COMPROMÍS EDUCATIU I SOCIAL

BLOG FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Espai de reflexió i participació: El valor del debat en els serveis socioeducatius per a la infància

Espai de reflexió i participació: El valor del debat en els serveis socioeducatius per a la infància

Noura Farrouh Lbach
Educadora social del Centre Obert de Molins de Rei
Veure tots els articles

10.04.24

El debat és un pilar fonamental de la interacció humana i un element clau en la construcció del coneixement. És un intercanvi comunicatiu on es discuteix i s'argumenta sobre temes diversos, i cada participant hi aporta perspectives úniques. En aquest context, sorgeixen diferents punts de vista que enriqueixen la comprensió del tema en qüestió. En aquest article, explorarem la importància de generar espais de debat en els serveis d’intervenció socioeducativa adreçats a infància.

En primer lloc, el debat fomenta la participació activa dels infants, la qual és essencial per al desenvolupament d'habilitats democràtiques i per fomentar un ambient inclusiu en l'àmbit socioeducatiu. En permetre que els infants expressin les seves opinions, es promou l'exercici d'un dret fonamental: la participació infantil. Aquest dret, emmarcat dins dels drets dels infants, és crucial per a cultivar una cultura democràtica des de les edats primerenques.

En segon lloc, el debat estimula el pensament crític i l'anàlisi reflexiva. En exposar diferents punts de vista i argumentacions, s'insta els infants a qüestionar i avaluar informació, desenvolupant així la seva capacitat per discernir entre diferents perspectives i formar opinions fonamentades.

Tenint això en compte, es fa evident la importància de generar i fomentar un espai de conversa, reflexió i debat entorn dels temes que interpel·len els nostres infants. Aquest espai ofereix l'oportunitat de preservar un ambient propici per a la interacció entre iguals i amb l’equip educatiu, amb l'objectiu de treballar el pensament crític, la capacitat d'escolta activa i la valoració de la diversitat d'opinions.

Sovint, en els serveis ens deixem portar per un ritme accelerat del quotidià, omplint les nostres agendes amb moltes activitats, deixant poc espai per a la reflexió i el diàleg. És per això que esdevé cabdal valorar la preservació d'espais que ofereixin un ritme més pausat i promoguin la conversa, permetent que els infants expressin les seves visions i opinions des del seu punt de vista com a individus amb drets, deures i una opinió pròpia.

És una proposta interessant dedicar de forma periòdica un espai en el qual els infants puguin explorar una diversitat de temàtiques del seu interès i tinguin l'oportunitat de triar els temes sobre els quals desitgen debatre. Aquest enfocament no només pot fomentar la seva motivació intrínseca, sinó també promoure una participació activa en el procés. Observacions inicials indiquen que aquesta pràctica ha generat un notable interès i compromís entre els infants, alhora que ha contribuït al desenvolupament de les seves habilitats comunicatives i de pensament crític.

En conclusió, l'establiment d'espais de conversa i debat en l'àmbit socioeducatiu no només permet enriquir el procés d'aprenentatge dels infants, sinó que també contribueix a la construcció d'una comunitat més inclusiva, participativa i respectuosa amb la diversitat d'idees i perspectives. Així doncs, aquests espais esdevenen un punt de trobada fonamental per al creixement personal dels infants.

Comparteix l’article

Etiquetes