles de SSR analitzen qüestions des del punt de vista d’un ampli espectre de disciplines, teories i tradicions metodològiques, a nivell individual, familiar, comunitari, organitzatiu i social. Presenta contribucions equilibrades i acadèmiques d’estudis de treball social i assistència social i de membres de les diverses disciplines aliades dedicades a la investigació sobre el comportament humà, els sistemes socials, l’estructura social, la història, les polítiques públiques i els serveis socials.

 

Families in Society - The Journal of Contemporary Social Services

Estats Units (anglès) | Treball Social | Factor d'impacte: 1,149 | Quartil: Q4

https://journals.sagepub.com/home/fis

Revista que publica articles sobre la pràctica i la política del treball social centrats en l'individu. Cobreix els darrers resultats de la investigació, els avenços de la pràctica i la teoria, i la revisió de polítiques relacionades amb els complexos reptes de la vida quotidiana que s'han d'abordar mitjançant un enfocament de la persona i la família en el medi del benestar, les oportunitats i els sistemes adaptatius. Els lectors de la revista provenen dels camps dels serveis socials, l'atenció sanitària i la salut mental/del comportament, l'educació, el desenvolupament de la força de treball, l'habitatge i molts altres camps afins.

Psicología Educativa

Espanya (castellà) | Psicologia, Educació | Factor d'impacte: 1,25 | Quartil: Q3

https://journals.copmadrid.org/psed/

Revista cientifico-professional espanyola, de caràcter multidisciplinari, que promou tant l'aportació teòrica com la investigació experimental i professional de psicòlegs i professions afins en l'àmbit educatiu. El seu objectiu és compartir temes d'interès comú en processos cognitius, afectius i culturals en l'adquisició de coneixement, en àrees d'intervenció i innovació educativa. Per això convida investigadors relacionats amb l'àmbit educatiu (psicòlegs, antropòlegs, sociòlegs, tecnòlegs educatius), educadors i orientadors en diversos àmbits, psicòlegs educatius, avaluadors, tècnics de computació i tecnologies de la informació aplicades a l'educació a enviar els seus treballs a aquesta revista. Accepta manuscrits inèdits i originals d'interès per als psicòlegs i que siguin una contribució al coneixement corresponent a l'àmbit de la psicologia de l'educació.

 

Revista de Psicodidactica

Espanya (castellà) | Educació | Factor d'impacte: 3,225 | Quartil: Q2

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-psicodidactica-243

Aquesta revista publica treballs científics d'acord amb els principis científics més estrictes que contribueixin a l'avenç del coneixement científic en el camp en el qual la psicologia i la didàctica es troben i se solapen. En particular, se centra en la confluència de la psicologia educativa i la didàctica de diferents matèries (llengua, literatura, matemàtiques, ciències socials, ciència experimental, expressió física, expressió musical i expressió plàstica, etc.).

 

Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

Espanya (castellà) | Psicologia aplicada | Factor d'impacte: 2,478 | Quartil: Q3

https://journals.copmadrid.org/jwop/

Revista que publica principalment investigacions empíriques d'interès per als psicòlegs, corresponents a tots els àmbits del que s'anomena psicologia del treball i les organitzacions, recursos humans, comportament organitzacional, psicologia del personal, així com als aspectes conductuals, cognitius i neurocientífics de les relacions laborals, ergonomia i factors humans.

 

Anales de Psicología

Espanya (castellà) | Psicologia, Multidisciplinar | Factor d'impacte: 2,046 | Quartil: Q3

https://revistas.um.es/analesps/issue/view/19951

Revista multidisciplinar de les diverses àrees temàtiques de la psicologia científica. Publica articles originals d'investigació i revisió teòrica, en qualsevol dels seus àmbits bàsics, aplicats i metodològics inclosos dins de la psicologia.

