Acompanyament personalitzat

La Facultat Pere Tarrés destaca per l’acompanyament personalitzat que realitza als seus estudiants, i que és el motiu principal de l’èxit de la baixa taxa d’abandonament, que està per sota del 2%. Com ho fem?

Itinerari adaptat

En situacions especials, i amb autorització prèvia del deganat, es permet flexibilitat per adaptar l’itinerari a les circumstàncies personals de l’estudiant (hospitalització, etc.). Per això posem a la teva disposició les adaptacions següents:

 • Seguiment continu i sistemàtic de les assignatures que es cursen en itinerari adaptat mitjançant tutories individuals i de petit grup.
 • Materials i activitats complementaris d’aprofundiment dels mòduls de les diferents assignatures.
 • Possibilitat de connexió sincrònica a les aules presencials per als estudiants d’itinerari adaptat.

Grups reduïts

L’existència de grups classe grans i de grups reduïts en algunes assignatures són la combinació perfecta per estar en un entorn d’estudis superiors, universitari i  alhora poder gaudir d’ocasions on conèixer més directament el professorat:

 • Les assignatures que treballen habilitats socials i comunicatives es realitzen en grups reduïts que permeten simulacions, role playing, avaluació entre iguals, gravacions i la utilització de la càmera Gesell.
 • Els pràcticums dels quatre cursos es realitzen en grups reduïts amb docents experts vinculats a les diferents àrees de coneixement. Es posa a disposició un tutor/a al llarg de tot l’any.

Tutories

Com a eina clau per a l’aprofitament, les tutories són l’ocasió per tractar individualment el progrés en el curs:

 • A totes les assignatures es realitzen tutories individuals i grupals per tal de fer un seguiment personalitzat en el procés d’aprenentatge.

TFG

El treball final de grau és la darrera ocasió del grau per viure i reviure aquest acompanyament proper i individualitzat:

 • Tutories amb experts en les diferents àrees de coneixement.
 • Tutors/es de TFG experts en les diferents tipologies de TFG (d’intervenció, recerca, emprenedoria, cas únic, etc.).
 • Seguiment individual i en petit grup al llarg de tot el curs.
 • Sessions específiques conjuntes de contingut transversal.
 • Lliuraments parcials i sessions pautades per garantir un seguiment continu del desenvolupament del TFG.