Assemblea General del MCECC

Assemblea General

Anualment es convoca una assemblea general amb caràcter ordinari, coneguda com AGO. Es poden convocar, també, assemblees generals amb caràcter extraordinari. Algunes de les qüestions rellevants que s’aborden en una assemblea general són:

La memòria

La memòria

És un document en el que s’hi recull, a mode de rendició de comptes, tota la feina feta durant un període passat.

El pla estratègic i el pla d'accions

El pla estratègic i el pla d'accions

Són els documents que fi xen les directrius i accions concretes que el Moviment pretén desenvolupar durant un període concret. El Moviment es dota d’un pla estratègic cada quatre anys (aprox.) i d’un pla d’accions anual.

El calendari

El calendari

És l’assemblea qui determina les dates en les que es celebraran les activitats i iniciatives de cada curs.

L'informe econòmic

L'informe econòmic

L’assemblea del MCECC treballa anualment un document en el que s’hi presenta l’estat de comptes de l’exercici anterior i el pressupost de l’any següent.