 

Clínica y Salud

Espanya (castellà) | Psicologia clínica | Factor d'impacte: 0,7 | Quartil: Q4

https://journals.copmadrid.org/clysa/

Publica principalment investigacions empíriques d'interès per a psicòlegs, que siguin una contribució a l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut, incloent-hi els següents aspectes d'interès: desenvolupament, validació i aplicació d'instruments d'avaluació psicològica orientats a l'àmbit de la psicologia clínica i de la salut; desenvolupament, validació i aplicació de tècniques i estratègies de tractament psicològic en trastorns d'inici de la infància o l'adolescència, trastorns amnèsics i cognoscitius, trastorns mentals a causa de malaltia mèdica, trastorns relacionats amb substàncies, trastorns psicòtics, de l'estat de ànim, d'ansietat, trastorns somatomorfs, dissociatius, sexuals, de la conducta alimentària, del son, del control d'impulsos, adaptatius i/o de la personalitat; factors ambientals i psicosocials vinculats a la prevenció, diagnòstic, tractament o rehabilitació de malalties mèdiques; estudis sobre promoció de la salut i prevenció de la malaltia; estudis sobre personalitat i la seva avaluació que afectin l'àmbit clínic i de la salut; estudis de revisió crítica i de meta-anàlisi sobre eficàcia terapèutica; estudis metodològics sobre aspectes relacionats amb la psicologia clínica i de la salut.

 

Psychosocial intervention

Espanya (anglès) | Psicologia, Multidisciplinar | Factor d'impacte: 5,083 | Quartil: Q1

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1132-0559

Revista revisada per parells que publica treballs en tots els àmbits rellevants per a la intervenció psicosocial en els nivells individual, familiar, xarxes socials, organització, comunitat i població. La revista emfatitza una perspectiva basada en l'evidència i acull contribucions originals en l'àmbit de la investigació bàsica i aplicada, avaluació de programes i resultats de la intervenció. La revista busca proporcionar evidències científiques que informin sobre la intervenció psicosocial dirigida a problemes socials i comunitaris i a promoure el benestar social i la qualitat de vida. Accepta contribucions de totes les àrees de la psicologia i disciplines afins, com la sociologia, el treball social, la salut pública i l'epidemiologia social.

 

Revista de Psicología Social

Regne Units (multi-llengua) | Psicologia social | Factor d'impacte: 0,617 | Quartil: Q4

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1208

Publicació d'articles originals, bàsicament d'investigació empírica i excepcionalment de revisions teòriques, de totes les àrees de la psicologia social. Va dirigida a investigadors i professionals de la psicologia social i d'altres àrees del coneixement i disciplines relacionades.

 

Spanish Journal of Psychology

Espanya (anglès) | Psicologia, Multidisciplinar | Factor d'impacte: 1,264 | Quartil: Q3

https://www.cambridge.org/core/journals/spanish-journal-of-psychology

Aquesta revista es publica amb l’objectiu de promoure la difusió internacional d’investigacions empíriques rellevants i propostes teòriques i metodològiques en les diverses àrees d’especialització de la psicologia.

 

Psicothema

Espanya (multi-llengua) | Psicologia, Multidisciplinar | Factor d'impacte: 3,89 | Quartil: Q1

http://www.psicothema.com/

Revista d'accés obert, que accepta articles escrits des de qualsevol enfocament teòric o orientació psicològica que vingui avalada per la força de les dades i els arguments. S'admeten treballs tant de recerca bàsica com aplicada, pertanyents a qualsevol àmbit de la psicologia, que prèviament a la seva publicació hagin estat avaluats anònimament per revisors externs.

 

Journal of Community & Applied Social Psychology

Regne Unit (anglès) | Psicologia social | Factor d'impacte: 2,366 | Quartil: Q3

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991298

Revista que publica articles que contribueixin a l'estudi de la psicologia i a la comprensió i resolució de problemes comunitaris i socials. La revista té un interès particular a desenvolupar la psicologia treballant amb aquests temes en entorns del món real i a avançar en la capacitat de la psicologia comunitària i social per promoure la justícia social i la inclusió social. La revista accepta contribucions que posin a prova hipòtesis científiques en entorns naturalistes i facin aportacions teòriques al camp de la psicologia comunitària i la psicologia social. La revista està interessada a fer que la psicologia social tingui un impacte social i que contribueixi concretament al desenvolupament social i comunitari proporcionant idees que es puguin traduir fàcilment en accions.

Clínica y Salud

Espanya (castellà) | Psicologia clínica | Factor d'impacte: 0,7 | Quartil: Q4

https://journals.copmadrid.org/clysa/

El propòsit de la revista és informar de nous avenços en el camp del desenvolupament i afavorir un debat crític sobre el paper que juga l’educació en el desenvolupament. Entre els aspectes del desenvolupament que tracta la revista hi ha el creixement econòmic i la reducció de la pobresa; el desenvolupament humà, el benestar, l'accés als drets humans; la democràcia, la cohesió social, la construcció de pau, la resiliència i la sostenibilitat ambiental. La revista intenta ajudar a posar a disposició dels seus lectors noves teories i comprensions basades en l'evidència quant a l'extensió i la naturalesa del canvi educatiu en diversos entorns. Destaca la importància d'apreciar la interacció de contextos i dinàmiques locals, nacionals, regionals i globals en l'educació i el desenvolupament.

