COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Estratègies clau per al disseny i la redacció de projectes de subvenció del tercer sector

Estratègies clau per al disseny i la redacció de projectes de subvenció del tercer sector

Anna Grau
Tècnica de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés
Veure tots els articles

03.07.24

El procés de dissenyar i redactar projectes per a la presentació a subvencions és una tasca fonamental per a les entitats i associacions del tercer sector. Aquest procés no només determina la possibilitat d'obtenir finançament, sinó que també reflecteix la capacitat organitzativa i la visió de l'entitat. En aquest article, explorarem les claus per aconseguir que el vostre projecte sigui exitós.

Abans de començar a redactar, és essencial comprendre detalladament els requisits i els criteris d'avaluació de la convocatòria. Llegir atentament les bases i la guia de la subvenció permetrà identificar els objectius, les prioritats i els criteris específics que la institució finançadora valora més. Aquests inclouen els objectius i prioritats de la convocatòria, requisits tècnics i administratius, terminis i dates clau, així com la documentació necessària. Tenir una comprensió clara d'aquests elements és el primer pas per a un projecte ben dissenyat i adaptat a la convocatòria.

Un projecte ben redactat ha de començar amb una definició clara del problema o necessitat que es pretén abordar. Aquesta anàlisi detallada del context ha d’incloure dades i evidències que demostrin l'existència del problema o la necessitat, el seu impacte en la comunitat o col·lectiu afectat i la seva relació amb els objectius de la convocatòria. Això no només ajuda a justificar la necessitat del projecte, sinó que també proporciona una base sòlida per als objectius del projecte.

Durant la presentació del projecte és rellevant destacar l'experiència i les capacitats de l'equip i de l'entitat en la gestió de projectes similars. Aquesta secció hauria d'incloure una descripció de l'experiència prèvia en projectes relacionats i la capacitat tècnica, operativa i econòmica de l'entitat. És crucial que el projecte sigui coherent amb la capacitat tècnica i econòmica de l'entitat, ja que això demostra la viabilitat i la sostenibilitat del projecte.

La viabilitat del projecte depèn en gran mesura de la formulació dels seus objectius. Per redactar objectius que siguin coherents, viables i útils, és recomanable aplicar el criteri SMART, desenvolupat per Peter Drucker. Això implica que els objectius han de ser:

  • Específics
  • Mesurables
  • Assolibles
  • Rellevants
  • Limitats en el temps (SMART).

Aquest enfocament permet avaluar de manera objectiva l'èxit del projecte. Per exemple, si el projecte té com a objectiu reduir la taxa d'atur juvenil, s'hauria de quantificar la reducció esperada i establir un termini concret. Això no només facilita l'avaluació del projecte, sinó que també proporciona una direcció clara per a totes les activitats del projecte. En aquesta línia, és crucial establir les activitats que es realitzaran per assolir els objectius del projecte de manera clara i detallada.  Aquesta descripció, generalment ha d'incloure les fases del projecte, les activitats específiques, un cronograma detallat i els recursos necessaris, tant humans, materials i financers. Un cronograma ben estructurat, amb fites clares, facilita el seguiment posterior del progrés.

Pel que fa  a la part metodològica, el seguiment i l’avaluació també és un aspecte rellevant. En aquest sentit, cal incloure indicadors per tal d’avaluar l’impacte i els resultats del projecte. Aquests indicadors han de ser mesurables i rellevants als objectius plantejats. Per exemple, el nombre de persones beneficiades, el percentatge de millora en una àrea específica o el grau de satisfacció dels participants són indicadors que poden proporcionar una mesura objectiva de l'èxit del projecte.

Un pressupost ben elaborat és fonamental. Ha de ser realista, detallat i justificar-se adequadament. Això inclou un detall dels costos directes i indirectes, la justificació dels costos en relació amb les activitats i, si escau, les fonts de cofinançament. Un pressupost clar i justificat demostra que l'entitat ha pensat detingudament en tots els aspectes del projecte i està preparada per gestionar els fons de manera eficient.

Finalment, cal destacar la importància de complimentar la totalitat dels apartats dels formularis de subvenció, encara que no sigui de forma extensa. Cada secció té el seu pes en l'avaluació global del projecte, i la falta d'informació en alguna d'elles pot perjudicar la valoració final.

En conclusió, el disseny i la redacció d'un projecte per a la presentació a subvencions és un procés meticulós que requereix una planificació acurada i una comprensió profunda de la convocatòria. Seguint aquestes idees clau, les entitats i associacions del tercer sector poden augmentar les seves possibilitats d'obtenir el finançament necessari per dur a terme les seves activitats i assolir els seus objectius socials. Amb una preparació adequada i una redacció acurada, un projecte pot destacar entre la multitud i aconseguir l'èxit esperat.

Comparteix l’article

Etiquetes