Admissions

Admissions

Graus en Educació Social i Treball Social

Si vols estudiar un dels nostres graus, pots consultar tota la informació referent al procés d'admissió aquí 

Màsters universitaris i postgraus en acció social

Si vols estudiar un dels màsters universitaris o postgraus, pots consultar tota la informació referent al procés d'admissió aquí 

Trasllat d'expedient des d'altres universitats

Si ets un estudiant que has iniciat estudis en una altra universitat i vols continuar els estudis a la nostra Facultat hauràs de sol.licitar un trasllat d'expedient només en el cas de tenir més de 60 crèdits aprovats. A més a més a la teva universitat d'origen hauràs de demanar un CAO (Certificat acadèmic oficial) que hauràs de portar com a via d'accés en el moment de formalitzar la matrícula.

Convalidacions i reconeixements

Pots sol·licitar un estudi d'expedient en cas d'haver cursat algun pla d'estudis anterior a la titulació que vols cursar. Poden ser estudis universitaris oficials (total o parcialment) que condueixin a l'obtenció d'una titulació acadèmica. És un tràmit previ, resultant de l'anàlisi de l'expedient dels teus primers estudis (o de la part que hagis cursat) i de la comparació d'aquest amb el pla d'estudis de la formació que desitges cursar.

  • El reconeixement de crèdits consisteix en l'acceptació per part de la facultat dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns estudis oficials d'una altra Universitat, són computats en estudis diferents per tal d'obtenir un títol oficial.

Un reconeixement fa referència a l’acció de comparar les competències adquirides en una assignatura superada en una titulació universitària amb una assignatura del pla d’estudis de la titulació que es vol cursar. Quan la coincidència entre aquestes és elevada (80%) es procedeix a reconèixer l'assignatura de destí la qual tindrà la qualificació numèrica obtinguda en els estudis prèviament cursats.

Les assignatures reconegudes no s'han de cursar.

Si vols que estudiem un possible reconeixement de crèdits, hauràs de presentar la documentació següent, al Servei d'Atenció als Estudiants:

  • Formulari de sol·licitud d'estudi d'expedient
  • Certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.
  • Fotocòpia dels programes d'aquelles assignatures, cursades i superades susceptibles de transferència/reconeixement, degudament segellats pel centre corresponent.
  • Fotocòpia del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent.
  • Aquest estudi d'expedient es realitzarà previ abonament de la taxa acadèmica.
  • Per qualsevol consulta adreça't al Servei d'Atenció als Estudiants, al telèfon 93 415 25 51 o a secretaria.facultat@peretarres.org

Reconeixements automàtics:

En el cas de ser un/a estudiant provinent del CFGS-Animació sociocultural, del CFGS-Integració social o del CFGS-Educació Infantil es reconeixen algunes assignatures del pla d’estudis tan del Grau en Educació social com del Grau en Treball social.
Més informació

En el cas de ser un/a antic/ga estudiant de la Facultat d’Educació social i Treball social Pere Tarrés que has cursat estudis de primer cicle (diplomatura, grau) es realitza la comparació entre el pla d’estudis cursat i el de destí i s’apliquen el reconeixements oportuns.

  • La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat en una altra universitat, que no hagin conduït a la obtenció d'un títol oficial.

La resolució d’aquest estudi que emet la Comissió de transferències o reconeixements de la Facultat s’aplicarà a l’expedient acadèmic del sol·licitant.

Preguntes freqüents

El reconeixement de crèdits es realitza entre assignatures de diferents titulacions i l'adaptació es realitza quan es trasllada l'expedient d'una universitat o quan canvia el pla d'estudis, sempre dintre de la mateixa titulació. En l’adaptació es manté la qualificació quantitativa i qualitativa del pla vell.

Si accedeixes per primera vegada a la Facultat has d’emplenar el document de sol·licitud d'estudi d'expedient i adjuntar la fotocòpia del DNI/NIE, el certificat acadèmic oficial dels estudis cursats amb les qualificacions obtingudes, els programes de les assignatures segellats pel centre de procedència i certificats d’experiència professional (si és el cas), així també com abonar la taxa corresponent.

Si ets antic/ga alumne/a has d’emplenar la sol·licitud d'estudi d'expedient i adjuntar la documentació de la formació universitària realitzada en altres universitats (si és el cas) i certificats d’experiència professional (si és el cas), així també com abonar la taxa corresponent. Una vegada realitzat l’estudi se't comunicarà la resolució per correu electrònic. Has de presentar aquesta documentació al Servei d’Atenció als Estudiants de la Facultat (c/ Santaló 37, Barcelona 08021).

Qualsevol assignatura cursada en un altra titulació universitària (troncal, obligatòria, optativa) pot ser reconeguda. La nota que es trasllada al teu expedient és l’ obtinguda en l’assignatura d’origen cursada. També et poden reconèixer crèdits després d'haver realitzat alguna activitat de caràcter universitari (curs, seminari, jornades, escola d’estiu de la universitat...). En aquest cas els crèdits reconeguts tindran la qualificació d'apte i no comptabilitzarà a efectes de ponderació de l'expedient.

Per al reconeixement de crèdits cal que presentis una sol·licitud d’estudi d’expedient en el Servei d’Atenció als Estudiants de la Facultat. Les sol·licituds d’estudi d’expedient per a matricular-se del primer semestre s’admetran fins a l’1 d’octubre i les sol·licituds d’estudi d’expedient del segon semestre fins el 10 de gener.

La resolució de l’estudi d’expedient se t’aplica a l’expedient acadèmic quan ha estat aprovada per la Comissió de reconeixements de la Universitat Ramon Llull.

Depèn de la situació. El reconeixement de crèdits té una taxa associada que varia en funció de si ets antic/ga alumne/a de la Facultat o no, o de si es tracta de reconeixement de formació universitària cursada a la Facultat o d’experiència professional (consultar taxes)