 

Health & Social Care in the Community

Regne Unit (anglès) | Treball social, Salut pública, ambiental i ocupacional | Factor d'impacte: 2,821 | Quartil: Q2

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652524

Revista internacional revisada per parells amb un públic multidisciplinari que inclou treballadors socials, professionals de la salut amb un enfocament comunitari o de salut pública, metges de capçalera, infermeres comunitàries i investigadors i educadors d’atenció social. Vol promoure el pensament crític i el debat informat sobre tots els aspectes de la salut i l’atenció social. Publiquen articles originals que reflecteixin l’àmplia gamma de qüestions polítiques, pràctiques i teòriques que sustenten la prestació d’atenció a la comunitat.

 

Journal of Community Health

Estats Units (anglès) | Polítiques i serveis de salut, Salut pública, ambiental i ocupacional | Factor d'impacte: 1,883 | Quartil: Q4

Publicació revisada per parells, que publica articles originals sobre la pràctica, l’ensenyament i la investigació de la salut comunitària. La cobertura inclou medicina preventiva, noves formes de mà d'obra sanitària, anàlisi de factors ambientals, prestació de serveis d'atenció mèdica i l'estudi d'assegurances mèdiques. Amb l'objectiu de ser un fòrum d’intercanvi d’idees i aclariments, la revista busca incloure articles sobre projectes que tenen un impacte significatiu en l’educació del personal sanitari.

 

Family & Community Health

Estats Units (anglès) | Estudis sobre la família, Salut pública, ambiental i ocupacional | Factor d'impacte: 1,424 | Quartil: Q4

https://journals.lww.com/familyandcommunityhealth/pages/default.aspx

Revista trimestral que té com a objectiu avançar en la comprensió i l'abordatge de les desigualtats sanitàries patides per les poblacions marginades i vulnerables. La revista considera que malgrat les diverses definicions existents de desigualtat en matèria de salut, el que és comú entre elles és que les diferències de risc, incidència, prevalença, tractament o resultats entre les poblacions definides són sistemàtiques, es poden prevenir i són injustes.

 

Health Sociology Review

Austràlia (anglès) | Política i serveis sanitaris, Sociologia | Factor d'impacte: 1,122 | Quartil: Q2

https://www.tandfonline.com/toc/rhsr20/current

Revista que publica investigacions conceptuals i empíriques en sociologia de la salut, la malaltia i la medicina. Publicada tres vegades a l'any, la revista dona prioritat a treballs de recerca originals, articles sobre la teoria i la metodologia en el camp de la sociologia de la salut i números especials sobre qüestions d’importància central per a la sociologia de la salut i camps relacionats.

 

Community Mental Health Journal

Països Baixos (anglès) | Psiquiatria, Serveis i polítiques sanitàries, Salut pública, ambiental i ocupacional | Factor d'impacte: 1,761 | Quartil: Q4

https://www.springer.com/journal/10597

Publicació sobre l’avaluació i millora dels serveis de salut mental del sector públic per a persones afectades per trastorns mentals greus, trastorns emocionals greus i/o addiccions.

 

Social Work in Public Health

Estats Units (anglès) | Treball social, Salut pública, ambiental i ocupacional | Factor d'impacte: 1,128 | Quartil: Q4

https://www.tandfonline.com/toc/whsp20/current

Revista que vol proporcionar un fòrum per als treballadors socials i els professionals de la salut. Se centra en tots els aspectes del treball social, la justícia social i ambiental i les consideracions sanitàries en investigació, pràctica i política. Combinant consideracions conceptuals i pràctiques, Social Work in Public Health vol permetre a autors de moltes disciplines examinar qüestions, preocupacions i preguntes sobre salut i polítiques socials, amb un enfocament en les implicacions per als professionals i els especialistes en treball social i salut pública.

 

Clinical Social Work

Estats Units (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 1,787 | Quartil: Q3

https://www.springer.com/journal/10615

Publicació que vol ser un fòrum internacional dedicat a la publicació d'articles sobre el coneixement clínic de professionals, educadors, investigadors i responsables polítics. La revista, fundada el 1973, publica articles sobre la pràctica clínica contemporània amb individus, parelles, famílies i grups, i accepta publicacions que reflecteixin innovacions en investigacions teòriques, pràctiques, basades en evidències clíniques i enfocaments interdisciplinaris.

 

Health & Social Work

Estats Units (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 1,511 | Quartil: Q3

https://academic.oup.com/hsw

Revista dirigida als professionals dels serveis humans, publica articles sobre els últims avenços en àrees com l'envelliment, el treball clínic, l'atenció a llarg termini, l'oncologia, l'abús de substàncies, la depressió i la salut mental. Els articles també inclouen investigacions, polítiques, serveis especialitzats, garantia de qualitat, formació continuada i altres temes que afecten la prestació de serveis d’atenció mèdica.

 

Social Work in Health Care

Estats Units (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 1,602 | Quartil: Q3 

https://www.tandfonline.com/toc/wshc20/current

Revista dedicada a la teoria, la pràctica i l’administració del treball social en una àmplia varietat d’entorns d’atenció mèdica. Vol proporcionar eines per millorar la pràctica i manteninr-se al dia amb la informació més recent. Aquesta revista publica articles sobre investigació, lideratge, pràctica clínica, gestió, educació, relacions de col·laboració, polítiques de salut social i qüestions ètiques. Els números especials de la revista discuteixen de manera exhaustiva un tema pertinent a la salut.

Revista Internacional de Sociología

Espanya (castellà) | Sociologia | Factor d'impacte: 0,919 | Quartil: Q4

https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia

Publicació científica publicada pel CSIC, editada a l'Institut d'Estudis Socials Avançats, que desitja integrar en el debat intel·lectual del nostre temps les disciplines que principalment representa la sociologia, però també la ciència política, la política social, l'economia, l'antropologia i la filosofia social i moral, prestant una atenció especial al debat que es desenvolupa a Espanya i Llatinoamèrica.

 

Convergencia - Revista de Ciencias Sociales

Mèxic (castellà) | Sociologia | Factor d'impacte: 0,704 | Quartil: Q4

https://convergencia.uaemex.mx/

Publicació científica d'accés obert. El seu objectiu principal és promoure i impulsar la investigació de les ciències socials a Iberoamèrica, així com difondre la ciència com un dels propòsits de la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic. Publica articles en castellà i en anglès, producte de la investigació científica referent a anàlisis o polèmiques sobre teories contemporànies, fets socials, debats actuals i estudis de cas que enriqueixin i ofereixin una nova perspectiva teòrica a les diverses disciplines de les ciències socials, particularment a ciències de la comunicació, ciències polítiques, administració pública i sociologia.

 

Revista Española de Investigaciones Sociologicas

Espanya (multi-llengua) | Sociologia | Factor d'impacte: 0,859 | Quartil: Q4

http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html

Publicació trimestral del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). Va començar a editar-se el 1978 i el seu objectiu és promoure la difusió d'estudis acadèmics que contribueixin al millor coneixement de la societat espanyola: demografia, antropologia, institucions polítiques, opinió pública, estructura i canvi social, teoria política, teoria sociològica, psicologia social, metodologia.

 

Sociology of Religion

Estats Units (anglès) | Sociologia | Factor d'impacte: 3,476 | Quartil: Q1

https://academic.oup.com/socrel/pages/About

Revista oficial de l'Associació per a la Sociologia de la Religió, es publica trimestralment amb l'objectiu d'avançar en l'estudi sociològic de la religió. La revista publica treballs originals (no publicats anteriorment) sense tenir en compte l’enfocament substantiu, l’orientació teòrica o l’enfocament metodològic. Tot i que els articles teòricament ambiciosos i fonamentats empíricament són el nucli de les publicacions de la revista, també accepten assaigs, comentaris sobre treballs publicats anteriorment, reflexions crítiques sobre la recerca i intervencions en àrees substancials o debats teòrics.

 

Men and Masculinities

Estats Units (anglès) | Sociologia | Factor d'impacte: 2,875 | Quartil: Q2

https://journals.sagepub.com/home/jmm

Publica investigacions sobre masculinitat crítica d'arreu del món. Amb l’objectiu de posar a disposició de lectors, instructors, investigadors i responsables polítics investigacions d’avantguarda, la revista també actua com un col·lectiu d’erudits internacionals i interdisciplinaris que participen en debats actuals en estudis de gènere i sexualitat com a camp d’investigació més ampli.

 

Sociology of Education

Estats Units (anglès) | Sociologia, Educació | Factor d'impacte: 6,088 | Quartil: Q1

https://journals.sagepub.com/home/soe

Publicada trimestralment, proporciona un fòrum per a estudis sobre sociologia de l’educació i desenvolupament social humà. Publica investigacions que examinin com les institucions socials i les experiències dels individus en aquestes institucions afecten els processos educatius i el desenvolupament social. Aquestes investigacions poden abastar diversos nivells d'anàlisi, que van des de l'individu fins a l'estructura de les relacions entre institucions socials i educatives.

 

British Journal of Sociology of Education

Regne Unit (anglès) | Educació, Sociologia | Factor d'impacte: 2,329 | Quartil: Q2

https://www.tandfonline.com/toc/cbse20/current

La revista publica anàlisis originals sobre la relació entre l'educació i la societat, i aborda els principals debats mundials sobre la importància social i l'impacte de la política, els processos i la pràctica educativa a molts països del món.

 

Critical Sociology

Estats Units (anglès) | Sociologia | Factor d'impacte: 1,883 | Quartil: Q3

https://journals.sagepub.com/home/crs

Revista que publica estudis arrelats en una perspectiva marxista, postmarxista, feminista o d’altres perspectives crítiques. La seva missió editorial actual és fomentar investigacions que intentin entendre la societat capitalista contemporània. La revista continua sent una de les poques fonts d’investigació crítica sobre un ampli ventall de temes de la sociologia, i cada vegada més des d’una perspectiva internacional. Articles recents sobre globalització, desenvolupament econòmic, religió, medi ambient, moviments obrers, política social i sociologia del treball reflecteixen el compromís de la revista amb una àmplia gamma de temes, tot lligat per objectius comuns d’examinar críticament el funcionament de la societat i d’explorar el potencial de canvi social progressiu.

 

Social Problems

Estats Units (anglès) | Sociologia | Factor d'impacte: 3,115 | Quartil: Q1

https://academic.oup.com/socpro

Publicació oficial de The Society for the Study of Social Problems, és una revista trimestral que cobreix una àmplia gamma de preocupacions socials complexes, des de la raça i el gènere fins a les relacions laborals o les qüestions mediambientals i de drets humans.

 

Social Justice Research

Països Baixos (anglès) | Sociologia, Psicologia social | Factor d'impacte: 1,444 | Quartil: Q4

https://www.springer.com/journal/11211

Publica articles originals que tenen àmplies implicacions per als científics socials que investiguen els orígens, les estructures i les conseqüències de la justícia en els assumptes humans. La revista inclou treballs de recerca relacionats amb la justícia que utilitzen enfocaments tradicionals i novedosos, que abastin les ciències socials i més enllà: psicologia, sociologia, antropologia, economia, investigació de polítiques socials, ciències polítiques, dret, ciències de la gestió, entre d'altres.

International Social Work

Regne Unit (Anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 1,349 | Quartil: Q4

https://journals.sagepub.com/home/isw

Revista acadèmica revisada per parells dissenyada per ampliar coneixements i promoure la comunicació en els camps del desenvolupament social, el benestar social i els serveis humans. El seu focus principal se centra en temes internacionals en la prestació de serveis.

 

Research on Social Work Practice

Estats Units (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 2,236 | Quartil: Q2

https://journals.sagepub.com/home/rsw

Revisada per parells i publicada vuit vegades a l’any, és una revista dedicada a la publicació d’investigacions empíriques sobre els mètodes d’avaluació i els resultats de la pràctica del treball social. Els programes d’intervenció coberts inclouen l’anàlisi del comportament i la teràpia; psicoteràpia o assessorament amb persones; gestió de casos i educació.

 

Journal of Social Work

Regne Unit (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 2,292 | Quartil: Q2

https://journals.sagepub.com/home/jsw

Publicació que vol ser un fòrum per a la publicació, difusió i debat d’idees clau i recerca en treball social. La revista té com a objectiu avançar en la comprensió teòrica, donar forma a les polítiques públiques i informar sobre la pràctica del treball social. Accepta articles de totes les àrees del treball social.

 

Journal of Social Work Practice

Regne Unit (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 1,219 | Quartil: Q4

https://www.tandfonline.com/toc/cjsw20/current

Publicació que promou l’ús de perspectives psicodinàmiques i sistèmiques per explorar i explicar la pràctica del treball social. Publica articles basats en la investigació empírica, la teoria i l’experiència pràctica del Regne Unit i de tot el món, tots ells revisats de manera anònima per dos revisors parells. La revista té com a objectiu donar suport i animar els professionals i els acadèmics a través d’una exploració profunda i reflexiva de qüestions rellevants per a la pràctica contemporània. El treball social és el focus principal de la revista, però també accepta articles de camps relacionats com l’ajuda interpersonal i els contextos organitzatius i polítics que influeixen en la pràctica, així com articles que ofereixin anàlisis crítiques de la teoria psicodinàmica i sistèmica a la llum d’altres marcs explicatius.

 

Social Work in Health Care

Estats Units (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 1,602 | Quartil: Q3

https://www.tandfonline.com/toc/wshc20/current

Revista dedicada a la teoria, la pràctica i l’administració del treball social en una àmplia varietat d’entorns d’atenció mèdica. Vol proporcionar eines per millorar la pràctica i manteninr-se al dia amb la informació més recent. Aquesta revista publica articles sobre investigació, lideratge, pràctica clínica, gestió, educació, relacions de col·laboració, polítiques de salut social i qüestions ètiques. Els números especials de la revista discuteixen de manera exhaustiva un tema pertinent a la salut.

 

Child and Adolescent Social Work Journal 

Estats Units (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 1,862 | Quartil: Q2

https://www.springer.com/journal/10560?gclid=Cj0KCQjwub-HBhCyARIsAPctr7xZ-sYH9MzYOty3qpHZM8oMctKYEoVNI_njp5YtlgQ9AcgS4NI_QwQaAiOJEALw_wcB

Revista que publica articles originals que se centrin en la pràctica del treball social amb nens, adolescents i les seves famílies. La revista tracta temes actuals en el camp del treball social tant a nivell teòric, sorgits de la pràctica directa, la investigació o la política social.

 

Child & Family Social Work

Regne Unit (anglès) | Estudis de la família, Treball social | Factor d'impacte: 2,386 | Quartil: Q2

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652206

Revista que vol proporcionar un fòrum on investigadors, professionals, responsables polítics i gestors del camp intercanvïin coneixements i bones pràctiques. La revista vol promoure el benestar dels nens i les seves famílies a tot el món. Child & Family Social Work publica contribucions originals sobre qüestions de recerca, teoria, polítiques i pràctiques en el camp del treball social amb nens i les seves famílies. Vol donar una dimensió internacional a la disciplina i la pràctica del treball social infantil i familiar.

 

Journal of Family Social Work

Estats Units (anglès) | Treball social | Factor d'impacte: 0,62 | Quartil: Q3

https://www.tandfonline.com/toc/wfsw20/current

Publicació que busca ser un fòrum on es reuneixin diversos professionals per debatre sobre el treball social familiar, mostrant tant les diferències com els punts en comú entre les opinions dels treballadors socials sobre la pràctica familiar. Busca publicar articles d'investigació, sobre teories i pràctiques que augmentin la comprensió de la parella i la família, els mètodes innovadors d’investigació dels investigadors i promoguin la col·laboració entre acadèmics, clínics i investigadors.

 

Journal of Gerontological Social Work

Estats Units (anglès) | Gerontologia, Treball social | Factor d'impacte: 1,69 | Quartil: Q3

https://www.tandfonline.com/toc/wger20/current

Publica investigacions sobre treball social gerontològic, incloses la justícia social i econòmica, la salut i el benestar, l’atenció informal i formal i la seguretat i l’abús.

 

Journal of Social Work Education

Estats Units (anglès) | Treball social, Educació i investigació educativa | Factor d'impacte: 1,377 | Quartil: Q4

https://www.tandfonline.com/toc/uswe20/current

Revista professional arbitrada que publica sobre treball social i benestar social. El seu propòsit és servir de fòrum d’intercanvi creatiu sobre tendències, innovacions i problemes rellevants per a l’educació en treball social en els nivells de grau, màster i postgrau. Els manuscrits enviats a JSWE haurien d’abordar qüestions rellevants per a l’educació i formació dels treballadors socials a tots els nivells o enfocaments innovadors de la pràctica del treball social i les seves implicacions educatives. Els articles han de ser originals, tenir una base conceptual o empírica sòlida i estar ben argumentats.